Ca­me­ron po­ku­ša­va omek­ša­ti par­la­ment

Ne­mo­gu­ća mi­si­ja Bri­tan­ski pre­mi­jer u Bruxel­le­su tra­ži po­dr­šku naj­ve­ćih po­li­tič­kih gru­pa u ne­s­klo­nom Eu­ro­par­la­men­tu

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/EUROPSKA UNIJA - TO­MIS­LAV OHAREK

Pred­sjed­nik Eu­rop­skog vi­je­ća Do­nald Tusk pre­kju­čer je uka­zao na to ka­ko je u pi­ta­nju bu­duć­nost EU

Bri­tan­ski pre­mi­jer Da­vid Ca­me­ron po­čeo je pre­go­vo­re s čel­ni­ci­ma Eu­rop­skog par­la­men­ta ju­čer u svo­jem po­s­ljed­njem na­po­ru da osi­gu­ra pot­po­ru do­go­vo­ru ko­ji bi omo­gu­ćio da Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja os­ta­ne u Eu­rop­skoj uni­ji. Ca­me­ron se sas­tao s pred­sjed­ni­kom Eu­rop­skog par­la­men­ta Mar­ti­nom Sc­hul­zom a ti­je­kom da­na tre­bao se sas­ta­ti i sa zas­tup­ni­ci­ma tri­ju glav­nih stra­na­ka pri­je pre­go­vo­ra s pred­sjed­ni­kom Eu­rop­ske ko­mi­si­je Je­anCla­ude­om Jun­c­ke­rom.

Ra­ni­je ovog mje­se­ca, na­crt za­ko­na do­bio je pre­li­mi­nar­nu pot­po­ru ne­kih na­ci­onal­nih čel­ni­ka, no Ca­me­ron tre­ba za­do­bi­ti ne­nak­lo­nje­ni Europ­ski par­la­ment ko­ji bi mo­rao odo­bri­ti sre­diš­nje ele­men­te sva­kog do­go­vo­ra. Na­ci­onal­ni čel­ni­ci EUa po­ku­šat će raz­ri­je­ši­ti pre­os­ta­le razlike s bri­tan­skim pre­mi­je­rom na su­traš­njem sum­mi­tu.

“Mo­gu vam jam­či­ti da će Europ­ski par­la­ment, na­kon re­fe­ren­du­ma za os­ta­nak, od­mah dje­lo­va­ti i raz­mo­tri­ti pri­jed­log ko­mi­si­je. No da bu­de­mo sa­svim jas­ni: ni­jed­na vla­da ne mo­že re­ći Par­la­men­tu ovo je naš pri­jed­log, mo­že­te li jam­či­ti re­zul­tat. To u de­mo­kra­ci­ji ni­je mo­gu­će”, ka­zao je pred­sjed­nik Eu­rop­skog par­la­men­ta Mar­tin Sc­hulz no­vi­na­ri­ma na­kon sas­tan­ka s Ca­me­ro­nom.

Pred­sjed­nik Eu­rop­skog vi­je­ća Do­nald Tusk oci­je­nio je pak pre­kju­čer u Bu­ku­re­štu da je opas­nost od ras­pa­da EUa stvar­na, po­zi­va­ju­ći dr­ža­ve čla- ni­ce da “pos­lu­ša­ju i ar­gu­men­te dru­gih” ka­ko bi se spri­je­čio iz­la­zak Ve­li­ke Bri­ta­ni­je.

“Opas­nost od ras­pa­da je stvar­na, bu­du­ći da je taj pro­ces do­is­ta ve­oma osjet­ljiv. Mo­ra­mo pos­tu­pa­ti pa­ž­lji­vo, slom­lje­no se ne da po­pra­vi­ti. Ri­ječ je o pre­sud­nom tre­nut­ku. Tre­ba po­če­ti slu­ša­ti ar­gu­men­te dru­gih, vi­še ne­go na­še vlas­ti­te ar­gu­men­te”, is­tak­nuo je Tusk, oci­je­niv­ši da je ipak uo­bi­ča­je­no da se “sta­ja­li­šta za­oš­tra­va­ju ka­ko vri­je­me is­tje­če”.

Tusk ko­ji pu­tu­je po pri­jes­tol­ni­ca­ma EUa ka­ko bi obranio svoj pri­jed­log za sp­rje­ča­va­nje iz­la­ska Ve­li­ke Bri­ta­ni­je iz EUa (“brexit”), nastojao je umi­ri­ti sta­nov­ni­ke Is­toč­ne Eu­ro­pe za­bri­nu­te zbog pla­na bri­tan­skog pre­mi­je­ra Da­vi­da Ca­me­ro­na da ogra­ni­či iz­nos so­ci­jal­ne po­mo­ći za rad­ni­ke iz ze­ma­lja EUa.

“Po­sri­je­di je bu­duć­nost EUa”, is­tak­nuo je, ali “ne­će­mo po­pus­ti­ti gle­de te­melj­nih slo­bo­da i pra­va i u tom du­hu sam pri­pre­mio svoj pri­jed­log”.

Ru­munj­ski pred­sjed­nik Kla­us Io­han­nis is­tak­nuo je pak po­tre­bu “po­što­va­nja slo­bo­de kre­ta­nja” i “ne­dis­kri­mi­ni­ra­nja” ru­munj­skih rad­ni­ka u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji ko­jih je oko 150.000 po zad­njim ras­po­lo­ži­vim po­da­ci­ma.

“Ne smi­je­mo do­vo­di­ti u pi­ta­nje pra­va Ru­mu­nja ko­ji ra­de u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji što se ti­če so­ci­jal­ne po­mo­ći”, re­kao je.

Os­vr­nuv­ši se na Tu­skov pri­jed­log ko­ji pre­dvi­đa “za­štit­ni me­ha­ni­zam” ta­ko­zva­nu koč­ni­cu u slu­ča­ju opas­nos­ti ko­ji bi Lon­do­nu omo­gu­ćio da na odre­đe­no vri­je­me, ko­je mo­že iz­no­si­ti do če­ti­ri go­di­ne, sma­nji iz­nos so­ci­jal­ne po­mo­ći rad­ni­ci­ma iz europ­skih ze­ma­lja, Io­han­nis je iz­nio ne­ko­li­ko zah­tje­va ko­je tre­ba is­pu­ni­ti da bi Ru­munj­ska da­la svoj pristanak.

OPAS­NOST OD RAS­PA­DA JE STVAR­NA,

BU­DU­ĆI DA JE TAJ PRO­CES DO­IS­TA VE­OMA OSJET­LJIV. MO­RA­MO POS­TU­PA­TI PA­Ž­LJI­VO, SLOM­LJE­NO SE NE DA PO­PRA­VI­TI. RE­KAO JE DO­NALD TUSK

Bri­tan­ski pre­mi­jer Da­vid Ca­me­ron sas­tao se i s pred­sjed­ni­kom EK Je­anomCla­ude­om Jun­c­ke­rom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.