Ru­ski RTB Ca­pi­tal že­li ulo­ži­ti 20 mil. ku­na u Tes­la ban­ku

////

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - ANA BLAŠKOVIĆ

No­va inves­ti­ci­ja Do­bi­je li odo­bre­nje, ban­ka iz La­tvi­je pos­ta­la bi ve­ćin­ski di­oni­čar

S mi­ni­mal­nom imo­vi­nom i bez kre­di­ti­ra­nja, Tes­la je već dvi­je go­di­ne na “apa­ra­ti­ma”

La­tvij­ska inves­ti­cij­ska ban­ka RTB Ca­pi­tal, iza ko­je sto­ji ru­ski ka­pi­tal, na­mje­ra­va pos­ta­ti ve­ćin­ski vlas­nik Tes­la ban­ke. Od­lu­ka o to­me ho­će li s po­zi­ci­je ma­njin­skog di­oni­ča­ra do­ka­pi­ta­li­za­ci­jom 20 mi­li­ju­na ku­na us­pje­ti pre­uze­ti kon­tro­lu, u ru­ka­ma je HNBa ko­ji će od­lu­či­ti je li ‘fit and pro­per’. “RTB Ca­pi­tal pod­nio je zah­tjev HNBu za stje­ca­nje kva­li­fi­ci­ra­nog udje­la, i sad se če­ka od­lu­ka re­gu­la­to­ra. Na­da­mo se da će od­lu­ka bi­ti po­zi­tiv­na”, re­kao je Pos­lov­nom dnev­ni­ku pred­sjed­nik Upra­ve Zvon­ko Agi­čić.

U po­zi­vu za iz­van­red­nu skup­šti­nu sa­zva­nu za 31. ožuj­ka, di­oni­ča­ri će od­lu­či­ti o do­ka­pi­ta­li­za­ci­ji uz is­klju­če­nje os­ta­lih di­oni­ča­ra iz­da­va­njem 285.715 no­vih di­oni­ca po no­mi­nal­noj ci­je­ni od 70 ku­na. Na­kon Fon­da za ra­zvoj Sr­bi­je, Po­kra­jin­ske Vla­de Voj­vo­di­ne i Agro­ko­ro­ve Zvi­jez­de, la­tvij­ski inves­ti­tor če­t­vr­ti je s udje­lom od de­vet pos­to pos­li­je upla­te go­to­vo mi­li­jun ku­na u stu­de­nom. Us­pi­je li do­bi­ti do­zvo­lu sre­diš­nje ban­ke da pro­bi­je prag od de­set pos­to, RTB Ca­pi­tal (ili dru­gi po­zva­ni ula­ga­telj, for­mu­la­ci­ja je iz po­zi­va na skup­šti­nu) udjel bi pre­ma­šio 50 pos­to, a ka­pi­tal ban­ke do­seg­nuo 30,5 mi­li­ju­na ku­na. O pla­no­vi­ma RTBa za ban­ku ne zna se pu­no, no svo­ju od­lu­ku re­gu­la­tor će do­ni­je­ti (i) na ocje­ni pod­ne­se­ne pos­lov­ne stra­te­gi­je za bu­duć­nost. Di­oni­ča­ri­ma je na­jav­lje­no da bi “ula­gač bio spre­man na dalj­nja ula­ga­nja u ban­ku, ka­ko bi se snaž­no do­ka­pi­ta­li­zi­ra­la te os­po­so­bi­la za kon­ku­ret­no ban­kar­sko pos­lo­va­nje na hr­vat­skom ban­kar­skom tr­ži­štu s pre­ten­zi­jom da iz šted­ne ban­ke pre­ras­te u ban­ku s ši­ro­kim ovlaštenjima”. Pro­cje­nju­je se da bi ta fi­nan­cij­ska injek­ci­ja tre­ba­la te­ži­ti na­ma­nje 15ak mi­li­ju­na eura.

Sa za­ne­ma­ri­vom imo­vi­nom, bez kre­dit­ne ak­tiv­nos­ti, Tes­la je naj­ma­nja na tr­ži­štu. Iako je zad­nje dvi­je go­di­ne na “apa­ra­ti­ma”, nje­zi­na vri­jed­nost je u ban­kar­skoj li­cen­ci­ji za Hr­vat­sku (po­s­lje­dič­no i EU) što su pre­poz­na­li špa­njol­ska Ban­de­nia gru­pa i nor­ve­ški B2 Hol­ding, no ni­su us­pje­li za­do­vo­lji­ti stan­dar­de re­gu­la­to­ra.

RTB CA­PI­TAL JE SPRE­MAN NA DALJ­NJA ULA­GA­NJA DA TES­LA IZ ŠTED­NE BAN­KE PRE­RAS­TE U BAN­KU S ŠI­RO­KIM OVLAŠTENJIMA, STO­JI U PO­ZI­VU NA SKUP­ŠTI­NU

SLAV­KO MIDŽOR/PIXSELL

Zvon­ko Agi­čić, pred­sjed­nik Upra­ve Tes­la ban­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.