GRE­DELJ PO­PRAV­LJA CR­NO­GOR­SKE VLA­KO­VE

Sta­ri part­ne­ri Tvor­ni­ca že­ljez­nič­kih vo­zi­la po­sao do­bi­la na me­đu­na­rod­nom na­tje­ča­ju, no vri­jed­nost ne na­vo­de

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - pd

Tvor­ni­ca že­ljez­nič­kih vo­zi­la Gre­delj i Že­ljez­nič­ki pri­je­voz Cr­ne Go­re sklo­pi­li su ugo­vor o po­prav­ku de­set put­nič­kih va­go­na, iz­vi­jes­ti­li su u če­t­vr­tak iz Gre­de­lja, bez na­vo­đe­nja vri­jed­nos­ti pos­la. Hr­vat­ska je tvrt­ka po­sao u Cr­noj Go­ri osvo­ji­la na me­đu­na­rod­nom na­tje­ča­ju, a pot­pi­si­va­njem no­vog ugo­vo­ra, is­ti­ču, nas­tav­lja se du­go­go­diš­nja kva­li­tet­na su­rad­nja iz­me­đu Gre­de­lja i Že­ljez­nič­kog pri­je­vo­za Cr­ne Go­re.

“Za­do­vo­ljan sam što su Že­ljez­ni­ce Cr­ne Go­re is­ka­za­le svo­je po­vje­re­nje u TŽV Gre­delj po­vje­riv­ši nam ovaj pro­jekt. Sma­tram da je pot­pi­som ugo­vo­ra Gre­delj po­nov­no po­t­vr­dio vi­so­ku ra­zi­nu zna­nja i spo­sob­nos­ti svo­jih struč­nja­ka te iz­nim­nu re­pu­ta­ci­ju i kon­ku­rent­nost u grad­nji no­vih i odr­ža­va­nju pos­to­je­ćih že­ljez­nič­kih ka­pa­ci­te­ta na zah­tjev­nom i vr­lo važ­nom tr­ži­štu Cr­ne Go­re”, iz­ja­vio je ste­čaj­ni upra­vi­telj Gre­de­lja Pe­ro Hrkać.

Za Že­ljez­nič­ki pri­je­voz Cr­ne Go­re Gre­delj je u po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na oba­vio po­prav­ke raz­li­či­te ra­zi­ne slo­že­nos­ti na go­to­vo 40 put­nič­kih va­go­na, dva elek­tro­mo­tor­na vla­ka i če­ti­ri loPe­tar ko­mo­ti­ve.

ZA­DO­VO­LJAN SAM ŠTO SU ŽE­LJEZ­NI­CE CR­NE GO­RE IS­KA­ZA­LE PO­VJE­RE­NJE U TŽV GRE­DELJ. UGO­VO­ROM SMO PO­NOV­NO PO­T­VR­DI­LI VI­SO­KU RA­ZI­NU ZNA­NJA SVO­JIH STRUČ­NJA­KA TE IZ­NIM­NU RE­PU­TA­CI­JU,

KA­ŽE PE­RO HRKAĆ

M. MR­KO­NJIĆ/PIX

Ma­ti­je­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.