Me­di­cin­ski star­tup po­kre­nuo kam­pa­nju za li­je­če­nje ti­ni­tu­sa

Ne­ugo­dan šum Mo­bil­na apli­ka­ci­ja Tin­ni­tu­sOFF ci­lja na tri do pet pos­to po­pu­la­ci­je

Poslovni Dnevnik - - MEDIJI&MARKETING - BER­NARD IVEZIĆ ber­nard.ive­zic@pos­lov­ni.hr

Star­tup Core In­ter­far­ce pred­sta­vio svoj pr­vi pro­izvod ko­ji li­je­či pro­blem s ko­jim se ba­rem jed­nom u ži­vo­tu su­sre­lo vi­še od mi­li­jun Hr­va­ta

Ne­pu­na tri sa­ta ot­ka­ko je po­kre­nuo kam­pa­nju za li­je­če­nje ti­ni­tu­sa po­mo­ću vlas­ti­te mo­bil­ne apli­ka­ci­je Tin­ni­tu­sOFF, za­gre­bač­ki me­di­cin­ski star­tup Core In­ter­fa­ce, za­bi­lje­žio je 221 ak­tiv­nog ko­ris­ni­ka. Pr­va je to do­ma­ća vi­so­ko­teh­no­lo­ška kam­pa­nja za rje­ša­va­nje ne­kog me­di­cin­skog pro­ble­ma.

Ti­ni­tus je ne­ugod­no šum­lje­nje u uhu. Krat­ko­traj­no, na­kon buč­nog kon­cer­ta ili iz­la­ska u di­sko klub is­ku­si­lo ga je ne­što vi­še od mi­li­jun Hr­va­ta. Oko 400 ti­su­ća gra­đa­na ima­lo je pro­ble­ma s ti­ni­tu­som na du­že sta­ze, a za ne­što vi­še od 100 ti­su­ća gra­đa­na taj je šum tra­jan pro­blem.

Nat­ko Beck, su­os­ni­vač i di­rek­tor Core In­ter­fa­cea, ko­ji je po pro­fe­si­ji spe­ci­ja­list ra­di­olog, ka­že da su kam­pa­nju po­kre­nu­li upra­vo zbog tri do pet pos­to su­gra­đa­na ko­ji­ma ti­ni­tus zna­čaj­no sma­nju­je kva­li­te­tu ži­vo­ta.

Mi­li­jun­ski pro­blem

“Iako smo već tes­ti­ra­li apli­ka­ci­ju Tin­ni­tu­sOFF, ko­ja omo­gu­ću­je obo­lje­li­ma da slu­ša­ju glaz­bu ko­ju vo­le bez da ču­ju taj ne­ugo­dan šum, i uvje­ri­li se da pos­ti­že mjer­lji­vi re­zul­tat na­kon tri do šest mje­se­ci kon­ti­nu­ira­nog ko­ri­šte­nja, že­li­mo na­šim su­gra­đa­ni­ma u Hr­vat­skoj, zna­či za njih 1500 naj­br­žih, omo­gu­ći­ti da bes­plat­no be­ta tes­ti­ra­ju na­šu apli­ka­ci­ju”, ka­že Beck.

Do­da­je da će im ona os­ta­ti bes­plat­na i na­kon što je poč­nu pro­da­va­ti. Apli­ka­ci­ja Tin­ni­tu­sOFF dos­tup­na je za An­dro­id, iPho­ne i na Win­dowsi­ma. Beck po­jaš­nja­va da joj je tr­žiš­ni po­ten- ci­jal tri do pet pos­to svjet­ske po­pu­la­ci­je ko­ja od ti­ni­tu­sa bo­lu­je kro­nič­no. Pre­ma CDCu la­ni je 50 mi­li­ju­na Ame­ri­ka­na­ca ima­lo pro­ble­ma s ti­ni­tu­som.

Za njih 16 mi­li­ju­na to je bio učes­ta­li pro­blem, a dva mi­li­ju­na Ame­ri­ka­na­ca ti­ni­tus je ome­tao u snu i pos­lu.

Ra­zvoj­na avan­tu­ra

“Ja­ko sam za­do­vo­ljan ini­ci­jal­nom re­ak­ci­jom na na­šu kam­pa­nju, jer mi smo tim li­ječ­ni­ka, in­for­ma­ti­ča­ra i sport­skih pro­fe­si­ona­la­ca ko­ji ne­ma­ju is­kus­tva u mar­ke­tin­gu ta­ko da je ovo za nas jed­na ve­li­ka avan­tu­ra i uče­nje o prodaji”, ka­že Beck.

Mul­ti­dis­ci­pli­na­ran tim

U ti­mu su uz Bec­ka ne­uroz­nans­tve­nik i pre­da­vač na za­gre­bač­kom Me­di­cin­skom fa­kul­te­tu i DIFu Rap­ha­el Be­ne, ko­šar­ka­ški tre­ner Ma­rin Min­do­lje­vić te dva in­že­nje­ra s FERa, Ivan Fa­bek i An­đel­ko Ka­ta­le­nić. Beck ka­že da su on i Be­ne pri­je tri go­di­ne či­ta­ju­ći me­di­cin­sku li­te­ra­tu­ru shva­ti­li da bi ne­ke me­di­cin­ske pro­ble­me mo­gli i sa­mi ri­je­ši­ti. “Ubr­zo smo shva­ti­li da tre­ba­mo mul­ti­dis­ci­pli­na­ran tim kao i po­dr­šku pa smo uš­li u CORE In­ku­ba­tor”, ka­že Beck. Do­da­je da ra­zvi­ja­ju još ne­ko­li­ko me­di­cin­skih teh­no­lo­ških pro­izvo­da ko­ji su u raz­nim fa­za­ma ra­zvo­ja.

FO­TO

Min­do­lje­vić, Beck, Be­ne, Fa­bek i Ka­ta­le­nić (s li­je­va na­des­no) os­ni­va­či Core In­ter­fa­cea

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.