vi­jes­ti HR­VAT­SKE VI­NA­RI­JE NA TU­RIS­TIČ­KOM SAJ­MU U BE­OGRA­DU

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - db

U Be­ogra­du je ju­čer otvo­ren 38. Me­đu­na­rod­ni sa­jam tu­riz­ma na ko­je­mu je zem­lja part­ner Slo­ve­ni­ja, a do 21. ve­lja­če na sre­diš­njoj i pra­te­ćim sa­jam­skim ma­ni­fes­ta­ci­ja­ma pred­sta­vit će se vi­še od 1150 iz­la­ga­ča iz 55 ze­ma­lja, me­đu ko­ji­ma i Hr­vat­ska. Hr­vat­skim iz­la­ga­či­ma je po­seb­no za­nim­lji­va Iz­lož­ba vi­na BeoWine gdje se pred­stav­lja­ju vi­na­ri­je iz na­še zem­lje.

PIX

pro­šek

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.