Kad će ste­čaj, pi­ta šef CityExa, rad­ni­ci u stra­hu

Če­ka­ju Biv­ši ku­ri­ri na vje­tro­me­ti­ni

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SU­ZA­NA VAROŠANEC

Po­lo­vi­ca od 130 rad­ni­ka da­la ot­kaz, no stra­hu­ju za svo­ja pra­va ako se u tri mje­se­ca ne otvo­ri ste­čaj

Na zah­tjev City Exa, ko­ji u pred­ste­ča­ju ni­je us­pio pro­na­ći ni kup­ca ni stra­te­škog part­ne­ra, a bez či­je fi­nan­cij­ske po­dr­ške ne­ma uvje­ta za dalj­nje pos­lo­va­nje, Fi­nan­cij­ska agen­ci­ja 25. si­ječ­nja obus­ta­vi­la je pos­tu­pak. No, ste­čaj još ni­je pred­lo­žen, ali pri­jed­log za nj, doz­na­je­mo nes­luž­be­no, usko­ro bi tre­bao sti­ći na Tr­go­vač­ki sud u Za­gre­bu. To bi mo­glo ubr­za­ti otva­ra­nje ste­ča­ja ko­ji je noć­na mo­ra ve­ćeg bro­ja biv­ših rad­ni­ka jer su da­li ot­kaz, ali i di­rek­to­ra City Exa Sil­vi­ja Ra­du­ši­ća ko­ji se na­šao na me­ti nji­ho­vih pro­ziv­ki. Stra­hu­ju da će od ot­ka­za do otva­ra­nja ste­ča­ja pro­ći vi­še od tri mje­se­ca, či­me bi iz­gu­bi­li pra­vo na tri mi­ni­mal­ca i po­la iz­no­sa ot­prem­ni­ne po za­ko­nu ko­ji šti­ti rad­nič­ka po­tra­ži­va­nja u slu­ča­ju ste­ča­ja pos­lo­dav­ca. Si­tu­aci­ja je osjet­lji­va jer je sve do ju­čer City Ex imao 1100 rad­ni­ka, od ko­jih je 900 ot­pu­še­no u lip­nju 2015. s dvi­je ne­is­pla­će­ne pla­će. Od pre­os­ta­lih 200 rad­ni­ka, 70 ih je nas­ta­vi­lo ra­di­ti te­me­ljem ugo­vo­ra o ra­du na odre­đe­no vri­je­me, ko­ji su ne­dav­no is­tek­li. Pos­lo­va­nje je obus­tav­lje­no 18. si­ječ- ali ni­je uru­čen ot­kaz za 130 rad­ni­ka za­pos­le­nih na neo­dre­đe­no jer tvrt­ka ne mo­že is­pla­ći­va­ti pla­će. To je na­vod­no Ra­du­šić naj­a­vio, tvr­de ne­ki od rad­ni­ka, no kas­ni­je je to ko­ri­gi­ra­no uklju­či­va­njem ri­zi­ka u slu­ča­ju da se otva­ra­nje ste­ča­ja odu­lji jer nit­ko ne mo­že jam­či­ti kad će sud do­ni­je­ti tak­vu od­lu­ku. Ri­zi­ku su iz­lo­že­ni oni ko­ji su da­li ot­kaz, a ri­ječ je o 70ak rad­ni­ka, iz či­jih re­do­va uka­zu­ju i na ne­pra­vil­ne plat­ne lis­te ko­je ni­su va­že­će na Fi­ni. Ra­du­šić sma­tra da je Fi­na već tre­ba­la pred­lo­ži­ti ste­čaj, a za pro­ble­me s lis­ta­ma is­ti­če da o to­me ni­je imao saz­na­nja sve dok je tra­jao pred­ste­čaj. Naj­av­lju­je da će lis­te usko­ro bi­ti is­prav­lje­ne. Što se ot­ka­za rad­ni­ci­ma ti­če, ka­ko objaš­nja­va, u prak­si to­ga ne­ma jer bi se rad­ni­ci­ma odu­ze­lo pra­vo da suk­lad­no svo­jim ste­če­nim pra­vi­ma od­lu­če o to­me što im je po­volj­ni­je: da­ti ot­kaz i os­tva­ri­ti pra­vo na bur­zi ili se drug­dje za­pos­li­ti, ili če­ka­ti ste­čaj i os­tva­ri­ti pra­va po na­ve­de­nom za­ko­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.