Vjen­ča­ni­ce kri­za ni­je okrz­nu­la, još su zlat­na ko­ka

Re­ci ‘da’ biz­ni­su Ras­te broj do­ma­ćih di­zaj­ne­ra ko­ji svo­je pos­lo­va­nje u svi­je­tu mo­de ši­re nu­de­ći bri­dal ko­lek­ci­je, a ve­ći­na ihh se ne li­bi priz­na­ti da to či­ne zbog pro­fi­ta­bil­nos­ti

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MA­RIA MRVELJ

Po­kre­ta­nje bri­dal ko­lek­ci­je se iz­vr­s­no poklopilo s po­tre­si­ma na tr­ži­štu, ka­že kre­ator Ivan Al­duk, a i eNVy ro­om dvo­jac priz­na­je da im je kri­za pre­kro­ji­la smjer pos­lo­va­nja

Sva­ka mla­den­ka na dan svo­ga vjen­ča­nja, ko­je je mno­gim že­na­ma naj­važ­ni­ji do­ga­đaj u ži­vo­tu, že­li iz­gle­da­ti naj­ljep­še na svi­je­tu. Mno­ge su sto­ga sprem­ne za ha­lji­nu u tim po­seb­nim tre­nu­ci­ma iz­dvo­ji­ti pra­vo bo­gat­stvo. Vjen­ča­ni­ce su sto­ga već du­go iz­u­zet­no uno­san po­sao, a za­nim­lji­vo je da ih kri­za ni­je na­griz­la. S ti­me se ime se sla­žu i broj­ni do­ma­ći mod­ni di­zaj­ne­ri, ka­ko oni ko­ji se od po­čet­ka svo­jih ka­ri­je­ra ba­ve kre­ira­njem tak­vih ha­lji­na, ta­ko i oni ko­ji su se tek sa­da po­če­li pro­bi­ja­ti na to tr­ži­šte te po­nu­di­li hvat­skim mla­den­ka­ma raz­no­li­kost iz­bo­ra svog pre­poz­nat­lji­vog di­zaj­na.

Ta­ko će i je­dan od naj­tra­že­ni­jih do­ma­ćihm kre­ato­ra ve­čer­njih ha­lji­na Ivi­ca Sko­ko, ove go­di­ne pr­vi put na na­do­la­ze­ćem tjed­nu mo­de pred­sta­vi­ti svo­ju ko­lek­ci­ju vjen­ča­ni­ca. Već du­go, ka­že, do­bi­va upi­te kli­jen­ti­ca za ha­lji­ne u svi­je­tlim to­no­vi­ma pa ga je to po­tak­nu­lo na iz­ra­du vlas­ti­te bri­dal ko­lek­ci­je.

“I pri­je sam ra­dio vjen­ča­ni­ce svo­jim kli­jen­ti­ca­ma, ali sa­mo po na­rudž­bi. Sva­ka tak­va ha­lji­na na­prav­lje­na je is­klju­či­vo pre­ma že­lja­ma mla­den­ke, ta­ko da su sve do­sa­daš­nje vjen­ča­ni­ce bi­le uni­ka­ti”, ka­zao je di­zaj­ner Ivi­ca Sko­ko.

Na­gla­sio je ka­ko se kod tak­vih na­rudž­bi pot­pu­no po­sve­ći­vao kli­jen­ti­ci ko­ja se pri­pre­ma za svoj veliki dan i pom­no raz­ra­đi­vao sva­ki de­talj po­je­di­ne ha­lji­ne.

Pri­ro­dan sli­jed

Nje­go­vo glav­no obi­ljež­je je ra­skoš­na čip­ka, ko­ju će i u svo­joj no­voj ko­lek­ci­ji po­nu­di­ti u obli­ku vjen­ča­nih ha­lji­na. Kri­za, ka­ko sam tvr­di, ni­je to­li­ko utje­ca­la na nje­go­vo no­vo us­mje­re­nje, ko­li­ko je utje­cao pri­ro­dan sli­jed pos­lov­nih po­te­za jed­nog di­zaj­ne­ra ve­čer­njih ha­lji­na.

