‘Ne odus­ta­je­mo od to­alet­nog pa­pi­ra’

Iz Narodnih no­vi­na uvje­ra­va­ju

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Iako je ne­adv­na smje­na tro­ji­ce čla­no­va Upra­ve Mek­ko­oa tvrt­ke kće­ri Narodnih no­vi­na, ko­ja go­di­nu da­na pos­lu­je u Kra­pi­ni, pot­pi­ri­la sum­nje u is­pla­ti­vost biz­ni­sa pro­izvod­nje to­alet­nog pa­pi­ra, ju­čer su iz te tvor­ni­ce de­man­ti­ra­li da im po­sao pro­pa­da.

“Pla­no­vi su već ove go­di­ne po­ve­ća­ti pro­izvod­nju, što bi do kra­ja 2016. mo­glo do­ves­ti do ra­da u dvi­je smje­ne, a kas­ni­je i u tri”, ka­zao je ru­ko­vo­di­telj odje­la kor­po­ra­tiv­nih ko­mu­ni­ka­ci­ja Narodnih no­vi­na Bo­jan Vi­nek no­vi­na­ri­ma. Iako su me­di­ji do­ve­li u pi­ta­nje pro­jekt u ko­ji su NN ulo­ži­le 63 mi­li­ju­na ku­na, na­vo­de­ći da su re­zul­ta­ti da­le­ko od pla­ni­ra­nih, Vi­nek je, ne spo­mi­nju­ći broj­ke o lanj­skom pos­lo­va­nju, ot­krio da je Mek­ko­oo pri­je dva tjed­na sklo­pio veliki ugo­vor za aus­trij­skog part­ne­ra Eu­ro pa­pir, ko­ji svo­je pro­izvo­de pla­si­ra u 10 europ­skih dr­ža­va. “Ovo je zdrav pro­jekt i tr­ži­šte će uvi­jek ima­ti po­tre­bu za ovak­vim pro­izvo­di­ma. Ve­ći­na ovak­vih pro­izvo­da je iz uvo­za, a mi sa­da nu­di­mo pro­izvod ko­ji se stva­ra u Hr­vat­skoj i ko­ji će ople­me­ni­ti tr­ži­šte to­alet­ne kon­fek­ci­je u Hr­vat­skoj”, na­gla­sio je Vi­nek. Ve­li da s vre­me­nom pla­ni­ra­ju pla­si­ra­ti i brend “Mek­koo”, što je du­go­ro­čan i slo­že­ni­ji pro­jekt. Na no­vi­nar­ski upit o po­vra­tu inves­ti­ci­je, is­ti­če da je ri­ječ o du­ljem vre­men­skom raz­dob­lju, naj­vje­ro­jat­ni­je šest do se­dam go­di­na.

Na no­vi­nar­ski upit o raz­lo­zi­ma smje­ne tro­čla­ne Upra­ve, Vi­nek je re­kao ka­ko se po­ka­za­lo da ne­ma po­tre­be za tri čla­na upra­ve, ali i priz­nao da pri­jaš­nja upra­va ni­je oprav­da­la oče­ki­va­nja, a da su sma­nje­njem bro­ja čla­no­va sa­da na­prav­lje­ne ušte­de.

SANJIN STRUKIĆ/PIXSELL

U tvrt­ku Mek­koo i pro­izvod­nju to­alet­nog pa­pi­ra ulo­ži­li su 63 mil. kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.