Zbog TLM-a Im­pol za­tva­ra va­lja­oni­cu u Slo­ven­skoj Bis­tri­ci

Pre­ba­ci­va­nje pro­izvod­nje Slo­ven­ska kom­pa­ni­ja kre­će u ra­zvoj ši­ben­skog po­go­na

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SU­ZA­NA VAROŠANEC

Slo­ven­ci u TLM na­mje­ra­va ulo­ži­ti 70 mi­li­ju­na eura i u pr­voj fa­zi za­pos­li­ti 250 rad­ni­ka

Pred­sjed­nik Upra­ve slo­ven­skog Im­po­la Jer­nej Čokl u iz­ja­vi za Pos­lov­ni dnev­nik na­kon za­vr­šet­ka pre­go­vo­ra s pred­stav­ni­ci­ma DABa o ot­ku­pu po­tra­ži­va­nja ko­je Ja­dran­ska ban­ka ima pre­ma TLMu is­tak­nuo je br­zi­nu ko­jom je re­agi­ra­la hr­vat­ska Vla­da, sprem­nost da po­mog­ne te kon­kret­ne po­te­ze ko­ji će us­li­je­di­ti. Ka­ko je pos­tig­nut do­go­vor da Im­pol uđe u naj­am u ši­ben­ski TLM, s ob­zi­rom da se ba­na­ka ko­ja je njegov naj­ve­ći raz­luč­ni vje­rov­nik na­la­zi u sa­na­ci­ji, DAB će ras­pi­sa­ti jav­ni na­tje­čaj na ko­ji će Im­pol dos­ta­vi­ti po­nu­du za ot­kup 240 mi­li­ju­na ku­na traž­bi­na, a ka­ko se Čokl na­da, bi­ti će naj­bo­lji ponuditelj.

Ta­ko­đer, uvje­ren je i da će do kra­ja ožuj­ka taj dio bi­ti ri­je­šen, a što se naj­ma ti­če ključ­na je skup­šti­na vje­rov­ni­ka 9. ožuj­ka, na ko­joj će glasovi Ja­dran­ske ban­ke, od­nos­no pred­stav­ni­ka DABa i Adri­ala plus, u ve­ćin­skom vlas­niš­tvu Za­grebMon­ta­že Vla­de Čo­vi­ća, ka­ko se či­ni bi­ti od­lu­ču­ju­ći.

“Do­go­vo­ri­li smo da će Im­pol 9. ožuj­ka ići u naj­am u ši- ben­ski TLM. Či­nje­ni­cu da je TLM iz­gu­bio tr­ži­šte ne sma­tra­mo ni­kak­vim pro­ble­mom jer pla­ni­ra­mo za­tvo­ri­ti Va­lja­oni­cu to­plo­va­lja­nih tra­ka u Slo­ven­skoj Bis­tri­ci te sve pro­izvo­de ko­je smo on­dje ra­di­li pre­ba­ci­ti u Ši­be­nik, što zna­či da će TLM od­mah ra­di­ti iz­me­đu 70 i 80 ti­su­ća to­na to­plov­lja­ne tra­ke”, ka­že Čokl do­da­ju­ći i da će rad­ni­ke za­pos­le­ne u slo­ven­skoj va­lja­oni­ci pre­ba­ci­ti na dru­ge po­go­ne.

Im­pol na­mje­ra­va u TLM ulo­ži­ti 70 mi­li­ju­na eura i u pr­voj fa­zi za­pos­li­ti 250 rad­ni­ka, a ukup­ne ka­pa­ci­te­te po­di­ći na vi­še od 100 ti­su­ća to­na, ka­že Čokl, po­t­vr­đu­ju­ći i du­go­roč­ne pla­no­ve po­ve­ća­nja ka­pa­ci­te­ta na vi­še od 150 ti­su­ća to­na, što uklju­ču­je ula­zak TLMa u auto­mo­bil­sku in­dus­tri­ju. Slo­ven­ska tvrt­ka la­ni je os­tva­ri­la 545 mi­li­ju­na eura pri­ho­da te bru­to do­bit od 25 mi­li­ju­na ku­na, pre­ma ne­re­vi­di­ra­nom iz­vješ­ću objav­lje­nom na Ljub­ljan­skoj bur­zi.

U iz­vješ­ću se na­vo­di i da je pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci iz­da­la pe­to­go­diš­nje obvez­ni­ce u vri­jed­nos­ti 50 mi­li­ju­na eura, a na­mi­je­nje­ne su fi­nan­ci­ra­nju no­vih ula­ga­nja u ovoj go­di­ni. Os­na­ži­va­njem nov­ča­ne po­zi­ci­je, ka­ko su pro­tu­ma­či­li slo­ven­ski me­di­ji, Im­pol je sig­na­li­zi­rao da ih za­ni­ma pre­uzi­ma­nje ši­ben­skog TLMa, a Čokl je po­t­vr­dio da in­te­res pos­to­ji, no na­vo­de­ći i da je ra­no go­vo­ri­ti ho­će li to i us­pje­ti. Sa­da je u us­pjeh uvje­ren, a či­ni se da se stva­ri stu­bo­kom mi­je­nja­ju i jer hr­vat­ska i slo­ven­ska Vla­da sve bo­lje su­ra­đu­ju.

Pred­sjed­nik sa­bor­skog Od­bo­ra za gos­po­dar­stvo Do­ma­goj Ivan Mi­lo­še­vić is­ti­če mak­si­mal­nu po­dr­šku hr­vat­ske stra­ne ulagaču u TLM.

SLO­VEN­SKA TVRT­KA LA­NI JE OS­TVA­RI­LA 545 MI­LI­JU­NA EURA

PRI­HO­DA TE BRU­TO DO­BIT OD 25 MI­LI­JU­NA KU­NA, PRE­MA NE­RE­VI­DI­RA­NOM IZ­VJEŠ­ĆU OBJAV­LJE­NOM NA LJUB­LJAN­SKOJ BUR­ZI

PD

Pred­sjed­nik Upra­ve slo­ven­skog Im­po­la Jer­nej Čokl

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.