Pa­ci­jen­ti si­gur­ni, in­dus­tri­ja os­ta­je bez sto­ti­na mi­li­ju­na

Sva­ka ku­ti­ja li­je­ka do 2019. imat će si­gur­nos­ne oz­na­ke i za­šti­tu od otva­ra­nja

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MA­RI­JA CRNJAK ma­ri­ja.crnjak@pos­lov­ni.hr

Do­ma­ći pro­izvo­đa­či oče­ku­ju po­moć od dr­ža­ve u vi­du ras­te­re­će­nja pos­lo­va­nja od ne­kih dru­gih na­me­ta

Sva­ka ku­ti­ja li­je­ka na tr­ži­štu Eu­rop­ske uni­je mo­ra ima­ti si­gur­nos­ne oz­na­ke, za­šti­tu od otva­ra­nja i sus­tav ve­ri­fi­ka­ci­je od 9. ve­lja­če 2019. go­di­ne, dak­le za naj­kas­ni­je tri go­di­ne. Dok je do­ma­ća ge­ne­rič­ka in­dus­tri­ja za­bri­nu­ta, jer će im pri­mje­na iz dže­pa iz­bi­ti mo­žda i sto­ti­ne mi­li­ju­na ku­na, pred­stav­ni­ci ino­va­tiv­nih li­je­ko­va je­dva su do­če­ka­li no­vu re­gu­la­ti­vu ko­ja u fo­kus stav­lja za­šti­tu i po­ve­ća­nje si­gur­nos­ti za sve pa­ci­jen­te u či­ta­voj Eu­ro­pi.

Na­ime, no­va pra­vi­la u far­ma­ce­ut­skoj in­dus­tri­ji do­no­si eu­rop­ska Di­rek­ti­va o kri­vo­tvo­re­nim li­je­ko­vi­ma (FMD-Fal­si­fi­ed Medi­ci­nes Di­rec­ti­ve) ko­ju je EU Par­la­ment usvo­jio 2011. go­di­ne, a 9. ve­lja­če ove go­di­ne ko­nač­no je usvo­je­na i objav­lje­na De­le­gi­ra­na Ured­ba ve­za­na uz im­ple­men­ta­ci­ju si­gur­nos­ne zna­čaj­ke u zem­lja­ma čla­ni­ca­ma. Pred Vla­dom i stru­kom je da osmis­le im­ple­men­ta­ci­ju Di­rek­ti­ve ko­ja će za­do­vo­lji­ti stro­ge stan­dar­de, a da se is­to­dob­no olak­ša do­ma­ćoj in­dus­tri­ji li­je­ko­va ko­ju je biv­ša Vla­da pro­zva­la stra­te­škom, zbog vi­so­ke ra­zi­ne ula­ga­nja i do­pri­no­su BDP-u. Ka­ko ka­žu na­ši iz­vo­ri iz stru­ke, os­nov­no pi­ta­nje bit će ka­ko mi­ni­ma­li­zi­ra­ti tro­ško­ve i za­dr­ža­ti sta­bil­nost tr­ži­šta i ops­kr­bu li­je­ko­va, po­go­to­vo onih naj­jef­ti­ni­jih či­ja bi ci­je­na mo­gla bi­ti čak znat­no ni­ža od tro­ško­va za­šti­te.

Cilj Di­rek­ti­ve FMD je za­šti­ta po­tro­ša­ča od kri­vo­tvo­re­nih li­je­ko­va ko­ji su sve češ­ća pri­jet­nja s na­pret­kom in­ter­ne­ta i mo­bil­nih teh­no­lo­gi­ja, a teh­no­lo­ško rje­še­nje ko­je će se pri­mi­je­ni­ti tre­ba­lo bi ne sa­mo za­us­ta­vi­ti pro­da­ju sum­nji­vih li­je­ko­va pu­tem in­ter­ne­ta, već i omo­gu­ći­ti pra­će­nje pro­me­ta li­je­ko­va od pro­izvo­đa­ča do pa­ci­jen­ta, bi­lo u bol­ni­ca­ma ili kroz lje­kar­ne.

Ured­ba ut­vr­đu­je obi­ljež­ja i teh­nič­ke spe­ci­fi­ka­ci­je je­dins­tve­nog iden­ti­fi­ka­to­ra ko­ji omo­gu­ća­va pro­vje­ru auten­tič­nos­ti li­je­ka i iden­ti­fi­ka­ci­ju sva­kog po­je­di­nog pa­ki­ra­nja, mo­da­li­te­te pro­vje­re si­gur­nos­nih oz­na­ka.

