Laž­ni Ara­pi op­ljač­ka­li na­iv­ne sto­ča­re

Fan­tom­sko Druš­tvo sr­p­sko-arap­skog pri­ja­telj­stva nu­di­lo kre­di­te uz obvez­no učeš­će

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Proš­li pe­tak bio je po­s­ljed­nji dan za pot­pi­si­va­nje ugo­vo­ra za be­ska­mat­ne kre­di­te od 50.000 eura za sr­p­ske sto­ča­re, ko­je je proš­le go­di­ne ras­pi­sa­lo Druš­tvo sr­p­sko­arap­skog pri­ja­telj­stva. Me­đu­tim, ka­ko doz­na­je te­le­vi­zi­ja N1, ugo­vo­ri ni­su pot­pi­sa­ni, a pred­stav­ni­ci udru­ge nes­ta­li su bez tra­ga.

Sto­čar Kaz­mer Var­ga obi­telj pre­hra­nju­je mu­ko­tr­p­nim ra­dom na sa­la­šu kod Ma­log Iđo­ša, na ko­jem dr­ži ko­nje i ov­ce. Ka­da je čuo za na­tje­čaj na ko­jem bi imao pri­li­ku do­bi­ti kre­dit od 50.000 eura, ni­je ra­ztaj miš­ljao već je upla­tio tzv. učeš­će od 15.000 di­na­ra (oko 933 ku­ne). No, me­đu tvrt­ka­ma re­gis­tri­ra­nim na adre­si Druš­tva sr­p­sko-arap­skog pri­ja­telj­stva u be­ograd­skom na­se­lju Vra­čar ne pos­to­ji tak­va udru­ga. Na in­ter­net stra­ni­ci udru­ge sto­ji da se od 25. pro­sin­ca 2015. na­la­zi u Air­port Cityju, u No­vom Be­ogra­du, me­đu­tim, ka­ko je za N1 po­t­vr­đe­no u tom pos­lov­nom par­ku, me­đu za­kup­ci­ma ih ne­ma, ni­ti ih je ikad bi­lo.

Je li ta udru­ga is­ko­ris­ti­la broj­ne iz­ja­ve pre­mi­je­ra Alek­san­dra Vu­či­ća o arap­skim inves­ti­ci­ja­ma za po­ljo­pri­vre­du i na na­čin pre­va­ri­la sto­ča­re, pi­ta se N1. “Ni­sam čuo za Druš­tvo sr­p­sko-arap­skog pri­ja­telj­stva, ni­ti sam upoz­nat s dje­lo­va­njem te udru­ge. S ob­zi­rom na sa­dr­žaj i pri­ro­du na­vo­da ko­je ste upu­ti­li, oba­vje­šta­vam vas da ih je Ka­bi­net pred­sjed­ni­ka vla­de pros­li­je­dio MUPu na pos­tu­pa­nje u skla­du s nji­ho­vim nad­lež­nos­ti­ma”, re­kao je za N1 Dra­gan Gla­mo­čić, Vu­či­ćev sa­vjet­nik za po­ljo­pri­vre­du. Sa­mo od učeš­ća po­ljo­pri­vred­ni­ka u pr­vom kru­gu na­tje­ča­ja, fan­tom­ska udru­ga za­ra­di­la je go­to­vo dva mi­li­ju­na di­na­ra, a bio je ras­pi­san i dru­gi krug.

Za kre­dit od 50.000 eura tra­ži­lo se učeš­će od 933 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.