Ter­mes gru­pa 16% sma­nji­la gu­bi­tak

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Osječ­ka

Ter­mes gru­pa, či­ji je 85pos­tot­ni vlas­nik tvrt­ka Ži­to po­du­zet­ni­ka Mar­ka Pi­pu­ni­ća, proš­lu je go­di­nu za­vr­ši­la s 39,4 mi­li­ju­na ku­na gu­bit­ka, što je 16 pos­to ma­nje u od­no­su na gu­bi­tak iz pret­hod­ne go­di­ne, po­ka­zu­ju po­da­ci iz ne­re­vi­di­ra­nog kon­so­li­di­ra­nog iz­vješ­ća za 2015. Ri­ječ je o gru­pi nas­ta­loj res­truk­tu­ri­ra­njem IPK-a Kan­dit, a okup­lja Tvornicu še­će­ra Osijek, Svi­njo­goj­sku far­mu Li­po­va­čaPr­kos, Far­mu muz­nih kra­va Or­lov­njak i osječ­ku rob­nu ku­ću Sje­njak.

U 2015. Ter­mes gru­pa je os­tva­ri­la 605,1 mi­li­jun ku­na pri­ho­da, što je 11,1% vi­še ne­go go­di­nu ra­ni­je, dok su ukup­ni ra­sho­di ras­li 9%, na 644,5 mi­li­ju­na ku­na. Ta­ko je gu­bi­tak na kra­ju proš­le go­di­ne iz­no­sio 39,4 mi­li­ju­na ku­na, pre­ma 47 mi­li­ju­na iz pret­hod­ne go­di­ne.

Pri­mar­na dje­lat­nost Ter­mes Gru­pe je pro­izvod­nja še­će­ra, u ko­joj se ge­ne­ri­ra vi­še od 90% ukup­nog pri­ho­da Gru­pe. Gru­pa je la­ni pro­izve­la 133,5 ti­su­ća to­na še­će­ra, 21,6 ti­su­ća to­na me­la­se te go­to­vo 75 ti­su­ća to­na pre­ša­nog re­zan­ca za farmere. Pro­da­no je 144,5 ti­su­ća to­na še­će­ra, 23,5 ti­su­ća to­na me­la­se i sva pro­izvod­nja pre­ša­nog re­zan­ca za farmere, a iz Ter­mes gru­pe is­ti­ču da je ko­li­čin­ska pro­da­ja še­će­ra la­ni bi­la ve­ća 24 pos­to u od­no­su na 2014., dok je pro­sječ­na pro­daj­na ci­je­na os­ta­la na ra­zi­ni iz 2014.

Ter­mes gru­pa la­ni je pro­izve­la 7,67 mi­li­ju­na li­ta­ra mli­je­ka, s pro­sječ­nih 898 kra­va u sta­du, od ko­jih je 768 muz­nih. Na far­mi za tov svi­nja la­ni se, pak, na­la­zi­lo 606 kr­ma­ča, ukup­ni pri­plod iz­no­si 17.245 pra­sa­di, a u ko­ope­ra­ci­ju je pre­da­no 15.597 pra­sa­di.

Ži­to Mar­ka Pi­pu­ni­ća ve­ćin­ski vlas­nik

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.