Mu­skov brat u ra­tu s aus­trij­skim che­fom

Su­kob oko ime­na res­to­ra­na

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

San Francisco Kim­bal Musk, mla­đi brat čel­ni­ka Tes­la Mo­tor­sa, za­po­čeo je naj­eks­po­ni­ra­ni­ju prav­nu bit­ku na ame­rič­koj res­to­ra­ter­skoj sce­ni s aus­trij­skom ku­har­skom zvi­jez­dom Wol­f­gan­gom Puc­kom. Musk je vlas­nik lan­ca od osam res­to­ra­na The Kit­c­hen u ko­ji je ulo­žio pri­je 12 go­di­na na­kon što je sa bra­tom Elo­nom za­ra­dio no­vac na prodaji ser­vi­sa za pla­ća­nje PayPal.

Me­đu­tim, Wol­f­gang Puck u ruj­nu je u Mic­hi­ga­nu otvo­rio dva res­to­ra­na pod na­zi­vi­ma The Kit­c­hen by Wol­f­gang Puck i The Kit­c­hen Co­un­ter by Wol­f­gang Puck. Slav­ni aus­trij­ski chef pla­ni­ra svo­je res­to­ra­ne pro­ši­ri­ti i na ame­rič­ke zrač­ne lu­ke. Re­ak­ci­ju Kim­ba­la Mu­ska ni­je tre­ba­lo du­go če­ka­ti.

U pri­ja­vi ame­rič­kom ure­du za za­šti­tu in­te­lek­tu­al­nog vlas­niš­tva pre­da­noj proš­lo­ga tjed­na Kim­bal Musk tvr­di da je ime Puc­ko­va res­to­ra­na iden­tič­no nje­go­vu te da mo­že iz­a­zva­ti kon­fu­zi­ju me­đu po­tro­ša­či­ma, pre­no­se ame­rič­ki me­di­ji. Ar­gu­ment vi­še za op­tuž­bu o ko­pi­ra­nju Musk vi­di u to­me što i Puc­kov res­to­ran ko­ris­ti kon­cept pri­pre­me or­gan­skih na­mir­ni­ca uz­go­je­nih kod lo­kal­nih pro­izvo­đa­ča. Aus­trij­ski ku­har ko­ji ima svoj vlas­ti­ti te­le­vi­zij­ski ku­har­ski show te ne­ko­li­ko bren­do­va smrz­nu­te hra­ne os­tao je ne­dos­tu­pan za ko­men­tar, na­vo­de me­di­ji. Bit­ka Mu­skPuck ujed­no oz­na­ča­va i sve oš­tri­ju kon­ku­ren­ci­ju na ame­rič­kom tr­ži­štu res­to­ra­na. Pre­ma po­da­ci­ma udru­ge res­to­ra­na, ta je in­dus­tri­ja la­ni za­ra­di­la 709 mi­li­jar­di do­la­ra, a pri­ho­di ras­tu šes­tu uzas­top­nu go­di­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.