Vo­da­fo­ne pred ovr­hom zbog du­ga

In­dij­ska vla­da tvr­di da će pri­sil­no na­pla­ti­ti 2,1 mi­li­jar­du do­la­ra

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - ANA MA­RIA FI­LI­PO­VIĆ GRČIĆ

In­dij­ska vla­da pri­je­ti Vo­da­fo­nu, naj­ve­ćem eu­rop­skom mo­bil­nom ope­ra­te­ru, odu­zi­ma­njem imo­vi­ne uko­li­ko kom­pa­ni­ja ne pod­mi­ri po­rez­ni dug od 2,1 mi­li­jar­de do­la­ra pro­is­te­kao iz nji­ho­va pre­uzi­ma­nja in­dij­skog mo­bil­nog ope­ra­te­ra i čla­ni­ce gru­pe Hut­c­hi­son Wham­poa još 2007. go­di­ne. The Fi­nan­ci­al Ti­mes pre­no­si da su iz­vo­ri upoz­na­ti sa slu­ča­jem po­t­vr­di­li da je vla­da pos­la­la Vo­da­fo­neu pod­sjet­nik na ne­pod­mi­re­na du­go­va­nja. Vo­da­fo­ne­ov glas­no­go­vor­nik Ben Pa­do­van za sa­da od­bi­ja ko­men­ti­ra­ti pos­to­ja­nje tak­vog pi­sma, pre­no­si Blo­om­berg.

Vo­da­fo­ne is­ti­če da po­rez ni­je du­žan pla­ti­ti jer je spor­ni do­go­vor o pre­uzi­ma­nju 67-pos­tot­nog udje­la, vri­jed­nog vi­še od 11 mi­li­jar­di do­la­ra, pot­pi­san iz­van In­di­je. Me­đu­tim, in­dij­ski po­rez­ni­ci sma­tra­ju da ima­ju pra­vo obra­ču­na­ti po­rez jer kup­nja uklju­ču­je imo­vi­nu na in­dij­skom tlu. Os­ta­je ne­jas­no i ko­je će se slje­de­će ko­ra­ke vla­da po­du­ze­ti uko­li­ko Vo­da­fo­ne od­bi­je pla­ti­ti za­os­tat­ke, ali ima i onih ko­ji vje­ru­ju u sna­gu po­rez­nih or­ga­na.

“Porezna ima dos­ta ov­las­ti i oni za­is­ta mo­gu odu­ze­ti imo­vi­nu te na­met­nu­ti kaz­ne duž­ni­ci­ma”, tvr­di Shar­dul J. Thac­ker, part­ner u od­vjet­nič­koj tvrt­ki Mul­la & Mul­la. Iako se Na­ren­dra Mo­di, in­dij­ski pre­mi­jer, ne­dav­no obve­zao da će po­rez­ni sus­tav uči­ni­ti tran­s­pa­rent­nim, sta­bil­nim i pre­dvid­lji­vim, kri­ti­ča­ri tvr­de da ni­je pre­vi­še uči­nio za rje­ša­va­nja ovog i slič­nih po­rez­nih slu­ča­je­va.

Vo­da­fo­ne is­ti­če da ni­je du­žan

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.