Od Bres­tov­ca će­mo za 3 mil. eura na­pra­vi­ti us­pješ­nu tvrt­ku

>>

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - BOŽICA BABIĆ

Bje­lo­var­ski pro­izvo­đač i tr­go­vac na­mje­šta­jem Pri­ma gru­pa pre­uze­la je ne­dav­no po­sr­nu­li Bres­to­vac. O pla­no­vi­ma ve­za­nim uz tu ak­vi­zi­ci­ju, sta­nju u drv­noj in­dus­tri­ji i ma­lo­pro­daj­nim ci­lje­vi­ma za Pos­lov­ni dnev­nik go­vo­ri vlas­nik Re­na­to Ra­dić.

Pro­cje­nji­va­lo se da će se do­la­skom Ikee u Hr­vat­sku pos­lo­va­nje ne sa­mo pro­izvo­đa­ča već i tr­go­va­ca na­mje­šta­ja znat­no uru­ši­ti. Ka­ko je Pri­ma proš­la u toj utak­mi­ci?

Po­ja­va ve­li­kog svjet­skog igra­ča do­ni­je­la je no­vu di­na­mi­ku na hr­vat­skom tr­ži­štu na­mje­šta­ja, mno­gi su pro­cje­nji­va­li mo­gu­će prijetnje i po­s­lje­di­ce stra­hu­ju­ći od ne­ga­tiv­nih tren­do­va. Do­la­zak Ikee is­ko­ris­ti­li smo da pos­ta­ne­mo još bo­lji u odre­đi­va­nju pre­ma po­ten­ci­jal­nim kup­ci­ma i nji­ho­vim oče­ki­va­nji­ma. Mis­lim da smo tu za­da­ću us­pješ­no odra­di­li, ni­su nam pre­uze­li kup­ce. Mi smo de­fi­ni­tiv­no Ikeu is­ko­ris­ti­li za još bo­lje po­zi­ci­oni­ra­nje na lo­kal­nom tr­ži­štu.

Ka­ko ste pos­lo­va­li u 2015.?

Pri­ho­di su na ra­zi­ni onih iz 2014. Proš­lu smo go­di­nu za­pra­vo is­ko­ris­ti­li za ja­ča­nje per­for­man­si vlas­ti­tog sus­ta­va, to nam je bio glav­ni fo­kus. Pre­gru­pi­ra­li smo se i de­fi­ni­ra­li stan­dar­de ka­ko bi­smo kup­ci­ma jam­či­li još bo­lji omjer kva­li­te­te i ci­je­ne. Ra­di­li smo in­ten­ziv­no i na ra­zvo­ju ljud­skih po­ten­ci­ja­la. Iz­ra­di­li smo i plan no­ve pe­to­go­diš­nje eks­pan­zi­je.

U por­t­felj ste do­da­li i drv­nu in­dus­tri­ju Bres­to­vac.

Bres­to­vac je kup­ljen jer sma­tra­mo da je to pro­jekt s do­brom per­s­pek­ti­vom u pro­izvod­nji ma­siv­nog na­mje­šta­ja. Ovu go­di­nu is­ko­rist će­mo za pri­pre­mu i pos­tav­lja­nje pro­izvod­nje. Us­pjeh, na­rav­no, ni­je mo­gu­će oče­ki­va­ti pre­ko no­ći, no uvje­ren sam u do­bre re­zul­ta­te uz uvjet do­bi­va­nja do­volj­no kva­li­tet­ne drv­ne si­ro­vi­ne, što ne ovi­si o na­ma već o dr­žav­nim adre­sa­ma, re­sor­nom mi­nis­tar­stvu i Hr­vat­skim šu­ma­ma. Pro­izvod­nja na­mje­šta­ja uvr­šte­na je kao stra­te­ška dje­lat­nost u na­ci­onal­nu in­dus­trij­sku strategiju, pa se svi pro­izvo­đa­či na­da­ju us­pješ­ni­joj su­rad­nji u do­bi- va­nju do­volj­nih ko­li­či­na drv­ne si­ro­vi­ne, ali i lo­gis­ti­ci kroz dru­ge mo­de­le potpore. Hr­vat­ska se, s ob­zi­rom na si­ro­vi­nu ko­ju ima­mo, mo­že i mo­ra Eu­ro­pi na­met­nu­ti kao zem­lja pre­poz­nat­lji­va po pro­izvod­nji vr­hun­skog na­mje­šta­ja.

