Ren­tlio umre­žio 2000 apart­ma­na i udvos­tru­čio broj za­pos­le­nih

Veliki pla­no­vi Na­gra­đe­ni star­tup iz Za­dra mje­seč­no po­ve­ća­va broj ko­ris­ni­ka za 14%

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/MALO PODUZETNIŠTVO - MARTA DUIĆ

Ren­tlio te­ži pos­ta­ti kva­li­tet­no do­ma­će rje­še­nje za ma­le iz­najm­lji­va­če, a po­tom se ši­ri­ti na vanj­ska tr­ži­šta

Na­kon osvo­je­ne na­gra­de na na­tje­ča­ju Moj Za­ba Start u ka­te­go­ri­ji Mo­ja pri­li­ka ko­ja je bi­la u ožuj­ku proš­le go­di­ne Mar­ka Mi­šu­li­ća i njegov tim do­če­ka­la je pr­va tu­ris­tič­ka se­zo­na s Ren­tli­om na tr­ži­štu. Pod­sje­ti­mo, Za­dra­nin Marko Mi­šu­lić je na­kon spoz­na­je da ne pos­to­ji na­pred­no teh­no­lo­ško rje­še­nje ko­je bi po­ma­ga­lo s ni­zom ope­ra­tiv­nih pro­ce­sa s ko­ji­ma se su­oča­va­ju ma­li objek­ti u tu­riz­mu osmis­lio Ren­tlio, onli­ne sus­tav po­mo­ću ko­je­ga se jed­nos­tav­no uprav­lja ma­lim objek­ti­ma u tu­riz­mu.

˝Pr­va tu­ris­tič­ka se­zo­na s Ren­tli­om na tr­ži­štu proš­la je od­lič­no i na­šim ko­ris­ni­ci­ma sin­kro­ni­zi­ra­li smo pre­ko 10 ti­su­ća re­zer­va­ci­ja s naj­ve­ćim svjet­skim re­zer­va­cij­skim por­ta­li­ma. Us­po­red­no s ti­me nas­ta­vi­li smo ra­zvoj no­vih funk­ci­onal­nos­ti i na­do­grad­nje pos­to­je­ćih za­hva­lju­ju­ći stal­noj ko­mu­ni­ka­ci­ji s na­šim ko­ris­ni­ci­ma˝, po­hva­lio se Marko Mi­šu­lić, os­ni­vač Ren­tlia.

Ma­li u fo­ku­su

Ren­tlio nu­di je­dins­tve­ni ka­len­dar, uprav­lja­nje, ažu­ri­ra­nje ka­na­la pro­da­je, iz­ra­du ra­ču­na, sta­tis­ti­ku i ko­mu­ni­ka­ci­ju s gos­ti­ma na jed­nom mjes­tu. Na ka­len­da­ru se jed­nos­tav­no mi­šem oz­na­či broj da­na ko­je se u odre­đe­noj smje­štaj­noj je­di­ni­ci re­zer­vi­ra i ka­len­dar da­lje sve ra­di sa­mos­tal­no. Na ko­ris­ni­ku je da upi­še ko­li­ko lju­di do­la­zi i de­ta­lje o gos­tu, ko­jeg apli­ka­ci­ja sa­ma pre­poz­na­je ako je tu već bo­ra­vio.

Ka­ko tvr­di Mi­šu­lić, Ren­tlio je dru­ga­či­ji od os­ta­lih slič­nih ser­vi­sa naj­vi­še po svo­joj fo­ku­si­ra­nos­ti na dru­ga­či­ju tr­žiš­nu ni­šu i na ma­nji broj funk­ci­onal­nos­ti ko­je su, pre­ma re­ak­ci­ja­ma ko­ris­ni­ka, bo­lje odra­di­li od stra­nih kon­ku­re­na­ta.

