EU-no­vos­ti

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/EUROPSKA UNIJA -

Eu­rop­ska uni­ja ju­čer je uvela europ­sku zdrav­s­tve­nu je­di­ni­cu ka­ko bi olak­ša­la mobilizaciju li­ječ­nič­kih ti­mo­va i ti­mo­va za jav­no zdrav­s­tvo te opre­me u slu­ča­ju hit­nih si­tu­aci­ja unu­tar i iz­van EU-a. Eu­rop­ska zdrav­s­tve­na je­di­ni­ca omo­gu­ća­va čla­ni­ca­ma EU-a i dru­gim europ­skim zem­lja­ma ko­je su­dje­lu­ju u sus­ta­vu da sta­ve na ras­po­la­ga­nje li­ječ­nič­ke ti­mo­ve i opre­mu za br­zu mobilizaciju pri­je hit­nih si­tu­aci­ja osi­gu­ra­va­ju­ći ti­me br­ži i pre­dvid­lji­vi­ji od­go­vor. Zdrav­s­tve­na bi je­di­ni­ca mo­gla uklju­či­va­ti hit­ne li­ječ­nič­ke ti­mo­ve, struč­nja­ke za jav­no zdrav­s­tvo i ko­or­di­na­ci­ju zdrav­s­tve­nih us­lu­ga, mo­bil­ne la­bo­ra­to­ri­je za bi­olo­šku za­šti­tu, zra­ko­plo­ve za me­di­cin­sku eva­ku­aci­ju i ti­mo­ve za lo­gis­tič­ku po­dr­šku.

Ko­mi­si­ja je pro­du­lji­la pri­mje­nu an­ti­dam­pin­ških i an­ti­su­bven­cij­skih mje­ra na uvoz ki­ne­skih so­lar­nih mo­du­la i će­li­ja u Taj­van i Ma­le­zi­ju. Od­lu­ka je do­ne­se­na na­kon is­tra­ge ko­jom je ut­vr­đe­no da se EU-ove tr­go­vin­ske mje­re za ki­ne­ske so­lar­ne mo­du­le i će­li­je za­obi­la­ze pre­to­va­rom pro­izvo­da u na­ve­de­nim zem­lja­ma.

An­do­ra i EU pot­pi­sa­li su spo­ra­zum o po­rez­noj tran­s­pa­rent­nos­ti ko­jim će se dr­žav­lja­ni­ma EU-a ote­ža­ti skri­va­nje ne­pri­jav­lje­nog do­hot­ka u fi­nan­cij­skim ins­ti­tu­ci­ja­ma u An­do­ri. Od 2018. An­do­ra i čla­ni­ce EU-a auto­mat­ski će raz­mje­nji­va­ti in­for­ma­ci­je o fi­nan­cij­skim ra­ču­ni­ma re­zi­de­na­ta. Dr­ža­ve čla­ni­ce do­bi­vat će ime­na, adre­se, po­rez­ne bro­je­ve i da­tu­me ro­đe­nja svo­jih re­zi­de­na­ta ko­ji ima­ju ra­ču­ne u An­do­ri te dru­ge fi­nan­cij­ske in­for­ma­ci­je i po­dat­ke o sta­nju na ra­ču­ni­ma.

Mi­nis­tri dr­ža­va čla­ni­ca EU-a do­ni­je­li su no­va pra­vi­la ko­ji­ma se svim op­tu­že­ni­ci­ma i osum­nji­če­ni­ci­ma za po­či­nje­nje kaz­ne­nog dje­la jam­či pret­pos­tav­ka ne­duž­nos­ti u pos­tup­ci­ma po­li­ci­je i pra­vo­sud­nih ti­je­la. Di­rek­ti­vom se jam­či i pra­vo na pri­sus­tvo­va­nje vlas­ti­tom su­đe­nju.

ERC (Europ­sko is­tra­ži­vač­ko vi­je­će) obja­vi­lo je ime­na 302 po­bjed­ni­ka svog na­tje­ca­nja za do­dje­lu bes­po­vrat­nih sred­sta­va is­kus­nim znans­tve­ni­ci­ma za 2015. Ri­je­čje o ukup­no 585 mi­li­ju­na eura u ok­vi­ru pro­gra­ma Obzor 2020.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.