NI­ŠTA OD LA­BA­VI­JE RE­GU­LA­CI­JE BA­NA­KA

FINANCIJE >>

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/EUROPSKA UNIJA - pd

Po­zi­ve da se zbog bur­zov­nog po­to­nu­ća ba­na­ka us­po­ri s uvo­đe­njem no­vih pra­vi­la Dij­ssel­blo­em oci­je­nio naj­go­rim mo­gu­ćim rje­še­njem

Pred­sjed­nik Eu­ro­sku­pi­ne Je­ro­en Dij­ssel­blo­em od­ba­cio je po­zi­ve na la­bav­lje­nje re­gu­la­ci­je u ve­zi ban­kov­ne uni­je, za­re­da­le na­kon oš­trog pa­da ci­je­na di­oni­ca europ­skih ba­na­ka, ka­zav­ši ka­ko su no­va pra­vi­la spa­ša­va­nja ba­na­ka na­ve­la inves­ti­to­re da s vi­še kri­ti­ke pra­te ri­zi­ke u nji­ma. Dij­ssel­blo­em, ko­ji je ta­ko­đer mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Ni­zo­zem­ske, ka­zao je u in­ter­v­juu ni­zo­zem­skoj ra­dio pos­ta­ji da su na­kon fi­nan­cij­ske kri­ze 2007. go­di­ne uve­de­na stro­ža pra­vi­la ka­ko bi se vra­ti­lo po­vje­re­nje u ban­ke.

“Sa­da ima­mo znat­no stro­ža pra­vi­la o to­me tko pla­ća ra­ču­ne ako ban­ke po­gri­je­še, a to ni­su po­rez­ni obvez­ni­ci. Zbog to­ga ula­ga­či na ban­ke gle­da­ju s vi­še kri­ti­ke i to je do­ve­lo do ko­rek­ci­je na tr­ži­šti­ma di­oni­ca”, ka­zao je Dij­ssel­blo­em. Od po­čet­ka go­di­ne bur­zov­ni STOXX in­deks ban­kar­skog sek­to­ra eurozone po­to­nuo je vi­še od 25 pos­to, što je na­ve­lo ne­ke po­li­ti­ča­re i duž­nos­ni­ke, me­đu os­ta­li­ma gu- ver­ne­ra sre­diš­nje ta­li­jan­ske ban­ke Ig­na­zia Vis­coa, da po­zo­vu na pos­tup­ni­je uvo­đe­nje no­vih pra­vi­la ko­ja tro­šak spa­ša­va­nja po­sr­nu­lih ba­na­ka pre­ba­cu­ju na inves­ti­to­re.

No, Dij­ssel­blo­em, ko­ji pred­sje­da sjed­ni­ca­ma mi­nis­ta­ra fi­nan­ci­ja eurozone, ka­že da bi to bi­lo naj­go­re mo­gu­će rje­še­nje. “Po mo­jem miš­lje­nju, pr­vo mo­ra­mo uč­vr­sti­ti ban­kov­nu uni­ju. Ka­pi­tal­ni zah­tje­vi mo­ra­ju se nas­ta­vi­ti idu­ćih go­di­na, a to će oja­ča­ti po­vje­re­nje u ban­ke”, ka­zao je Dij­ssel­blo­em. Ni­ska pro­fi­ta­bil­nost i go­to­vo bi­li­jun eura loših kre­di­ta, što je na­s­lje­đe eu­rop­ske duž­nič­ke kri­ze, pritišću ban­kar­ski sek­tor, no ban­ke su sa­da do­bro ka­pi­ta­li­zi­ra­ne na­kon što su niz go­di­na bi­le pod pri­ti­skom re­gu­la­to­ra da oja­ča­ju svoj ka­pi­tal.

“Ban­ke u euro­zo­ni su sa­da u da­le­ko bo­ljoj po­zi­ci­ji ne­go što su bi­le na vr­hun­cu duž­nič­ke kri­ze 2011. i 2012. Za­hva­lju­ju­ći ban­kov­noj uni­ji, sa­da su da­le­ko ot­por­ni­je”, ka­zao je Ber­nard Co­eure, član Od­bo­ra Eu­rop­ske sre­diš­nje ban­ke (ECB) u su­bo­tu u in­ter­v­juu nje­mač­kom dnev­ni­ku Rhe­inis­c­he Post.

Ni­zo­zem­ski mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Je­ro­en Dij­ssel­blo­em pred­sje­da euro­zo­nom

RE­UTERS

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.