UDJEL U AIRBERLINU ZA­DA­JE ETI­HA­DU SVE VI­ŠE GLA­VO­BO­LJE

Nje­mač­ka vla­da os­po­ra­va pra­vo arap­skoj kom­pa­ni­ji na di­je­lje­nje le­to­va

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - TO­MIS­LAV PILI to­mis­lav.pili@pos­lov­ni.hr

Ogra­ni­če­nje di­je­lje­nja le­to­va snaž­no bi se odra­zi­lo na Eti­ha­do­vo pos­lo­va­nje jer 92 pos­to nje­go­vih le­to­va odvi­ja se na tom prin­ci­pu

Pos­lov­na stra­te­gi­ja zra­ko­plov­ne kom­pa­ni­je Eti­had iz Abu Dha­bi­ja na stak­le­nim je no­ga­ma zbog spo­ra s nje­mač­kom vla­dom oko di­je­lje­nja le­to­va s kom­pa­ni­jom Airber­lin. Eti­had se - za raz­li­ku od Emi­ra­te­sa i Qa­tar Airwaysa ko­ji su nu­di­li ni­že ci­je­ne od­lu­čio za dru­ga­či­ju strategiju ko­jom je pos­tao zna­ča­jan igrač na tr­ži­štu. Ta je kom­pa­ni­ja stje­ca­la udje­le u europ­skim kom­pa­ni­ja­ma, po­put ta­li­jan­ske Ali­ta­lie, sr­p­ske Air Ser­bie ili nje­mač­kog Air­ber­li­na gdje su 2011. ku­pi­li 29 pos­to di­oni­ca.

Ključ­no za pos­lo­va­nje

To je bi­la pr­va Eti­ha­do­va ak­vi­zi­ci­ja ko­ja mu je do­ni­je­la zna­čaj­no i po­volj­no pro­ši­re­nje eu­rop­ske mre­že kroz di­je­lje­nje le­to­va (Co­de­sha­ring). Ina­če, di­je­lje­nje le­to­va ključ­no je za Eti­ha­do­vo pos­lo­va­nje čak 92 pos­to nje­go­vih le­to­va odvi­ja se na tom prin­ci­pu dok je kod Emi­ra­te­sa taj udjel 74 pos­to, a kod Qa­ta­ra 65 pos­to. Me­đu- tim, Airber­lin za­da­je Eti­ha­du po­s­ljed­njih mje­se­ci sve vi­še gla­vo­bo­lje.

Na­ime, nje­mač­ko mi­nis­tar­stvo pro­me­ta iako je ini­ci­jal­no da­lo ze­le­no svje­tlo za di­je­lje­nje le­to­va iz­me­đu Eti­ha­da i Air­ber­li­na kra­jem proš­le go­di­ne od­lu­či­lo je ka­ko arap­ska kom­pa­ni­ja na to ne­ma pra­vo suk­lad­no pos­to­je­ćim bi­la­te­ral­nim spo­ra­zu­mi­ma o zrač­nom pro­me­tu iz­me­đu Nje­mač­ke i Uje­di­nje­nih Arap­skih Emi­ra­ta (UAE).

Uva­že­na žal­ba

Eti­had se ža­lio, a ne­dav­no mu je sud uva­žio žal­bu omo­gu­ćiv­ši za­jed­nič­ku pro­da­ju ka­ra­ta s Air­ber­li­nom na 26 od 31 spor­ne li­ni­je do 26. ožuj­ka.

Me­đu­tim, poz­na­va­te­lji ta­moš­njeg tr­ži­šta ocje­nju­ju za The Fi­nan­ci­al Ti­mes ka­ko to ni­je kraj spo­ra s nje­mač­kom vla­dom. Glas­no­go­vor­nik mi­nis­tar­stva pro­me­ta iz­ja­vio je ka­ko će ta ins­ti­tu­ci­ja pro­uči­ti prav­ne te­me­lje na ko­ji­ma je sud uva­žio žal­bu Eti­ha­da, te “po­tom od­lu­či­ti o dalj­njim ko­ra­ci­ma”.

“U prin­ci­pu, nje­mač­ka vla­da je otvo­re­na za raz­go­vo­re s UAE ka­ko bi se pro­naš­lo rje­še­nje za pi­ta­nja iz re­gu­la­ti­ve zrač­nog pro­me­ta”, do­dao je glas­no­go­vor­nik. Eti­ha­dov iz­vr­š­ni di­rek­tor Ja­mes Ho­gan vi­še se pu­ta ni­je libio jav­no iz­ja­vi­ti ka­ko se kom­pa­ni­ja ko­joj je na če­lu su­oča­va s pro­ble­mi­ma jer nje­mač­ka vla­da že­li za­šti­ti tr­žiš­ni po­lo­žaj Luf­t­han­se.

Pod­sje­ti­mo, ten­zi­je iz­me­đu europ­skih i ame­rič­kih kom­pa­ni­ja s jed­ne stra­ne i arap­skih s dru­ge tra­ju već ne­ko vri­je­me zbog op­tuž­bi da Eti­had, Emi­ra­tes i Qa­tar do­bi­va­ju obil­ne dr­žav­ne su­bven­ci­je.

Kup­nja udje­la u nje­mač­koj kom­pa­ni­ji omo­gu­ći­la je zna­čaj­no pro­ši­re­nje eu­rop­ske mre­že le­to­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.