Tvrt­ku ste ku­pi­li u ste­ča­ju, pro­izvo­di­la je na­mje­štaj, no ni­je us­pje­la op­s­ta­ti. Što pla­ni­ra­te, na­vod­no na­mje­ra­va­te za­pos­li­ti od 300 do 500 lju­di?

Bres­tov­cu na­mje­ra­va­mo vra­ti­ti neg­daš­nji sjaj, ali s no­vim pro­izvod­nim pro­gra­mom ko­ji tr­ži­šte tra­ži. Vi­zi­ju ima­mo, zna­mo što sve tre­ba­mo odra­di­ti i sprem­ni smo za taj iz­a­zov­ni pro­ces. Ulo­žit će­mo 23 mi­li­ju­na eura u no­ve teh­no­lo­gi­je i uvje­re­ni smo da će­mo u idu­će tri go­di­ne us­pješ­no re­ali­zi­ra­ti taj pro­jekt.

Hr­vat­ski na­mje­štaj, pod­ne oblo­ge i sto­la­ri­ja sve su tra­že­ni­ji. Mo­gu li po­du­zet­ni­ci sa­mi po­tak­nu­ti ra­zvoj sek­to­ra, što bi dr­ža­va tre­ba­la uči­ni­ti?

Drv­na in­dus­tri­ja u ukup­nom iz­vo­zu dr­ži udjel ve­ći od 10 pos­to, iz­vo­zi 65 pos­to svo­je pro­izvod­nje i za de­vet mje­se­ci 2015. os­tva­ri­la je su­fi­cit ve­ći od 400 mi­li­ju­na eura. Ma­lo ko­ja in­dus­tri­ja u RH ima tak­ve re­zul­ta­te. Uz kva­li­tet­nu pot­po­ru dr­ža­ve u idu­će 34 go­di­ne mo­že­mo ras­ti naj­ma­nje 50 pos­to. Da to os­tva­ri­mo tre­ba­mo ula­ga­ti u no­ve teh­no­lo­gi­je, mo­ra­mo ima­ti si­gur­nu is­po­ru­ku si­ro­vi­na, ali i obra­zov­ni sus­tav ko­ji će na svim ra­zi­na­ma ško­lo­va­ti po­treb­ne ka­dro­ve. O ovoj se pro­izvod­nji ni­ka­da ni­je vo­di­la ve­li­ka skrb, bi­la je pre­pu­šte­na sa­ma se­bi. Gdje bi­smo bi­li da smo ima­li pra­vu lo­gis­ti­ku, onak­vu kak­vu, pri­mje­ri­ce, Tur­ska da­je svo­jim pro­izvo­đa­či­ma. In­dus­trij­ska stra­te­gi­ja je do­ne­se­na, uklju­če­ni smo u nju, no taj do­ku­ment ni­je raz­ra­đen. Vla­da mo­ra što pri­je vr­lo jas­no re­ći ka­kav ok­vir mo­že­mo oče­ki­va­ti u idu­ćih 10 go­di­na. Mo­ra od­go­va­ra­ju­ćim mje­ra­ma podržati pro­izvod­nju, pru­ži­ti jam­s­tva i sti­mu­li­ra­ti lju­de na ula­ga­nja i os­ta­nak.

