Iran pro­tiv za­mr­za­va­nja ra­zi­ne pro­izvod­nje naf­te

Sum­mit OPEC-a Če­ti­ri čla­ni­ce u Do­hi na­pra­vi­le pr­vi ko­rak ka sta­bi­li­zi­ra­nju tr­ži­šta

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - TO­MIS­LAV PILI to­mis­lav.pili@pos­lov­ni.hr

Do­go­vor Sa­udij­ske Ara­bi­je, Ru­si­je, Ve­ne­zu­ele i Ka­ta­ra stu­pit će na sna­gu ako i os­ta­le čla­ni­ce pris­ta­nu

Če­ti­ri dr­ža­ve iz­voz­ni­ce naf­te do­go­vo­ri­le su u uto­rak u ka­tar­skoj pri­jes­tol­ni­ci Do­hi za­mr­za­va­nje pro­izvod­nje na si­je­čanj­skim ra­zi­na­ma ka­ko bi se sta­bi­li­zi­ra­lo tr­ži­šte, no pi­ta­nje je ho­će li se do­go­vor odr­ža­ti. Sa­udij­ski i ru­ski mi­nis­tar za naf­tu i nji­ho­vi ko­le­ge iz Ve­ne­zu­ele i Ka­ta­ra “do­go­vo­ri­li su da će za­mrz­nu­ti pro­izvod­nju pod uvje­tom da os­ta­li veliki pro­izvo­đa­či sli­je- de nji­hov pri­mjer”, iz­ja­vio je mi­nis­tar Mu­ha­med bin Sa­leh alSa­da. “Cilj je tog ko­ra­ka sta­bi­li­za­ci­ja tr­ži­šta”, po­jas­nio je Sa­da, ko­ji tre­nut­no pred­sje­da Or­ga­ni­za­ci­jom ze­ma­lja­izvoz­ni­ca naf­te (OPEC).

Sas­ta­nak u Do­hi bio je po nje­go­vim ri­je­či­ma us­pje­šan, a mi­nis­tri su ana­li­zi­ra­li sta­nje na tr­ži­štu i iz­gle­de po­nu­de i po­traž­nje. Već na naj­a­vu sas­tan­ka u Do­hi ci­je­na Brent naf­te sko­či­la je šest pos­to na 36 do­la­ra, ali je po obja­vi vi­jes­ti o do­go­vo­ru “če­tvo­ri­ce” iz­bri­san dio do­bi­ta­ka, pa se ci­je­na spus­ti­la is­pod 34 do­la­ra za ba­rel.

Raz­lo­zi pa­da ci­je­ne vje­ro­jat­no le­že u iran­skom sta­vu spram za­mr­za­va­nja pro­izvod­nje - Te­he­ran za to, na­ime, ne že­li ni ču­ti. Ka­ko na­vo­di Re­uters pre­no­se­ći iz­ja­ve iz­vo­ra bli­skih vla­di u Te­he­ra­nu, Iran ni­je u is­toj po­zi­ci­ji kao os­ta­li pro­izvo­đa­či či­je su ra­zi­ne već ne­ko­li­ko go­di­na­ma na vi­so­kim ra­zi­na­ma. “Mi još ni­smo dos­ti­gli ra­zi­ne pro­izvod­nje pri­je sank­ci­ja”, do­da­je Re­uter­sov iz­vor. Osim Ira­na, spo­ra­zum ni­je pot­pi­sao još je­dan zna­ča­jan pro­izvo­đač, Irak. Pred­stav­ni­ci te dr­ža­ve ra­ni­je su naj­av­lji­va­li ka­ko će Irak ove go­di­ne po­ve­ća­ti pro­izvod­nju, a o sma­nje­nju se mo­že go­vo­ri­ti sa­mo ako pris­ta­ne svih osam čla­ni­ca OPECa te zna­čaj­ni pro­izvo­đa­či iz­van te or­ga­ni­za­ci­je. “Čak i ako se pro­izvod­nja za­mrz­ne na si­je­čanj­skim ra­zi­na­ma, ima­te pro­blem go­le­mih za­li­ha”, is­ti­če Do­mi­nic Haywo­od, ana­li­ti­čar Ener­gy As­pec­t­sa.

RE­UTERS

Iran ne že­li ni ču­ti za sma­nje­nje pro­izvod­nje, a spo­ra­zum ni­je pot­pi­sao ni Irak, još je­dan zna­ča­jan pro­izvo­đač naf­te

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.