ZG Hol­ding do lje­ta rje­ša­va 2,2 ml­rd. ku­na obvez­nič­kog du­ga

Tre­ća sre­ća Grad­ska me­ga­t­vrt­ka sa Za­bom i PBZ-om pri­pre­ma ve­li­ku ope­ra­ci­ju

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JA­DRAN­KA DOZAN

Sa­vjet­nič­ki dvo­jac tek će se na­kon pom­nih ana­li­za oči­to­va­ti sma­tra li za Hol­ding op­ti­mal­nim no­vo iz­da­nje do­ma­ćih obvez­ni­ca, euro­obvez­ni­ce ili kre­dit­ni aran­žman

Že­le­ći is­ko­ris­ti­ti po­volj­nu si­tu­aci­ju na fi­nan­cij­skim tr­ži­šti­ma Grad Zagreb i Za­gre­bač­ki hol­ding već su ne­ko­li­ko pu­ta za­po­či­nja­li raz­go­vo­re o pri­je­vre­me­nom re­fi­nan­ci­ra­nju naj­ve­ćeg ko­ma­da du­ga grad­skog hol­din­ga 300 mi­li­ju­na eura ili 2,2 mi­li­jar­de ku­na vri­jed­nog iz­da­nja de­se­to­go­diš­njih obvez­ni­ca iz 2007. U sklo­pu ši­reg fi­nan­cij­skog pos­pre­ma­nja još je pri­je dvi­je go­di­ne s pri­pre­ma­ma te ope­ra­ci­je kre­nuo Slo­bo­dan Lju­bi­čić, ta­daš­nji čel­nik ZG Hol­din­ga. No, is­te je go­di­ne zbog is­tra­ga pod­nio os­tav­ku pa je taj po­sao pao u dru­gi plan, os­tav­ljen

naŽELJKO sljed­ni­ku. De­jan Fič­ko je, me­đu­tim, na mjes­tu še­fa Hol­din­ga la­ni bio do­volj­no tek da stig­ne naj­a­vi­ti da je no­voj upra­vi “na pr­vom mjes­tu re­fi­nan­ci­ra­nje obvez­ni­ca”. Taj po­sao na­po­kon će se, či­ni se, odra­di­ti. Pre­ma iz­vo­ri­ma bli­skim grad­skim vlas­ti­ma, plan je da se taj obvez­nič­ki dug ri­je­ši pri­je lje­ta. Dak­le, go­di­nu da­na pri­je dos­pi­je­ća, od­nos­no pri­je ne­go što taj dug pos­ta­ne krat­ko­roč­ni. Pri­pre­me su po­vje­re­ne dvje­ma vo­de­ćim ban­ka­ma u Hr­vat­skoj, Za­gre­bač­koj i Pri­vred­noj.

Iz Upra­ve Za­gre­bač­kog hol­din­ga na naš upit ni­smo do­bi­li od­go­vor. No, iz­no­se­ći niz mje­ra fi­nan­cij­skog res­truk­tu­ri­ra­nja ko­je su po­du­ze­te od 2013. kad je Hol­ding pod upra­vom Ive Čo­vi­ća

bio do­ve­den u “sta­nje pred­ste­ča­ja” pred­sjed­ni­ca Upra­ve ZGHa Ana Sto­jić De­ban još je­se­nas je kao ko­rak ko­ji sli­je­di naj­av­lji­va­la i re­fi­nan­ci­ra­nje obvez­ni­ce.

Inves­ti­cij­ski ban­ka­ri Za­be i PBZa tek će na­kon pom­nih ana­li­za Hol­din­gu pred­lo­ži­ti po nji­ma op­ti­ma­lan na­čin na ko­ji će se to odra­di­ti. Dak­le, ho­će li to bi­ti iz­da­nje do­ma­ćih obvez­ni­ca, euro­obvez­ni­ce ili pak kre­dit­ni aran­žman, tre­ba­lo bi se zna­ti za pri­bliž­no dva mje­se­ca. Uto­li­ko je još pre­ra­no go­vo­ri­ti i bi li se u op­ci­ji euro­bon­da aran­žer­ski krug ši­rio ili bi se za us­pje­šan pla­sman Za­bi i PBZu sa­mo pri­dru­ži­le nji­ho­ve ma­tič­ne ban­ke.

