Ki­ne­ske inves­ti­ci­je gu­ra­ju SAD iz Juž­ne Ame­ri­ke

Inves­ti­cij­ski tsu­na­mi Mo­ti­vi­ra­na pris­tu­pom si­ro­vi­na­ma, Ki­na je proš­le go­di­ne utros­tru­či­la iz­nos kre­di­ta juž­no­ame­rič­kim dr­ža­va­ma, a na ras­po­la­ga­nju im je bi­lo još 35 mi­li­jar­di do­la­ra za in­fras­truk­tur­ne pro­jek­te

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - TO­MIS­LAV PILI

Ki­na snaž­no ula­zi u Juž­nu Ame­ri­ku, kon­ti­nent do­ne­dav­no is­klju­či­vo u ame­rič­koj sfe­ri utje­ca­ja, ubriz­ga­va­ju­ći de­set­ke mi­li­jar­di do­la­ra kre­di­ta ta­moš­njim vla­da­ma. Pre­ma po­da­ci­ma neprofitne or­ga­ni­za­ci­je In­terAme­ri­can Di­alo­gue sa sje­di­štem u Wa­shin­g­to­nu, Peking je la­ni odo­brio 29 mi­li­jar­di do­la­ra kre­di­ta juž­no­ame­rič­kim dr­ža­va­ma, što je go­vo­to tri pu­ta vi­še ne­go go­di­nu ra­ni­je.

To je vi­še ne­go što su la­ni Svjet­ska ban­ka i Me­đu­ame­rič­ka ra­zvoj­na ban­ka ukup­no pla­si­ra­li u taj dio svi­je­ta. Me­đu- tim, to ni­je sve. Juž­no­ame­rič­kim dr­ža­va­ma proš­le je go­di­ne na ras­po­la­ga­nju bi­lo do­dat­nih 35 mi­li­jar­di do­la­ra za iz­grad­nju in­fras­truk­tu­re.

“Svje­do­či­mo ši­re­nju ki­ne­skog fi­nan­ci­ra­nja u Juž­noj Ame­ri­ci”, iz­ja­vi­la je za CNN Mar­ga­ret Myers, di­rek­to­ri­ca In­terAme­ri­can Di­alo­gue. S dru­ge pak stra­me, iako je vri­jed­nost ame­rič­kog iz­vo­za u Juž­nu Ame­ri­ku 2014. bi­la tri pu­ta ve­ća od ki­ne­skih 130 mi­li­jar­di do­la­ra, ame­rič­ke inves­ti­ci­je u tu re­gi­ju pa­da­ju već tri uzas­top­ne go­di­ne. S 1,8 mi­li­jar­di do­la­ra iz 2012. sma­nje­ne su 2015. na 1,3 mi­li­jar­de do­la­ra. Ana­li­ti­ča­ri vje­ru­ju da će zbog ame­rič­kog pov­la­če­nja Ki­na ove go­di­na do­dat­no oja­ča­ti svo­ja ula­ga­nja u Juž­nu Ame­ri­ku. Raz­log to­li­kom ki­ne­skom an­ga­žma­nu le­ži u si­ro­vi­na­ma, po­put že­ljez­ne ru­da­če i naf­te ko­ji­ma Juž­na Ame­ri­ka obi­lu­je, a Ki­na ih tre­ba.

K to­me, fi­nan­ci­ra­nje in­fras­truk­tur­nih pro­je­ka­ta po­put mo­nu­men­tal­ne že­ljez­nič­ke pru­ge du­ge 5300 ki­lo­me­ta­ra od bra­zil­ske atlant­ske oba­le do pe­ru­an­ske pa­ci­fič­ke oba­le ima za cilj za­poš­lja­va­nje ki­ne­skih rad­ni­ka.

Ki­ne­ski iz­voz po­ve­ćan je na 130 mi­li­jar­di do­la­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.