˝Ni­smo je­dan od sus­ta­va ko­ji je ini­ci­jal­no ra­đen za ve­li­ke ho­tel­ske gru­pa­ci­je ili slič­no pa on­da nak­nad­no pri­la­go­đa­van za po­tre­be ma­njih, obi­telj­skih obje­ka­ta, već upra­vo su­prot­no. Ma­nji, obi­telj­ski objek­ti, naš su fo­kus, a ta­ko i os­ta­je. Mi rje­ša­va­mo i ne­ke lo- kal­ne spe­ci­fič­nos­ti kao što je mo­guć­nost pri­ja­ve tu­ris­ta na eVi­si­tor no­vi sus­tav Hr­vat­ske tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce di­rek­t­no iz Ren­tlia, mo­guć­nost fi­ska­li­za­ci­je ra­ču­na di­rek­t­no iz Ren­tlia i slič­no˝, objaš­nja­va Mi­šu­lić.

Ot­kad su pri­sut­ni na tr­ži­štu broj za­pos­le­nih po­ve­ćao se sa tri na šest, od če­ga je pet stal­no za­pos­le­nih. Ka­ko tvr­di Mi­šu­lić, pro­sječ­ni mje­seč­ni rast bro­ja ko­ris­ni­ka ko­ji pla­ća­ju pret­pla­tu na Ren­tlio je oko 14 pos­to, s tim da oče­ku­ju u na­red­nih ne­ko­li­ko mje­se­ci zna­čaj­no po­ve­ća­nje ove broj­ke bu­du­ći da im je 2016. za­pra­vo pr­va “pu­na” go­di­na u ko­joj će­mo bi­ti pri­sut­ni na tr­ži­štu.

Dru­ga­či­ji pris­tup

˝91 pos­to ko­ris­ni­ka ko­ji pla­ća­ju pret­pla­tu otva­ra apli­ka­ci­ju i ko­ris­ti je sva­kod­nev­no, čak i ti­je­kom zim­skih mje­se­ci. Plan nam je da kraj ove tu­ris­tič­ke se­zo­ne do­če­ka­mo sa pre­ko 2000 smje­štaj­nih je­di­ni­ca s ko­ji­ma se uprav­lja kroz Ren­tlio. Pre­ma tre­nut­nom ra­zvo­ju si­tu­aci­je mis­lim da će­mo taj plan os­tva­ri­ti i pu­no ra­ni­je, po­seb­no zbog či­nje­ni­ce da u pri­pre­mi ima­mo i ra­zvoj ne­kih no­vih funk­ci­onal­nos­ti ko­je bi nam tre­ba­le da­ti do­dat­nu pred­nost pred ci­je­lim ni­zom slič­nih apli­ka­ci­ja ko­je su se na do­ma­ćem tr­ži­štu po­ja­vi­le na­kon nas˝, po­ru­ču­je Mi­šu­lić.

Ka­že da o pro­ble­mi­ma po­du­zet­ni­ka po­čet­ni­ka vi­še ne­ma što do­da­ti, jer je to već to­li­ko pu­ta is­pri­ča­na pri­ča.

˝Sa svim tim pro­ble­mi­ma su­sre­ta­li smo se i mi sa­mi od ne­mo­guć­nos­ti da po­du­ze­ću da­mo ime Ren­tlio do ci­je­log ni­za bi­ro­krat­skih ne­lo­gič­nos­ti ko­je nas stav­lja­ju u ne­po­volj­ni­ji po­lo­žaj u od­no­su na stra­ne kon­ku­ren­te. Sad je red na po­li­ti­ča­ri­ma, ko­ji ima­ju moć uk­la­nja­ti ne­po­treb­ne ba­ri­je­re, da to i uči­ne. Uza­lud­no je po­nav­lja­nje is­te pri­če od stra­ne po­du­zet­ni­ka ako se sus­tav ne mi­je­nja i ne pri­la­go­đa­va glo­bal­nim tren­do­vi­ma˝, sma­tra Mi­šu­lić.

Tvr­di ka­ko se u po­čet­ci­ma pos­lo­va­nja naj­bo­lje os­la­nja­ti na sa­mog se­be te na­po­mi­nje da ako ne­maš kva­li­te­tan pro­izvod ko­ji su ko­ris­ni­ci volj­ni pla­ti­ti, on­da su uza­lud­ni i poticaji i inves­ti­to­ri i bi­lo ka­kav dru­gi tip po­mo­ći.

