Fa­ce­bo­okov di­rek­tor In­di­ju op­tu­žio za ‘an­ti-ko­olo­ni­ja­li­zam’

In­dij­ski te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ski re­gu­la­tor tvr­di da Fa­ce­bo­ok bes­plat­nim pris­tu­pom svom sa­dr­ža aju is­ti­sku­je kon­ku­ren­ci­ju

Poslovni Dnevnik - - ICT & LOGISTIKA -

Marc An­dre­essen, je­dan od naj­poz­na­ti­jih inves­ti­to­ra u Si­li­cij­skoj do­li­ni i je­dan od pr­vih inves­ti­to­ra u Fa­ce­bo­ok op­tu­žio je In­di­ju za “an­ti­ko­lo­ni­ja­li­zam”. An­dre­essen je na Twit­te­ru obja­vio da je “an­ti­ko­lo­ni­ja­li­zam imao ka­tas­tro­fal­ne eko­nom­ske po­s­lje­di­ce po In­dij­ce po­s­ljed­njih de­set­lje­ča” te sar­kas­tič­no do­dao “Za­što sa­da pres­ta­ti?”.

Bri­tan­ski me­di­ji pre­no­se da je ti­me In­di­ji po­ru­čio da bi joj bi­lo bo­lje da je os­ta­la pod vlaš­ču bri­tan­ske kru­ne.

Ugled­ni ame­rič­ki inves­ti­tor obru­šio se na od­lu­ku in­dij­skog re­gu­la­to­ra da one­mo­gu­ći Fa­ce­bo­ok u pru­ža­nju us­lu­ge “Free Ba­sics” bes­plat­no. Iako se us­lu­ga i da­lje mo­že pru­ža­ti, ali uz na­pla­tu.

In­ter­net­ski div ra­zvio je us­lu­gu “Free Ba­sics” ko­ja uklju­ču­je oklja­š­tre­nu ver­zi­ju Fa­ce­bo­oka, vre­men­sku prog­no­zu i pris­tup por­ta­li­ma za tra­že­nje pos­la bes­plat­no. Kom­pa­ni­ja tvr­di da ta­ko že­li omo­gu­ći­ti pris­tup in­ter­ne­tu naj­si­ro­maš­ni­ji­ma.

U In­di­ji je Fa­ce­bo­ok na­išao na oš­tre kri­ti­ča­re ko­ji tvr­de da Fa­ce­bo­ok na taj na­čin efi­kas­no oti­ma ko­ris­ni­ke kon­ku­ren­ci­ji. Što­vi­še, u In­di­ji sma­tra­ju da će Fa­ce­bo­ok na taj na­čin stvo­ri­ti nepremostivu pre­pre­ku za lo­kal­ne, in­dij­ske star­tu­pe i ti­me ih spri­je­či­ti u ra­zvo­ju.

Od 1,5 mi­li­jar­di ak­tiv­nih ko­ris­ni­ka Fa­ce­bo­ok u In­di­ji ima 138 mi­li­ju­na ko­ris­ni­ka. K to­me, ne­ki od naj­poz­na­ti­jih IT struč­nja­ka u Si­li­cij­skoj do­li­ni do­la­ze iz In­di­je. Fa­ce­bo­ok se zbog to­ga od­mah ogra­dio od An­dre­esse­na i nje­go­ve iz­ja­ve. Na­ime, An­dre­essen je i je­dan od di­rek­to­ra u Fa­ce­bo­oku, a on sam se na­kon oš­trih kri­ti­ka pu­tem Twit­te­ra is­pri­čao.

Kom­pa­ni­ja sad tvr­di da “Free Ba­sic” vi­di kao otvo­re­nu us­lu­gu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.