Dro­ge­rist je no­vo za­ni­ma­nje

Ne­za­po­sel­ni će na struč­ne edu­ka­ci­je

Poslovni Dnevnik - - TRGOVINA&PRODAJA - BOŽICA BABIĆ

Cal­li­dus, dm i HZZ part­ne­ri u no­vom edu­ka­cij­skom pro­jek­tu os­po­sob­lja­va­nja ne­za­pos­le­nih oso­ba za rad u dro­ge­ri­ja­ma

Pe­de­set ne­za­pos­le­nih oso­ba uz uvjet da ima­ju za­vr­še­nu sred­nju ško­lu, od ko­jih je naj­ma­nje osam oso­ba s inva­li­di­te­tom, od li­pa­nja do ko­lo­vo­za pro­ći će edu­ka­cij­ski pro­gram iz pro­jek­ta “Os­na­ži­va­nje kom­pe­ten­ci­ja za za­poš­lja­va­nje u dro­ge­ri­ja­ma” ko­ji je us­mje­ren na pos­tav­lja­nje no­vog stan­dar­da dro­ge­rij­skog za­ni­ma­nja u Hr­vat­skoj.

U pro­jekt će bi­ti utro­še­no 1,051 mi­li­jun ku­na, od če­ga 95 pos­to sti­že iz Eu­rop­skog so­ci­jal­nog fon­da, a part­ne­ri u pro­ved­bi su us­ta­no­va za obra­zo­va­nje odras­lih Cal­li­dus, tvr­ka dm­dro­ge­rie mar­kt i Hr­vat­ski za­vod za za­poš­lja­va­nje. Ti­me će ko­nač­no bi­ti re­ali­zi­ra­na ide­ja sta­ra go­to­vo dva de­set­lje­ća ko­ju je ne­du­go po do­la­sku dm­dro­ge­rie mar­k­ta na na­še tr­ži­šte iz­nio pred­sjed­nik Upra­ve Mir­ko Mra­ku­žić.

Po uzo­ru na obra­zov­ni sus­tav u Aus­tri­ji i Nje­mač­koj, gdje se unu­tar pro­gra­ma za tr­gov­ce ško­lu­je i osob­lje za rad u dro­ge­ri­ja­ma, Mra­ku­žić je na­mje­ra­vao po­tak­nu­ti mje­ro­dav­ne ins­ti­tu­ci­je na uvo­đe­nje tak­vog us­mje­re­nja i u Hr­vat­skoj.

Ini­ci­ja­ti­va je me­đu­tim, tek sa­da pa­la na plod­no tlo, a u pro­jek­tu će su­dje­lo­va­ti i 15 za­pos­le­ni­ka dma ko­ji će i sa­mi pret­hod­no pro­ći edu­ka­ci­ju ka­ko bi bi­li men­to­ri u prak­si, dok je osob­lje Cal­li­du­sa za­du­že­no za te­orij­ski dio nas­ta­ve.

“Na­še is­kus­tvo ra­do smo sta­vi­li na ras­po­la­ga­nje ka­ko bi­smo po­tak­li ra­zvoj du­al­nog obra­zo­va­nja u RH po­ve­zi­va­njem te­orij­skog i prak­tič­nog obra­zo­va­nja”, is­ti­če Ana Fos­tačKril­čić, vo­di­te­lji­ca ljud­skih re­sur­sa u dmu.

DA­VOR VIŠNJIĆ/PIXSELL

U pro­jekt je uklju­čen i dm-dro­ge­rie mar­kt

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.