˝Mi smo oda­bra­li ma­lo dru­ga­či­ji put od ono­ga ko­ji je uvri­je­žen u star­tup svi­je­tu. Sma­tram da star­tu­pi op­će­ni­to kre­nu u tra­že­nje po­mo­ći pri­je ne­go su uop­će sa­mi se­bi do­ka­za­li po­tre­bu tr­ži­šta za ti­me što ra­de. I to je ve­li­ka zam­ka jer on­da za­vr­še u spi­ra­li tra­že­nja po­ti­ca­ja, inves­ti­to­ra, ak­ce­le­ra­to­ra, a o ko­ris­ni­ci­ma i rje­ša­va­nju nji­ho­vih pro­ble­ma nit­ko ne pri­ča. Mi smo sto­ga sve svo­je re­sur­se i ener­gi­ju is­klju­či­vo tro­ši­li na ra­zvoj pro­izvo­da i pri­do­bi­va­nje ko­ris­ni­ka ko­ji pla­ća­ju ono što mi ra­di­mo. I to se de­fi­ni­tiv­no po­ka­za­lo kao do­bar pris­tup do sa­da˝, tvr­di Mi­šu­lić.

Ši­re­nje na stra­na tr­ži­šta

Ot­krio nam je i ka­ko pla­ni­ra­ju ši­re­nje na stra­na tr­ži­šta, iako s ti­me ne žu­re jer u Hr­vat­skoj vi­de ogro­man po­ten­ci­jal u ovom seg­men­tu tu­riz­ma u ko­jem ra­de. Mi­šu­lić na­vo­di ka­ko već sad ima­ju ko­ris­ni­ke u Cr­noj Go­ri, Slo­ve­ni­ji, Če­škoj i Grč­koj za što ka­že da je sa­mo po­t­vr­da nji­ho­vog glo­bal­nog po­ten­ci­ja­la.

˝Že­li­mo bi­ti pre­poz­na­ti kao naj­k­va­li­tet­ni­je do­ma­će rje­še­nje u ovom tr­žiš­nom seg­men­tu, a to će­mo pos­ti­ći stal­nim na­do­grad­nja­ma i ino­va­ci­ja­ma na sa­mom pro­izvo­du. Veliki us­pjeh nam je što smo us­pje­li kva­li­te­tom pro­izvo­da na­še pla­će­ne ko­ris­ni­ke pre­tvo­ri­ti u am­ba­sa­do­re Ren­tlia ko­ji ga pre­po­ru­ču­ju poz­na­ni­ci­ma, pri­ja­te­lji­ma i rod­bi­ni. Kao dru­gi naj­ve­ći us­pjeh iz­dvo­jio bih či­nje­ni­cu da na Ren­tliu ra­de iz­nim­ni lju­di i struč­nja­ci ko­ji su u Ren­tliu pre­poz­na­li po­ten­ci­jal i ko­ji su is­ka­za­li po­vje­re­nje me­ni, kao os­ni­va­ču Ren­tlia, te se u pot­pu­nos­ti po­sve­ti­li os­tva­re­nju na­še za­jed­nič­ke vi­zi­je. Bez tih lju­di ne bi­smo ima­li ni­ti am­ba­sa­do­re Ren­tlia ko­je sam spo­me­nuo na po­čet­ku˝, za­klju­ču­je Mi­šu­lić.

ODA­BRA­LI SMO DRU­GA­ČI­JI PUT ZA NAŠ STAR­TUP I SVE RE­SUR­SE I ENER­GI­JU TRO­ŠI­LI SMO NA RA­ZVOJ PRO­IZVO­DA I PRI­DO­BI­VA­NJE KO­RIS­NI­KA KO­JI PLA­ĆA­JU ONO ŠTO MI RA­DI­MO. I TO SE DE­FI­NI­TIV­NO PO­KA­ZA­LO KAO DO­BAR PRIS­TUP DO SA­DA

PD

Marko Mi­šu­lić, os­ni­vač Ren­tlia, onli­ne sus­ta­va za uprav­lja­nje ma­lim objek­ti­ma u tu­riz­mu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.