Tvr­di da se do­ma­ći di­zaj­ne­ri sve vi­še okre­ću bri­dal ko­lek­ci­ja­ma upra­vo za­to što se u to­me od­lič­no sna­la­ze, bu­du­ći da su uglav­nom do­sad ra­di­li ve­čer­nje ha­lji­ne, kao i on sam.

Ok­vir­na ci­je­na jed­ne nje­go­ve vjen­ča­ni­ce iz­no­si od 7500 ku­na pa na­vi­še, a va­ri­ra ovis­no o ma­te­ri­ja­li­ma i sa­mom di­zaj­nu.

Iako Sko­ko tvr­di ka­ko ni­je sve u nov­cu, i da pro­fit ni­je njegov glav­ni mo­tiv za de­bi­ti­ra­nje na tr­ži­štu vjen­ča­nih ha­lji­na, mod­ni struč­njak i sti­list Ivan Friš­ćić za Pos­lov­ni dnev­nik re­kao je ka­ko trend bri­dal ko­lek­ci­ja u do­ma­ćih di­zaj­ne­ra tra­je već ne­ko­li­ko se­zo­na, te da je za­ra­da u toj pri­či si­gur­no ita­ka­ko bi­tan čim­be­nik. “Vjen­ča­ni­ca je odjev­ni pred­met za ko­ji je ve­ći­na že­na sprem­na iz­dvo­ji­ti iz­daš­ne iz­no­se, ta­ko da je no­vac si­gur­no je­dan od mo­ti­va”, re­kao je Friš­čić i do­dao ka­ko je do­dat­ni mo­tiv i lo­ša po­nu­da vjen­ča­ni­ca u sa­lo­ni­ma kao i vi­so­ke ci­je­ne naj­ma.

Da je ne­ki­ma “eti­ke­ta” važ­ni­ja od ci­je­ne, ma­ko­li­ko vr­to­gla­va bi­la, do­ka­zu­je i či­nje­ni­ca da su Hr­va­ti­ce po­ma­mi­le za luk­suz­nim iz­ra­el­skim vjen­ča­ni­ca­ma pod na­zi­vom Ber­ta Bri­dal, di­zaj­ne­ri­ce Ber­te Ba­lil­ti. Ha­lji­ne su od­ne­dav­no dos­tup­ne u Hr­vat­skoj i to u Za­gre­bu i Spli­tu.

Da­ni­je­la Bar­bir, vlas­ni­ca sa­lo­na vjen­ča­ni­ca u Spli­tu ko­ji u po­nu­di ima Ber­ta vjen­ča­ni­ce na­vo­di ka­ko in­te­res pos­to­ji, no da­le­ko je bo­lji oda­ziv na os­ta­le ko­mer­ci­jal­ne bren­do­ve. “Ove ha­lji­ne su bi­le moj osob­ni san, no ipak ni­su za sva­ko­ga”, rek­la je. Vlas­ni­ca za­gre­bač­kog sa­lo­na ko­ji dr­ži spo­me­nu­te vjen­ča­ni­ce, Mia Ma­du­nić, ka­za­la je ka­ko je in­te­res za ovaj brend ite­ka­ko ve­lik. Na­ve­la je ta­ko­đer da su ove ha­lji­ne spe­ci­fič­ne jer sva­ka ima pri­pa­da­ju­ći stez­ni body ko­jim obli­ku­je tijelo mla­den­ke, ta­ko da se sva­ka mo­že osje­ća­ti kao prin­ce­za. No, da bi pos­ta­le “kra­ljev­ne”, lju­bi­te­lji­ce iz­ra­el­ske čip­ke ta­ko će za naj­am jed­ne Ber­ta vjen­ča­ni­ce iz­dvo­ji­ti od 15 ti­su­ća ku­na na vi­še, a za kup­nju i do “pa­pre­nih” 75 ti­su­ća ku­na. Iako je po­traž­nja za Ber­ta vjen­ča­ni­ca­ma iz­ne­na­đu­ju­ća, vlas­ni­ca na­vo­di da joj po­sao ide do­bro i s dru­gim bren­do­vi­ma či­je se ci­je­ne naj­ma kre­ću od pet do 17 ti­su­ća ku­na.