“Cilj je spri­je­či­ti da kri­vo­tvo­re­ni li­je­ko­vi uđu u le­gal­ni ops­kr­b­ni la­nac i dos­pi­ju do pa­ci­jen­ta. Od po­čet­ka 2019. go­di­ne sva­ki će pa­ci­jent mo­ći bi­ti si­gu­ran da je u lje­kar­ni ili bol­ni­ci do­bio li­jek po­t­vr­đe­ne auten­tič­nos­ti i neo­tva­ran”, is­ti­ču u Udru­zi iF! (Ino­va­tiv­na far­ma­ce­ut­ska ini­ci­ja­ti­va), ko­ja pred­stav­lja 25 ino­va­tiv­nih far­ma­ce­ut­skih kom­pa­ni­ja (Bayer, GSK, Pfi­zer, As­traZe­ne­ca...). Objaš­nja­va­ju ka­ko je pro­vje­ra je­dins­tve­nog, na­sum­ce kre­ira­nog se­rij­skog bro­ja na sva­kom pa­ki­ra­nju u sre­diš­njoj ba­zi po­da­ta­ka u tre­nut­ku iz­da­va­nja tre­nu­tač­no je­dan od naj­si­gur­ni­jih na­či­na da se pro­vje­ri auten­tič­nost li­je­ka.

Ujed­no, sus­tav pro­vje­re li­je­ko­va mo­že jam­či­ti sa­dr­žaj pa­ki­ra­nja sa­mo ako je pa­ki­ra­nje ci­je­lo vri­je­me za­tvo­re­no. Sto­ga se pro­pi­su­je i upo­ra­ba pa­ki­ra­nja ko­je sa­dr­ži za­šti­tu od otva­ra­nja i jas­no po­ka­zu­je je li pa­ki­ra­nje bi­lo otva­ra­no ili neo­v­la­šte­no mi­je­nja­no i sto­ga je ono nuž­na na­do­pu­na sus­ta­va za pro­vje­ru li­je­ko­va. U Udru­zi iF naj­av­lju­ju “su­rad­nju s dru­gim di­oni­ci­ma na us­po­vo­ri­mo sta­vi no­vog sus­ta­va”. Do­ma­ći pro­izvo­đa­či okup­lje­ni oko Udru­ge pro­izvo­đa­ča li­je­ko­va Hr­vat­ske udru­ge pos­lo­da­va­ca (HUP) ta­ko­đer su for­mi­ra­li struč­ni tim ko­ji ak­tiv­no ra­di na ana­li­zi Di­rek­ti­ve i mo­da­li­te­ti­ma nje­zi­ne pri­mje­ne.

Upo­zo­ra­va­ju na vi­so­ke tro­ško­ve im­ple­men­ta­ci­je, zbog če­ga će od dr­ža­ve tra­ži­ti po­moć.

“Još ne mo­že­mo pre­ciz­no re­ći ko­li­ki će bi­ti tro­šak im­ple­men­ta­ci­je, ali si­gur­no je da go- o de­se­ci­ma pa i sto­ti­na­ma mi­li­ju­na ku­na. Ri­ječ je, na­ime, o iz­nim­no slo­že­nom i zah­tjev­nom pro­ce­su za do­ma­će pro­izvo­đa­če li­je­ko­va, ne sa­mo fi­nan­cij­ski, ne­go i teh­nič­ki, jer će i sam pro­ces pro­izvod­nje li­je­ko­va bi­ti po­treb­no u odre­đe­noj mje­ri mi­je­nja­ti i pri­la­go­di­ti zah­tje­vi­ma”, iz­ja­vi­la je Milka Ko­sa­no­vić, di­rek­to­ri­ca Udru­ge.

Do­ma­ći pro­izvo­đa­či sto­ga oče­ku­ju po­moć ili ras­te­re­će­nje pos­lo­va­nja od ne­kih dru­gih na­me­ta. “Jas­no je da je to go­lem te­ret, ko­ji će u ko­nač­ni­ci u naj­ve­ćoj mje­ri mo­ra­ti iz­ni­je­ti far­ma­ce­ut­ske kom­pa­ni­je. Do­ma­ći pro­izvo­đa­či li­je­ko­va, već do­is­ta ne­po­treb­no pre­op­te­re­će­ni na­me­ti­ma, taj te­ret će sa­svim si­gur­no vr­lo te­ško mo­ći ukal­ku­li­ra­ti u svo­je pos­lo­va­nje. Odre­đe­na po­moć ili, bo­lje re­če­no, olak­ši­ce, oso­bi­to u ras­te­re­će­nju pos­lo­va­nja od dru­gih na­me­ta, u to­me smis­lu će sva­ka­ko bi­ti nuž­ne”, ka­žu u HU­Pu.

BOR­NA FILIĆ/PIXSELL

Milka Ko­sa­no­vić, Udru­ga pro­izvo­đa­ča li­je­ko­va Hr­vat­ske udru­ge pos­lo­da­va­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.