Drv­na in­dus­tri­ja ve­za­na je uz ru­ral­na po­dru­čja pa ti­me du­go­roč­no ni­je bit­na sa­mo s gos­po­dar­skog as­pek­ta već i zbog na­ci­onal­ne si­gur­nos­ti za­dr­ža­va­nja sta­nov­niš­tva u pros­to­ru, ali i op­s­tan­ka mi­ro­vin­skog i zdrav­s­tve­nog sus­ta­va. Raz­ra­dom stra­te­gi­je tre­ba otvo­ri­ti mo­guć­nost ra­zvo­ja još mno­gih po­du­zet­ni­ka, pros­to­ra za to ima­mo. S ob­zi­rom na Pri­mi­na is­kus­tva u pro­izvod­nji ma­siv­nog, plo­čas­tog i ta­pa­ci­ra­nog na­mje­šta­ja, mi mo­že­mo bi­ti ja­ka po­lu­ga u ukup­nom ra­zvo­ju pro­izvod­nje na­mje­šta­ja u RH, ali i u iz­vo­zu. No, Pri­ma tu ni­je naj­važ­ni­ja, mi već ima­mo tra­si­ran put. Mje­ra­ma tre­ba podržati odr­ži­vi ra­zvoj i pos­to­je­ćih i no­vih tvrt­ki.

O ne­bri­zi pre­ma drv­noj in­dus­tri­ji svje­do­či i po­da­tak da je ne pra­ti ni­ka­kav na­ci­onal­ni za­kon­ski ok­vir, sa­mo Ured­ba EU o suz­bi­ja­nju tr­go­vi­ne ile­gal­no po­sje­če­nim dr­vom.

Oče­ku­je­mo da će Vla­da pre­poz­na­ti važ­nost ove in­dus­tri­je i da na­čin na ko­ji se uprav­lja re­sur­si­ma ni­je do­volj­no do­bar. Za­kon je je­dan od ala­ta ko­ji i te ka­ko mo­že po­mo­ći bo­ljem is­ko­ri­šte­nju ras­po­lo­ži­vih po­ten­ci­ja­la uz oču­va­nje pro­izvod­nje na ru­ral­nim po­dru­čji­ma.

Uz snaž­nu ma­lo­pro­da­ju na do­ma­ćem tr­ži­štu, u BiH ima­te pro­izvod­nju na­mje­šta­ja, a u Ma­ke­do­ni­ji sa­mo tr­go­vi­ne. Ima­te li no­vih pla­no­va za re­gi­ju?

Mo­tiv za po­kre­ta­nje pro­izvod­nje u su­sjed­noj BiH su bo­lji uvje­ti pos­lo­va­nja. Iz­dvo­jit ću ni­že tro­ško­ve ener­ge­na­ta i rad­ne sna­ge. Ra­di­mo ta­pe­ci­ra­ni na­mje­štaj, pro­izvod­nju ko­ja ima du­gu tra­di­ci­ju i vi­so­ku kva­li­te­tu, pa smo s tim asor­ti­ma­nom kon­ku­rent­ni i na eu­rop­skom tr­ži­štu. U Hr­vat­skoj ima­mo 52 tr­go­vi­ne i pet u Ma­ke­do­ni­ji te ocje­nju­je­mo da smo ta tr­ži­šta pot­pu­no po­kri­li. Re­gi­ja nam ni­je za­nim­lji­va, naš po­gled je sa­da upe­ren k Eu­rop­skoj uni­ji...

Na­mje­ra­va­te neg­dje u EU otva­ra­ti vlas­ti­te tr­go­vi­ne?

Da. Slo­ve­ni­ja je pr­vi iz­bor jer već ima­mo dos­ta ku­pa­ca s tog po­dru­čja. Ve­li­ka je slič­nost tr­žiš­nih na­vi­ka, a i lo­gis­tič­ki je naj­lak­še ri­je­ši­ti. Ne­će­mo star­ta­ti u Ljub­lja­ni, ne­go iz ne­kih ma­njih gra­do­va. Pod­sje­tit ću, Pri­ma je već pri­sut­na u EU, izvo­zi­mo 30 pos­to pro­izvod­nje. Nje­mač­ka, Bel­gi­ja, Švi­car­ska, Aus­tri­ja, Ni­zo­zem­ska na­ša su tr­ži­šta, ali i Iz­ra­el, Grč­ka, Ru­munj­ska te Če­ška i Slo­vač­ka. Go­diš­nja pro­da­ja na­mje­šta­ja na tr­ži­štu EU je oko 100 mi­li­jar­di eura, uze­ti sa­mo ma­li dio iz tog ve­li­kog ko­la­ča do­volj­no je za naš veliki rast.

PRI­MA U BROJ­KA­MA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.