'Po­rez na bu­da­le'

S dru­ge stra­ne Ivi­ca Sko­ko iz­najm­lji­va­nje za ova­ko go­le­me svo­te no­va­ca na­zi­va “po­re­zom na bu­da­le”, s ob­zi­rom na to da sva­ka mla­den­ka “kod bi­lo ko­jeg do­ma­ćeg di­zaj­ne­ra za is­tu ci­je­nu mo­že do­bi­ti vlas­ti­tu vjen­ča­ni­cu” skro­je­nu po njoj sa­moj. “Za me­ne su to se­con­d­hand sho­po- vi, čis­ta glu­post”, otvo­re­no ka­že. Pri­je tri go­di­ne na tr­ži­štu vjen­ča­nih ha­lji­na po­ja­vio se još je­dan do­ma­ći di­zaj­ner ko­ji je u me­đu­vre­me­nu ste­kao za­vi­dan re­no­me u bran­ši.

“Na­kon što sam uvi­dio po­manj­ka­nje vjen­ča­nih ha­lji­na i vjen­ča­ne mo­de s di­zaj­ner­skim pe­ča­tom, po­ma­lo kla­sič­ne, a opet li­še­ne su­viš­nih de­ta­lja i te ki­ča, po­kre­nuo sam svo­ju pr­vu Al­duk Bri­dal li­ni­ju”, re­kao je mla­di di­zaj­ner Ivan Al­duk.

Nje­go­ve vjen­ča­ni­ce se ta­ko­đer iz­ra­đu­ju po mje­ri kli­jen­ti­ca, in­di­vi­du­al­no im pris­tu­pa, a ka­ko sam ka­že, ne­ma po­tre­bu za se­zon­skim po­pus­ti­ma jer mu se ci­je­la ko­lek­ci­ja ras­pro­da. Ni Al­duk se ne ba­vi iz­najm­lji­va­njem, ne­go is­klju­či­vo pro­da­jom, a ci­je­ne nje­go­vih vjen­ča­ni­ca se kre­ću od se­dam do de­vet ti­su­ća ku­na, ovis­no o mo­de­lu.

“Kri­za je de­fi­ni­tiv­no obli­ko­va­la moj na­čin raz­miš­lja­nja, di­zaj­ni­ra­nja i pos­lov­nog pla­ni­ra­nja, ali na po­zi­tiv­no. Po­kre­ta­nje bri­dal ko­lek­ci­je se iz­vr­s­no poklopilo s ovim ne­ga­tiv­nim po­tre­si­ma na tr­ži­štu, ali tu se ne ra­di o slu­čaj­nos­ti već o pre­da­nom ra­du”, ka­že mla­di di­zaj­ner ko­ji dva­put na go­di­nu pred­sta­vi bri­dal ko­lek­ci­je, kao i stan­dard­ne ili Re­adyToWe­ar ko­lek­ci­je.

Sti­list Ivan Friš­čić, od do­ma­ćih di­zaj­ne­ra iz­dva­ja ve­te­ran­ku me­đu kre­ato­ri­ma vjen­ča­ni­ca Ma­ti­ju Vu­ji­cu, ali i dvo­jac eNVy ro­om.

“To su deč­ki ko­ji su us­pješ­no sta­sa­li u res­pek­ta­bil­ne di­zaj­ne­re vjen­ča­ni­ca, či­je se ha­lji­ne no­se na svad­ba­ma po ci­je­loj re­gi­ji, ali i ši­re”, opi­su­je Friš­čić.

