TEH­NO­LO­ŠKE TVRT­KE U LO­VU NA INONAGRADE

ICT&LOGISTIKA

Poslovni Dnevnik - - TRGOVINA&PRODAJA - BER­NARD IVEZIĆ

Me­đu­na­rod­no priz­na­nje tra­že Ci­tus, Storm, Ri­mac, Os­ten­do, Ora­di­an, Co­de­anywhe­re i Su­pra­con­trol

Ci­tus, za­gre­bač­ka IT tvrt­ka ko­ja je u 17. go­di­na do­bi­la 50 na­gra­da za ino­va­tiv­nost, obja­vi­la je da je u Ban­g­ko­ku na Taj­lan­du osvo­ji­la zlat­nu me­da­lju na me­đu­na­rod­noj iz­lož­bi ino­va­ci­ja i no­vih teh­no­lo­gi­ja IPITEX 2016. Ci­tus je na­gra­du osvo­jio za C@N Per­sonRe­cog sof­tver ko­ji pre­poz­na­je spol i dob lju­di na te­me­lju sli­ka pri­kup­lje­nih u re­al­nom vre­me­nu. No, Ci­tus je sa­mo jed­na od ni­za vi­so­ko­teh­no­lo­ških tvrt­ki iz Hr­vat­ske ko­je su u po­s­ljed­njih mje­sec­dva po­ve­ča­le svo­ju pri­sut­nost na svjet­skom tr­ži­štu.

Tvrt­ke Storm Com­pu­ters i Ri­mac Auto­mo­bi­li uš­li su u fi­na­le pres­tiž­nog Eu­ro­pe­an Bu­si­ness Awar­ds na­tje­ca­nja. Spo­me­nu­te tvrt­ke su me­đu top100 naj­di­na­mič­ni­jih europ­skih vi­so­ko­teh­no­lo­ških tvrt­ki. I dok Ri­mac Auto­mo­bi­li pro­izvo­de naj­br­ži elek­trič­ni auto­mo­bil na svi­je­tu, Storm Com­pu­ter na­tje­če se sa pa­met­nim auto­ma­tom za iz­da­va­nje lje­ko­va zva­nim Hos­pi­tal Cu­be.

Hr­vat­ske tvrt­ke Os­ten­do Con­sul­ting i Ora­di­an uš­le su pak na po­pis 400 naj­i­no­va­tiv­ni­jih europ­skih tvrt­ki u fi­nan­cij­skoj in­dus­tri­ji. Obje tvrt­ke na­tje­ču se sa­da za naj­pres­tiž­ni­ju europ­sku na­gra­du za ino­va­ci­je u fi­nan­cij­skoj in­dus­tri­ji Eu­ro­pe­an FinTech Award. Os­ten­do je ra­zvio sus­tav za elek­tro­nič­ku dos­ta­vu PINa zvan EPD, dok je Ora­di­an ra­zvio clo­ud ban­kar­sko rje­še­nje za mi­kro­fi­nan­cij­ske ins­ti­tu­ci­je (MFI) a ko­je u Afri­ci ko­ris­ti 200 MFIa s 400 ti­su­ća ko­ris­ni­ka.

Ora­di­an je za­jed­no s Co­de­anywhe­re­om i Su­pra­con­tro­lom ušao i u fi­na­le azij­skog na­tje­ca­nja za naj­bo­lje star­tu­pe Pi­one­ers Asia Chal­len­ge. Tri hr­vat­ske star­tupa me­đu njih su 12 iz Eu­ro­pe ko­ji su proš­li se­lek­cij­ski pos­tu­pak u ko­jem je bi­lo 250 kan­di­da­ta sa Sta­rog kon­ti­nen­ta. Po­bjed­ni­ci će bi­ti poz­na­ti kroz tje­dan da­na.

Co­de­Anywhe­re je izvor­no split­ski star­tup ko­ji se pred­stav­lja kao Go­ogle Docs za pro­gra­me­re dok je Su­pra­con­trol, je­dan od po­bjed­ni­ka Pi­one­ers of the Bal­kans na­tje­ca­nja u Za­gre­bu, star­tup ko­ji ra­zvi­ja sen­zor­ske i ine ure­đa­je za pa­met­ne tvor­ni­ce u sklo­pu In­dus­tri­je 4.0.

PIX

To­mis­lav Bron­zin, os­ni­vač Ci­tu­sa sa zla­tom s Taj­lan­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.