PRE­MA­ŠIO 108% BDP-A

BRU­TO INO­ZEM­NI DUG

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - pd

Bru­to ino­zem­ni dug Hr­vat­ske na kra­ju lanj­skog lis­to­pa­da do­seg­nuo je 47,4 mi­li­jar­di eura, od­nos­no 108,7 pos­to BDP-a, pri če­mu je i da­lje vid­ljiv trend po­ve­ća­nja vanj­ske za­du­že­nos­ti dr­ža­ve, dok fi­nan­cij­ski sek­tor sma­nju­je ino­zem­ni dug, po­ka­zu­ju po­da­ci HNB-a. Na­kon dva mje­se­ca sma­nje­nja, u lis­to­pa­du je dug po­ras­tao 360,5 mi­li­ju­na eura ili 0,8 pos­to na mje­seč­noj ra­zi­ni, a na go­diš­njoj je vi­ši za 1,155 mi­li­jar­di eura. Vanj­ski dug dr­ža­ve u lis­to­pa­du je po­ras­tao za 112 mi­li­ju­na eura ili 0,7 pos­to u od­no­su na ru­jan.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.