Sam­so­ni­te stva­ra ‘pa­met­ni kov­čeg’

Bu­duć­nost pu­to­va­nja Ugra­đe­na elek­tro­ni­ka spri­je­čit će gub­lje­nje prt­lja­ge jer će kov­čeg ko­mu­ni­ci­ra­ti s vlas­ni­kom

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - MA­RIA MRVELJ

Ugra­đi­va­nje elek­tro­ni­ke oz­na­čit će naj­ve­ću ino­va­ci­ju ot­ka­ko su 70-ih go­di­na na kov­če­ge ugra­đe­ni ko­ta­či­ći

Pro­izvo­đač kov­če­ga i put­nih tor­bi Sam­so­ni­te u su­rad­nji sa Sam­sun­gom pla­ni­ra na tr­ži­šte pla­si­ra­ti ino­va­ci­ju ko­ja bi tre­ba­la ri­je­ši­ti pro­blem iz­gub­lje­ne prt­lja­ge. Ra­di se o put­noj tor­bi s ugra­đe­nom elek­tro­ni­kom što će bi­ti naj­ve­ći izum u in­dus­tri­ji put­nih tor­bi od ka­da su se po­če­li pro­izvo­di­ti kov­če­zi s ko­ta­či­ći­ma 70ih go­di­na proš­log sto­lje­ća. Iz­vr­š­ni di­rek­tor tvrt­ke Ra­mesh Ta­inwa­la re­kao je ka­ko će prt­lja­ga ko­mu­ni­ci­ra­ti s vlas­ni­kom i sa oni­ma ko­ji će je zbri­nja­va­ti. Sve bi, pre­ma pro­cje­ni di­rek­to­ra, tre­ba­lo bi­ti ja­ko do­bro umre­že­no ka­ko bi mu­ke oko gu­bit­ka prt­lja­ge pos­ta­le proš­lost. Pret­proš­le go­di­ne za­bi­lje­že­no je 24 mi­li­ju­na iz­gub­lje­nih kov­če­ga, a 5,5 pos­to ni­ka­da ni­je vra­će­no vlas­ni­ci­ma. Naj­češ­će se prt­lja­ga iz­gu­bi kod tran­sfer­nih le­to­va: pre­ma sta­tis­tič­kim po­da­ci­ma čak 48 pos­to ukup­ne iz­gub­lje­ne prt­lja­ge za­bi­lje­že­no je kod tak­vih le­to­va. Naj­rje­đi je uz­rok ne­pra­vil­ni prt­ljaž­ni lis­tić.

Me­đu­na­rod­na udru­ga za zrač­ni pro­met (IATA) od­ne­dav­no je uvela pro­gram InBag či­ji je cilj sma­nji­ti iz­gub­lje­nu prt­lja­gu za po­la, po­ve­ća­ti učin­ko­vi­tost u ot­pre­mi te omo­gu­ći­ti ino­va­ci­je u svim pro­ce­si­ma ko­ji se ba­ve prt­lja­gom u zrač­nom pros­to­ru. Da­ily Ma­il

R. Ta­inwa­la

iz­vr­š­ni di­rek­tor pre­no­si ka­ko će kov­če­zi ko­ris­ti­ti GPS ra­di svog lo­ci­ra­nja, te ta­ko upo­zo­ra­va­ti put­ni­ke ka­da je prt­lja­ga is­kr­ca­na iz te­ret­nog pros­to­ra zra­ko­plo­va te ka­da će se ot­pri­li­ke po­ja­vi­ti na tra­ci. Za one pa­ra­no­ič­ne, torbe će ta­ko­đer sla­ti oba­vi­jes­ti ka­da ih net­ko bu­de otva­rao ili im se vlas­nik uda­lji vi­še od ne­ko­li­ko me­ta­ra.

No, ovo ni­je pr­vi ova­kav izum. Je­dan star­tup iz San Fran­cis­ca pod na­zi­vom Blu­esmart od­ne­dav­no je po­nu­dio sli­čan pro­izvod. Za 350 fun­ti njegov kov­čeg sam se “pro­na­la­zi”, za­klju­ča­va, me­mo­ri­ra ako ga je net­ko otva­rao, sam se iz­va­že, pu­ni gad­ge­te, pa čak i po­zi­va tak­si ako je iz­gub­ljen. Di­rek­tor Sam­so­ni­tea re­kao je ka­ko je dalj­nji cilj iz­u­mi­ti prt­lja­gu ko­ja se ne mo­ra pri­jav­lji­va­ti na aero­dro­mi­ma.

Go­diš­nje se iz­gu­bi 24 mi­li­ju­na kov­če­ga

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.