Upra­vo su se Ni­ki­ca Ivan­če­vić i Vje­ko Fra­ne­to­vić, oso­bi­to is­tak­nu­li po­s­ljed­njih go­di­na u pos­lu s vjen­ča­ni­ca­ma. Nji­ho­ve ra­skoš­ne, le­pr­ša­ve ha­lji­ne iz se­zo­ne u se­zo­nu Hr­va­ti­ce sve vi­še ku­pu­ju, ali i zna­ča­jan broj kli­jen­ti­ca iz re­gi­je. Svo­ju naj­no­vi­ju kam­pa­nju za ko­lek­ci­ju vjen­ča­ni­ca sni­ma­li

DI­ZAJ­NER VJE­KO FRA­NE­TO­VIĆ IS­TAK­NUO JE KA­KO

IM SE PO­DJED­NA­KO DO­BRO PRO­DA­JU I VJEN­ČA­NI­CE I VE­ČER­NJE HA­LJI­NE, ALI UVI­JEK ZA IS­TU SVR­HU- VJEN­ČA­NJE NI­JE NI TAJ­NA NI NO­VOST DA SU VJEN­ČA­NI­CE DO­IS­TA UNO­SAN PO­SAO. TA­KO JE VEĆ DE­SET­LJE­ĆI­MA

Vje­ko Fra­ne­to­vić

eNVy ro­om ZA VJEN­ČA­NI­CU JE VE­ĆI­NA ŽE­NA SPREM­NA IZ­DVO­JI­TI IZ­DAŠ­NU KO­LI­ČI­NU NOV­CA, TA­KO DA JE NO­VAC SI­GUR­NO JE­DAN OD MO­TI­VA ZA DI­ZAJ­NE­RE

Ivan Friš­čić

sti­list

su ne­dav­no na Mal­ti, gdje su pred­sta­vi­li vjen­ča­ne tren­do­ve za na­do­la­ze­ću se­zo­nu. Iako su odu­vi­jek ima­li ba­rem jed­nu vjen­ča­ni­cu u sva­koj ko­lek­ci­ji, mod­ni duo je pr­vu eNVy ro­om bri­dal ko­lek­ci­ju pred­sta­vio 2010. go­di­ne.

Od ta­da re­dov­no iz­ra­đu­ju dvi­je ko­lek­ci­je vjen­ča­ni­ca go­diš­nje. Di­zaj­ner Vje­ko Fra­ne­to­vić is­tak­nuo je ka­ko im se po­djed­na­ko do­bro pro­da­ju i vjen­ča­ni­ce i ve­čer­nje ha­lji­ne, ali uvi­jek za is­tu svr­hu­vjen­ča­nje. Čes­to odi­je­va­ju mla­den­ke, ali i ku­me, ses­tre te maj­ke. “Re­ce­si­ja je de­fi­ni­tiv­no utje­ca­la na na­še pos­lo­va­nje, pri­je sve­ga u smis­lu da je sko­ro pot­pu­no iz­ba­ci­la iz po­nu­de eNVy ro­oma ma­tu­ral­nu ha­lji­nu. Bu­dže­ti za ma­tu­ral­nu ve­čer su kroz par go­di­na pa­li za 50 pos­to”, re­kao je Fra­ne­to­vić.

Ci­je­ne eNVy ro­om vjen­ča­ni­ca kre­ću se od šest do 10 ti­su­ća ku­na, a ka­ko sa­mi ka­žu, ni­je taj­na da su vjen­ča­ni­ce do­is­ta uno­san po­sao.

“To ni­je ni­kak­va no­vost, ta­ko je već de­set­lje­ći­ma”, za­klju­čio je Vje­ko Fra­ne­to­vić.

JE­DAN OD NAJ­TRA­ŽE­NI­JIH DO­MA­ĆIHM KRE­ATO­RA VE­ČER­NJIH HA­LJI­NA IVI­CA SKO­KO, OVE ĆE GO­DI­NE PR­VI PUT PRED­STA­VI­TI SVO­JU KO­LEK­CI­JU VJEN­ČA­NI­CA

PIXSELL

Ni­ki­ca Ivan­če­vić i Vje­ko Fra­ne­to­vić, os­ni­va­či eNVy ro­oma po­s­ljed­njih go­di­na u vr­hu su mod­nog biz­ni­sa ka­da su u pi­ta­nju vjen­ča­ni­ce

Di­zaj­ner Ivan Al­duk dva­put go­diš­nje pred­stav­lja svo­je bri­dal ko­lek­ci­je

ŽAR­KO BA­ŠIĆ/PIXSELL

SANJIN STRUKIĆ/ PIXSELL

Di­zaj­ner Ivi­ca

Sko­ko

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.