Šo­nje: Uvje­ti kre­di­ti­ra­nja nor­ma­li­zi­ra­ni su još 2013.

(Ne)dos­tu­pan no­vac Tvrd­nja da tvrt­ke ne mo­gu do kre­di­ta otvo­ri­la je vra­ta za mi­li­jar­de ku­na pot­po­ra bez pro­cje­ne nji­ho­va učin­ka

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - ab

De­ba­ta je­su li ban­ke ne­do­volj­no sprem­ne na kre­di­ti­ra­nje ili pak ne­ma do­volj­no do­brih pro­je­ka­ta tra­je go­di­na­ma. Ar­gu­men­ti da tvrt­ke ne mo­gu do kre­di­ta, a bez ko­jih ne­ma ni ras­ta, ši­rom su otvo­ri­li vra­ta za raz­ne su­bven­ci­je i potpore HBORa, Mi­nis­tar­stva po­du­zet­niš­tva i dru­gih, ko­je se mje­re u mi­li­jar­da­ma, a da ne pos­to­ji ni­kak­va pro­cje­na učin­ko­vi­tos­ti. Ana­li­za tr­ži­šta kre­di­ta, pro­ve­de­na na vi­še od 3500 tvrt­ki iz sek­to­ra gra­di­telj­stva, in­dus­tri­je i us­lu­ga, pak, po­ka­zu­je da su se veliki su­oči­li s do­dat­nim fi­nan­cij­skim ogra­ni­če­nji­ma po­čet­kom kri­ze 2009., no uvje­ti kre­di­ti­ra­nja su im nor­ma­li­zi­ra­ni već 2010. Ma­le je udar do­hva­tio po­la go­di­ne kas­ni­je i tra­jao pu­no du­lje, no i nji­ma se u me­đu­vre­me­nu dos­tup­nost fi­nan­ci­ra­nja nor­ma­li­zi­ra­lo.

“Do­dat­na fi­nan­cij­ska ogra­ni­če­nja sla­be ili nes­ta­ju od 2013.”, is­tak­nuo je Ve­li­mir Šo­nje u ana­li­zi za Hr­vat­sku udru­gu ba­na­ka, po­t­vr­div­ši ti­me ra­ni­je is­tra­ži­va­nje, no sa­da na ve­ćem uzor­ku i u du­ljem raz­dob­lju. Is­tra­ži­va­nje ot­kri­va i da je iz­os­tao po­zi­ti­van uči­nak od pred­ste­čaj­nih na­god­bi. Za to mo­gu pos­to­ja­ti tri raz­lo­ga; ili pro­ce­si ni­su do­vr­še­ni, ili pred­ste­ča­je­vi po­ma­žu, ali sa­mo dje­lo­mič­no, ili su u pot­pu­nos­ti ne­učin­ko­vi­ti, na­po­mi­nje Šo­nje. Iako pos­to­je opas­nos­ti po­ja­ve ogra­ni­če­nja za ras­tu­će tvrt­ke, njih kom­pen­zi­ra ve­li­či­na, ka­pi­ta­li­za­ci­ja, do­bit i ori­jen­ta­ci­ja tvrt­ke za iz­voz te pos­lo­va­nje iz­van sek­to­ra gra­di­telj­stva. Sto­ga pre- po­ru­ču­je mje­re za po­ti­ca­nje ras­ta, ka­pi­tal­na ja­ča­nja i fo­kus na iz­voz ka­ko bi se ot­klo­ni­le mo­gu­će fi­nan­cij­ske pre­pre­ke tim po­du­ze­ći­ma. Da bi se sma­nji­la do­dat­na fi­nan­cij­ska ogra­ni­če­nja, ko­ja se svo­de uglav­nom na vi­so­ke ci­je­ne ka­pi­ta­la, po­treb­na je sta­bil­nost i sni­ža­va­nje pa­siv­nih ka­ma­ta. I ko­nač­no, kad su upit­no učin­ko­vi­te pred­ste­čaj­ne na­god­be u pi­ta­nju, nuž­ni će bi­ti do­dat­ni na­po­ri za rje­ša­va­nje pro­ble­ma nes­lo­vent­nos­ti do­ma­ćeg gos­po­dar­stva.

HR­VO­JE JELAVIĆ/PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.