Li­tvan­ci iz­vuk­li osam mi­li­jar­di ku­na iz RS

Pre­va­ran­ti Bal­kan Inves­t­ment Ban­ka ku­po­va­la je bez­vri­jed­ne di­oni­ce ne­pos­to­je­ćih tvrt­ki, a nit­ko ni­je re­agi­rao

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Jed­no­go­diš­nje pla­će pro­s­vje­ta­ra, zdrav­s­tve­nih i ku­tur­nih rad­ni­ka, kao i svih os­ta­lih pro­ra­čun­skih ko­ris­ni­ka u Re­pu­bli­ci Sr­p­skoj od­ni­je­la je Bal­kan Inves­t­ment Ban­ka, po­ka­zu­je iz­vje­štaj de­viz­nog in­s­pek­to­ra­ta. Go­to­vo dvi­je mi­li­jar­de ma­ra­ka (oko 8 ml­rd. ku­na) te­žak je kri­mi­nal biv­ših vlas­ni­ka iz Li­tve. Ku­pu­ju­ći bez­vri­jed­ne di­oni­ce fik­tiv­nih tvrt­ki na Sej­še­li­ma i Dje­vi­čan­skim oto­ci­ma, Litvanici su iz­vuk­li sto­ti­ne mi­li­ju­na de­po­zi­ta gra­đa­na RS. Sve se odvi­ja­lo pod nad­zo­rom Agen­ci­je za ban­kar­stvo ko­ju da­nas na od­go­vor­nost po­zi­va i Mla­den Iva­nić, sr­p­ski član Pred­sjed­niš­tva BiH.

“Či­nje­ni­ca je da je ta ban­ka pro­pa­la. Mis­lim da ovaj iz­vje­štaj po­ka­zu­je i raz­lo­ge za­što je do to­ga doš­lo. Oči­to da vlas­ti­ma ni­je bio in­te­res da net­ko od­go­vor­no ra­di svoj po­sao”, re­kao je Iva­nić.

U Agen­ci­ji za ban­kar­stvo iz­vje­štaj na­zi­va­ju go­mi­lom glu­pos­ti. In­s­pek­to­ri su ut­vr­di­li da su Litvanici prividnim kre­di­ti­ma iz­vuk­li sve što su na­vod­no ulo­ži­li u Bal­kan Inves­t­ment Ban­ku.

Sva po­tra­ži­va­nja po tim kre­di­ti­ma pre­ni­je­li su na Tvornicu gli­ni­ce Bi­rač. Tim će se po sve­mu su­de­ći ba­vi­ti i Tu­ži­telj­stvo BiH ko­je je po­kre­nu­lo is­tra­gu o spor­nim tran­sak­ci­ja­ma Bal­kan Inves­t­men­ta. “Otiš­lo je vi­še od mi­li­jar­du ma­ra­ka, a nit­ko ni­je po­zvan na od­go­vor­nost. Ovo što sa­da ra­di­mo je si­gur­no da će SI­PA ići do kra­ja i da će­mo one ko­ji su op­ljač­ka­li na­rod Bir­čan­ske re­gi­je do­ves­ti pred li­ce prav­de”, re­kao je zas­tup­nik NDPa Zdrav­ko Kr­sma­no­vić. Iz­vje­štaj in­s­pek­to­ra­ta vla­da RS ni­je ko­men­ti­ra­la. Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja RS Zo­ran Te­gel­ti­ja od­bio je ko­men­ti­ra­ti ne­dav­nu po­sje­tu Tu­ži­telj­stva BIH Agen­ci­ji za ban­kar­stvo. Ovaj slu­čaj is­tra­žu­ju MUP Sr­p­ske i Spe­ci­jal­no tu­ži­telj­stvo.

IN­S­PEK­TO­RI SU UT­VR­DI­LI DA SU LITVANICI PRIVIDNIM KRE­DI­TI­MA IZ­VUK­LI SVE ŠTO SU NA­VOD­NO ULO­ŽI­LI U BAL­KAN INVES­T­MENT BAN­KU

PD

Pljač­ka se odvi­ja­la pod nad­zo­rom Agen­ci­je za ban­kar­stvo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.