RAS­TE VEĆ 29. MJE­SEC,

PRO­DA­JA AUTO­MO­BI­LA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - VW I DA­LJE U PA­DU

Dok pro­da­ja auto­mo­bi­la u Eu­ro­pi upor­no ras­te, Vol­k­swa­gen bi­lje­ži pad pro­da­je već pe­ti uzas­top­ni mje­sec što ana­li­ti­ča­ri pri­pi­su­ju skan­da­lu s emi­si­ja­ma is­puš­nih pli­no­va. Pre­ma po­da­ci­ma Udru­ge europ­skih pro­izvo­đa­ča auto­mo­bi­la (ACEA) objav­lje­ni­ma u uto­rak, u si­ječ­nju je u Eu­ro­pi pro­da­no 1,09 mi­li­ju­na auto­mo­bi­la što je 6,3 pos­to vi­še na go­diš­njoj ra­zi­ni. Ujed­no je u si­ječ­nju za­bi­lje­žen već 29. uzas­top­ni mje­sec ras­ta pro­da­je auto­mo­bi­la.

Me­đu pro­izvo­đa­či­ma naj­s­naž­ni­ji skok pro­da­je os­tva­rio je Fi­at Chrys­ler s ras­tom od 15 pos­to, a sli­je­di ga Opel i Ford ko­ji su os­tva­ri­li 12, od­nos­no 11 pos­to ras­ta. Za­nim­lji­vo je ka­ko se Fi­at Chrys­ler sve vi­še us­pi­nje na nje­mač­kom tr­ži­štu, če­mu je do­pri­ni­je­la i či­nje­ni­ca da ta­moš­nji di­le­ri ta­li­jan­skog bren­da nu­de u pro­sje­ku 14 pos­to po­pus­ta.

Za po­li­ti­ku di­skon­ta od­lu­čio se i Ford ko­ji je nu­dio 13,7 pos­to po­pus­ta. S dru­ge stra­ne vo­de­či Vol­k­swa­gen i da­lje osje­ća po­s­lje­di­ce skan­da­la.

Ukup­na pro­da­ja bren­do­va VW gru­pe ( Vol­k­swa­gen, Au­di, Por­s­c­he, Se­at, Ško­da) dr­ža­la je u si­ječ­nju 24,3 pos­to eu­rop­ske pro­da­je, na­su­prot 25,6 pos­to go­di­nu ra­ni­je. Gle­da­no po bren­do­vi­ma, pro­da­ja Vol­k­swa­ge­na pa­la je če­ti­ri pos­to, dok Au­di bi­lje­ži skok od 14 pos­to, a Ško­da od šest pos­to.

Pro­da­ja Se­ata na ma­tič­nom špa­njol­skom tr­ži­štu sru­ši­la se za 17 pos­to.

RE­UTERS

Us­po­nu Fi­ata po­ma­že i po­li­ti­ka di­skon­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.