Biz­nis se pri­pre­ma za od­la­zak Bri­ta­ni­je iz EU

Re­for­me Bri­tan­ski i europ­ski pre­go­va­ra­či do­go­vo­ri­li su ve­ći dio pa­ke­ta, ali ne i pi­ta­nja po­put mi­gra­ci­je

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/EUROPSKA UNIJA -

Ve­ći­na ve­li­kih bri­tan­skih kom­pa­ni­ja oz­bilj­no raz­ma­tra rizik od­la­ska Ve­li­ke Bri­ta­ni­je iz Eu­rop­ske uni­je, a mno­ge od njih pri­pre­ma­ju pla­no­ve za sna­ci­ju šte­te ko­ja bi nas­ta­la tak­vim po­te­zom Lon­do­na. Ka­ko je no­vi­na­ri­ma rek­la Ca­rolyn Fa­ir­ba­irn, di­rek­to­ri­ca CBIja, bri­tan­skog pan­da­na HGK, pos­lov­ni kru­go­vi u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji sve su za­bri­nu­ti­ji zbog re­fe­ren­du­ma o os­tan­ku Ve­li­ke Bri­ta­ni­je u EU, ko­ji bi se tre­bao odr­ža­ti sre­di­nom go­di­ne, jav­lja Re­uters.

Ri­ječ je o re­ka­ci­ji na iz­ja­vu bri­tan­skog mi­nis­tra vanj­skih pos­lo­va Phi­li­pa Ham­mon­da da će Bri­ta­ni­ja u svo­jim nas­to­ja­nji­ma da od europ­skih part­ne­ra do­bi­je pot­po­ru za svo­ju “lis­tu že­lja” su­štin­skih re­for­mi EUa “ići do kra­ja”.

“Još ne­ma spo­ra­zu­ma, tu je rad­ni pri­jed­log, dos­ta se stva­ri do­ga­đa, pre­go­vo­ri će tra­ja­ti ci­je­li tje­dan i ne sum­njam da će­mo ići do kra­ja”, iz­ja­vio je pre­kju­čer Ham­mond za BBC.

U če­t­vr­tak i pe­tak će se na tu te­mu odr­ža­ti sum­mit europ­skih čel­ni­ka u Bruxel­le­su.

Šef bri­tan­ske di­plo­ma­ci­je sma­tra da je važ­no pos­ti­ći na­pre­dak u pre­go­vo­ri­ma ka­ko bi se os­tva­ri­li ključ­ni zah­tje­vi na po­dru­čju kon­ku­rent­nos­ti, de­fi­ni­ra­nja od­no­sa iz­me­đu ze­ma­lja EUa čla­ni­ca eurozone i onih ko­je to ni­su, za­šti­te na­ci­onal­nog su­ve­re­ni­te­ta i pra­va na so­ci­jal­ne potpore.

Re­uters na­vo­di da su bri­tan­ski i europ­ski pre­go­va­ra­či ok­vir­no već do­go­vo­ri­li ve­ći dio re­for­m­skog pa­ke­ta, ali osjet­lji­va po­li­tič­ka pi­ta­nja, po­se­bi­ce o mi­gra­ci­ji, i da­lje str­še. “Na­ši europ­ski part­ne­ri ra­zu­mi­ju da mo­ra­mo pos­ti­ći ja­san i čvrst spo­ra­zum oko sva­kog od tih po­dru­čja uko­li­ko že­li­mo da Bri­tan­ci os­ta­nu dio Eu­rop­ske uni­je”, is­tak­nuo je Ham­mond.

No či­ni se da je bri­tan­ski biz­nis po to­me pi­ta­nju re­al­ni­ji od Lon­do­na.

JOŠ NE­MA SPO­RA­ZU­MA, TU JE RAD­NI PRI­JED­LOG, DOS­TA SE STVA­RI DO­GA­ĐA, PRE­GO­VO­RI ĆE TRA­JA­TI CI­JE­LI TJE­DAN

PD

Ca­rolyn Fa­ir­ba­irn, di­rek­to­ri­ca CBI-ja, uka­za­la je na sve ve­ću za­bri­nu­tost pos­lov­nih kru­go­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.