Jed­na­ko ta­ko, te­ško je re­ći ko­li­ko će na ko­na­čan iz­bor fi­nan­cij­skog ins­tru­men­ta u pres­la­gi­va­nju du­ga utje­ca­ja ima­ti obil­na (sve obil­ni­ja) lik­vid­nost u do­ma­ćem ban­kar­skom sus­ta­vu te ma­njak kva­li­tet­ne kre­dit­ne po­traž­nje.

DUG ZA­GRE­BA JE U TER­MI­NI­MA BDP-A

GRA­DA NA KRA­JU 2012. IZ­NO­SIO 17,8 POS­TO BDP-A GRA­DA

HNB je ju­čer odr­žao pr­vu od če­ti­ri naj­av­lje­ne ovo­go­diš­nje struk­tur­ne obrat­ne re­po auk­ci­je, na ko­joj je ban­ka­ma pla­si­rao 565 mi­li­ju­na ku­na lik­vid­nos­ti po fik­s­noj ci­je­ni od 1,8 pos­to. Na pr­voj tak­voj auk­ci­ji središnja ban­ka pri­hva­ti­la je sve pris­ti­gle po­nu­de ba­na­ka me­đu ko­ji­ma, ka­ko doz­na­je­mo, ni­su su­dje­lo­va­le dvi­je naj­ve­će, Za­gre­bač­ka i PBZ ban­ka. Da­tum na­mi­re je 18. ve­lja­če, a po­nov­ni ot­kup bit će 18. ve­lja­če 2020. go­di­ne. Auk­ci­ja­ma HNB ban- ka­ma omo­gu­ću­je iz­vo­re du­go­roč­ne kun­ske lik­vid­nos­ti po ni­žim ka­mat­nim sto­pa­ma pri če­mu se kao ko­la­te­ral pri­hva­ća­ju duž­nič­ki vri­jed­nos­ni pa­pi­ri iz­da­va­te­lja iz Hr­vat­ske. Ti­me bi struk­tur­ne re­po auk­ci­je tre­ba­le otvo­ri­ti vra­ta ban­ka­ma da in­ten­ziv­ni­je i uz ni­že ka­ma­te odo­bra­va­ju kre­di­te tvrt­ka­ma i gra­đa­ni­ma u do­ma­ćoj va­lu­ti, eli­mi­ni­ra­ju­ći ta­ko va­lut­ni rizik.

“Uvo­đe­nje struk­tur­nih ope­ra­ci­ja oče­ki­va­no je spus­ti­lo kun­sku kri­vu­lju pri­no­sa. Uz oče­ki­va­no pos­tup­no ja­ča- nje kre­dit­ne ak­tiv­nos­ti, u skla­du s ja­čim in­ten­zi­te­tom opo­rav­ka gos­po­dar­stva, pro­cje­nju­je se da bi uku­pan uči­nak mo­gao pri­bliž­no do­seg­nu­ti iz­nos spu­šta­nja obvez­ne pri­ču­ve za je­dan pos­tot­ni bod ili oko tri mi­li­jar­de ku­na”, po­ru­ču­ju iz HNBa. U ban­ka­ma je mje­ra poz­drav­lje­na, iako se ocje­nju­je da će te­ško snaž­ni­je pro­mi­je­ni­ti struk­tu­ru kre­di­ti­ra­nja dok god je oro­če­na šted­nja, kao pri­mar­ni iz­vor fi­nan­ci­ra­nja, čvr­sto ve­za­na za europ­sku va­lu­tu.

IGOR KRALJ/PIXSELL

U ban­ka­ma je mje­ra poz­drav­lje­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.