Pos­lo­va­nje ba­na­ka u EU ugro­zi­li lo­ši kre­di­ti, hr­vat­ske si­gur­ne

No­va kri­za? Eu­rop­ske ban­ke tra­že po­moć, Drag­hi ka­že: mo­gu se spa­si­ti sa­me

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MA­RI­NA ŠU­NJER­GA/VL VA­LEN­TI­NA WI­ES­NER MI­JIĆ/VL

Na­še su ban­ke si­gur­ne jer su vi­so­ko ka­pi­ta­li­zi­ra­ne i ne funk­ci­oni­ra­ju kao pos­lov­ni­ce europ­skih matica, ka­že Vuj­čić

Eu­rop­ske ban­ke tra­že po­moć Ma­ri­ja Drag­hi­ja, gu­ver­ne­ra Eu­rop­ske sre­diš­nje ban­ke (ECB), i u dra­ma­tič­nom pi­smu tvr­de da bi mo­glo do­ći do “ko­lap­sa sus­ta­va”. Dru­gim ri­je­či­ma, ban­ke po­no­vo, na­kon što ih se spa­ša­va­lo nov­cem po­rez­nih obvez­ni­ka, tra­že čis­ti keš. Iako ban­ke pri­je­te da bi se mo­gla po­no­vi­ti kri­za iz 2008., ovaj put one ne­ma­ju pro­blem s ne­dos­tat­kom nov­ca, već či­nje­ni­com ka­ko mo­ra­ju di­je­lom za­ra­đe­nog nov­ca po­kri­va­ti kre­di­te ko­ji se ne ot­pla­ću­ju na vri­je­me. To uz­ro­ku­je pad vri­jed­nos­ti di­oni­ca i po­s­lje­dič­no udar na di­oni­ča­re. Proš­li tje­dan eu­rop­ske ban­ke za­bi­lje­ži­le su po­top na tr­ži­šti­ma ka­pi­ta­la u ko­jem je iz­gub­lje­no 25 pos­to nji­ho­ve bur­zov­ne vri­jed­nos­ti, a osam naj­ve­ćih ba­na­ka od po­čet­ka kri­ze 2008. iz­gu­bi­lo je 420 mi­li­jar­di eura tr­žiš­ne vri­jed­nos­ti. Sa­da po­ku­ša­va­ju vra­ti­ti dio nov­ca ulo­že­nog u fon­do­ve os­no­va­ne na­kon kri­ze da bi se spri­je­či­lo po­nav­lja­nje spa­ša­va­nja ba­na­ka nov­cem gra­đa­na.Pi­smo je pris­ti­glo na­kon što je Drag­hi pred eu- rop­skim par­la­men­tar­ci­ma za­klju­čio da ban­ke svo­je pro­ble­me mo­gu ri­je­ši­ti i “nor­mal­nim pu­tem” či­me je že­lio na­gla­si­ti ka­ko ve­ći­na ba­na­ka ima do­volj­no svog nov­ca i da kroz ne­ko­li­ko go­di­na mo­gu pod­ni­je­ti tro­šak loših kre­di­ta.

Pro­sječ­no je u ban­ka­ma u EU oko 6 pos­to loših kre­di­ta, za raz­li­ku od Hr­vat­ske gdje je sto­pa ve­ća od 17 pos­to. Europ­ski pro­sjek ru­še ve­će ban­ke u ko­ji­ma je tek 4 pos­to pla­sma­na te­ško na­pla­ti­vo, dok ma­le ban­ke ima­ju oko 18 pos­to loših kre­di­ta. Re­la­tiv­no do­bru sta­tis­ti­ku mo­že ugro­zi­ti ni­ska ci­je­na naf­te jer su ban­ke do- sta ula­ga­le i kre­di­ti­ra­le ener­get­ski sek­tor, što je po­ten­ci­jal­na opas­nost od no­vih loših pla­sma­na. Ho­će li Drag­hi po­pus­ti­ti ban­ka­ma vi­djet će­mo u idu­ćim tjed­ni­ma, no ta bi od­lu­ka zna­či­la stav­lja­nje nji­ho­vih vlas­ni­ka u pov­la­šte­ni po­lo­žaj na­kon što je ti­je­kom duž­nič­ke kri­ze ve­ći­na ba­na­ka već do­bi­la po­moć.

Ni gu­ver­ner Hr­vat­ske na­rod­ne ban­ke Boris Vuj­čić ne vje­ru­je da je sus­tav ugro­žen. Iako su me­đu ban­ka­ma ko­je su se obra­ti­le Drag­hi­ju i vlas­ni­ce ne­kih hr­vat­skih ba­na­ka, Vuj­čić ne stre­pi za do­ma­će tr­ži­šte. “Na­še su ban­ke ap­so­lut­no si­gur­ne jer su vi­so­ko ka­pi­ta­li­zi­ra­ne i ne funk­ci­oni­ra­ju kao pos­lov­ni­ce europ­skih matica, ne­go sa­mos­tal­ne po­druž­ni­ce. U pro­sje­ku ima­ju go­to­vo du­plo ve­ću adek­vat­nost ka­pi­ta­la ne­go eu­rop­ske ban­ke”, is­ti­če gu­ver­ner.

Za­to ne bi bi­lo do­bro da se do­ma­će ban­ke po­ve­du za pri­mje­rom aus­trij­skog BKSa ko­ji je svo­ju hr­vat­sku po­druž­ni­cu od­lu­čio pre­tvo­ri­ti u pos­lov­ni­cu. To zna­či da vi­še ne pod­li­je­že hr­vat­skoj stro­žoj re­gu­la­ti­vi i da ne mo­ra ima­ti ono­li­ko ka­pi­ta­la ko­li­ko ima­ju do­ma­će ban­ke, što ga či­ni osjet­lji­vi­jim na po­tre­se u bu­duć­nos­ti.

Pro­sječ­no je u ban­ka­ma u EU oko 6 pos­to loših kre­di­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.