MI­RIS­NI BIZ­NIS OTVA­RA VRA­TA SVI­JE­TA I NO­VA RAD­NA MJES­TA

>>

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - MARTA DUIĆ

I do­ma­ći pro­izvo­đa­či osje­ća­ju po­ja­čan trend ku­po­vi­ne pri­rod­ne koz­me­ti­ke ko­ja glo­bal­no os­tva­ru­je za­mje­tan rast

Pri­rod­ni sa­pu­ni iz­vor­nih re­cep­tu­ra i sas­to­ja­ka s hr­vat­skim pot­pi­som us­pješ­no pro­na­la­ze put do ku­pa­ca, a Lush i Najfiniji sa­pu­ni svo­jim pos­lo­va­njem do­ka­zu­ju ka­ko je to po­ten­tan biz­nis. Lush Fresh Handmade Cosmetics je ta­ko u 20 go­di­na pos­to­ja­nja od obi­telj­skog pos­la pre­ras­la u multinacionalnu kom­pa­ni­ju s vi­še od 1000 du­ća­na u go­to­vo 50 ze­ma­lja. Iako mno­gi sma­tra­ju da brend Lush pred­stav­lja i ba­vi se is­klju­či­vo pro­da­jom i pla­sma­nom sa­pu­na, ta rob­na mar­ka nu­di 43 pro­izvod­ne li­ni­je to­alet­ne i pre­pa­ra­tiv­ne koz­me­ti­ke, par­fe­ma i šmin­ke. Dav­ne 1996. Slavica Ća­le­ta se ti­je­kom svog Lon­do­nu su­sre­la s ta­da je­di­nom Lush pro­da­va­oni­com na lon­don­skom Kin­gs Ro­adu.

“Odu­šev­lje­na ša­re­ni­lom pro­izvo­da, ino­va­ci­ja­ma i ne­uobi­ča­je­nom us­lu­gom, ugo­vo­ri­la je sas­ta­nak s os­ni­va­či­ma, ujed­no i iz­u­mi­te­lji­ma, a po­tom i otva­ra­nje Lu­sha u Hr­vat­skoj, ko­ji će na­red­nih 20 go­di­na mi­ri­sa­ti u Pe­trinj­skoj 4, ali i mno­gim ku­pa­oni­ca­ma di­ljem Hr­vat­ske”, ot­kri­va To­ni Ća­le­ta iz Lu­sha.

Hom­ma­ge pri­ro­di

Za­ljub­lje­nost u pri­ro­du do­ve­la je do pr­vih pos­lov­nih po­te­za u pla­sma­nu sa­pu­na i Ma­ju Pej­čić iz Naj­fi­ni­jih sa­pu­na. “Na­kon od­lu­ke da ću se pre­se­li­ti u Ba­šku na Kr­ku, za­tek­la sam se okru­že­na pre­div­nom pri­ro­dom. U sva­kod­ne­vi­ci mi je ne­dos­ta­jao osje­ćaj da sam ne­što pro­izve­la, ne­što opip­lji­vo i ko­ris­no. Bu­du­ći da sam uvi­jek te­ži­la to­me da sa­ma ko­ris­tim što pri­rod­ni­je pro­izvo­de i da po­ku­šam mi­ni­ma­li­zi­ra­ti utje­caj ne­ga­tiv­nih sas­to­ja­ka u koz­me­tič­kim pre­pa­ra­ti­ma i tru­di­la se po­ti­ca­ti ma­lu lo­kal­nu pro­izvod­nju, a ne ko­ris­ti­ti pro­izvo­de ve­li­kih in­ter­na­ci­onal­nih in­dus­tri­ja, od­lu­či­la sam po­ku­ša­ti sa­ma za­po­če­ti ma­lu pro­izvod­nju. Okru­že­na pre­div­nim bi­ljem na oto­ku i s odre­đe­nim zna­nji­ma o pro­izvod­nji pri­rod­ne koz­me­ti­ke ko­je sam stek­la sa­ma pro­uča­va­ju­ći li­te­ra­tu­ru, kre­ira­la sam re­cep­te ko­ji su se po­ka­za­li do­bri­ma. Ubr­zo sam za­po­če­la s ma­lom pro­izvod­njom do­ma­ćih, ruč­no ra­đe­nih, pri­rod­nih naj­fi­ni­jih sa­pu­na, ma­ce­ra­ta, ku­gli, kre­mi­ca”, po­jas­ni­la je.

Bu­du­ći da ra­di u far­ma­ce­ut­skoj in­dus­tri­ji, u tvrt­ki ko­ja se ba­vi pro­vo­đe­njem kli­nič­kih is­pi­ti­va­nja li­je­ko­va, Pej­čić je mo­gla uz svoj os­nov­ni po­sao, ra­di­ti i sa­pu­ne kod ku­će.

“Ovo mi ni­je os­nov­ni po­sao, moj plan je u slje­de­ćih go­di­nu da­na po­ve­ća­ti ka­pa­ci­tet pro­izvod­nje i za­pos­li­ti još dvo­je lju­di. Tre­nut­no tra­ži­mo ide­al­nu lo­ka­ci­ju za pro­izvod­nju”, ka­že Pej­čić.

Am­bi­ci­oz­ni pla­no­vi

“Svi su se kli­jen­ti vra­ti­li. Naj­pro­da­va­ni­ji ar­tik­li su kru­ti sa­pun od smi­lja i od la­van­de. Ulja na­bav­ljam is­klju­či­vo kod nas. Bi­lje be­rem u vlas­ti­tom dvo­ri­štu, bu­du­ći da ga tre­bam vr­lo ma­lo”, ka­že Pej­čić.

Pro­blem u pro­izvod­nji pri­rod­ne koz­me­ti­ke je re­la­tiv­no kra­tak rok tra­ja­nja pro­izvo­da i du­go saz­ri­je­va­nje sa­pu­na.

“Na­kon pri­pre­me, kru­ti sa­pun pos­ta­je prik­la­dan za ko­ri­šte­nje tek na­kon 30 do 35 da­na. Po­treb­no je de­talj­no pla­ni­ra­ti pro­izvod­nju ka­ko se ne bi stva­ra­le pre­ve­li­ke za­li­he i skra­ti­la mo­guć­nost pla­sma­na˝, objaš­nja­va nam Pej­čić. Ot­kri­la je i svo­je pla­no­ve za bu­po­sje­ta

LUSH FRESH HANDMADE COSMETICS JE U 20 GO­DI­NA OD OBI­TELJ­SKOG POS­LA PRE­RAS­TAO U MULTINACIONALNU KOM­PA­NI­JU S VI­ŠE OD 1000 DU­ĆA­NA U GO­TO­VO 50 ZE­MA­LJA

DA­VOR VIŠNJIĆ/PIXSELL JURICA GALOIĆ/PIXSELL

Lush tr­go­vi­na kup­ce ma­mi rez­no­li­kim pro­izvo­di­ma, mi­ri­si­ma i bo­ja­ma Slavica Ća­le­ta

Lush je u Hr­vat­sku do­ve­la

pri­je 20 go­di­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.