Za vo­do­vod u Vi­ro­vi­ti­ci 147 mi­li­ju­na ku­na

Su­rad­nja Mi­nis­tar­stva, Hr­vat­skih vo­da, Vir­ko­ma te je­di­ni­ca lo­kal­ne sa­mo­upra­ve

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/EUROPSKA UNIJA - MARTA DUIĆ

Cilj ovog EU pro­jek­ta osim za­šti­te oko­li­ša jest i una­pri­je­di­ti sus­tav odvod­nje i vo­do­ops­kr­be na po­dru­čju gra­da Vi­ro­vi­ti­ce te u općinama Špi­šić Bu­ko­vi­ca i Lu­kač

Pro­jekt po­bolj­ša­nja vod­no­ko­mu­nal­ne in­fras­truk­tu­re aglo­me­ra­ci­je Vi­ro­vi­ti­ca za­po­čeo je u Vir­ko­mu, vi­ro­vi­tič­koj vo­do­op­sk­b­noj tvrt­ki, još po­čet­kom 2010. go­di­ne ta­ko što je Vir­kom sa­mos­tal­no iz­ra­dio Pro­jek­t­ni za­da­tak. Ovaj EU pro­jekt se fi­nan­ci­ra u sklo­pu Ope­ra­tiv­nog pro­gra­ma „Za­šti­ta oko­li­ša“2007.2013.go­di­ne.

La­ni u pro­sin­cu pot­pi­san je Ugo­vor o do­dje­li bes­po­vrat­nih sred­sta­va iz­me­đu Mi­nis­tar­stva po­ljo­pri­vre­de, Hr­vat­skih vo­da i Vir­ko­ma te Ugo­vor o su­fi­nan­ci­ra­nju pro­jek­ta iz­me­đu Mi­nis­tar­stva po­ljo­pri­vre­de, Hr­vat­skih vo­da, Vir­ko­ma i part­ne­ra na pro­jek­tu Gra­da Vi­ro­vi­ti­ce, Op­ći­ne Lu­kač i Op­ći­ne Špi­šić Bu­ko­vi­ca. Od ukup­ne vri­jed­nos­ti pro­jek­ta od 147.246.575 ku­na, iz Ko­he­zij­skog fon­da je su­fi­na­ci­ra­no 70,21 pos­to, od­nos­no 103.388.722 ku­na, dok se os­ta­tak tro­ško­va od 43.857.853 ku­na di­je­li na Mi­nis­tar­stvo po­ljo­pri­vre­de ko­je su­fi­nan­ci­ra 40 pos­to, Hr­vat­ske vo­de ta­ko­đer s 40 pos­to te is­po­ru­či­telj vod­ne us­lu­ge ko­ji po­kri­va pre­os­ta­lih 20 pos­to.

Ka­ko ka­že, Da­mir Ma­re­nić, di­rek­tor Vir­ko­ma, ko­ji je ujed­no i no­si­telj ovog EU pro­jek­ta, cilj je una­pri­je­di­ti sus­tav odvod­nje i vo­do­ops­kr­be na po­dru­čju gra­da Vi­ro­vi­ti­ce te u općinama Špi­šić Bu­ko­vi­ca i Lu­kač. Objaš­nja­va nam ka­ko ak­tiv­nos­ti u sklo­pu pro­jek­ta uklju­ču­ju pro­ši­re­nje sus­ta­va na po­dru­čje rub­nih di­je­lo­va aglo­me­ra­ci­je grad­njom raz­djel­nog sus­ta­va odvod­nje s no­vih go­to­vo 30 ki­lo­me­ta­ra gra­vi­ta­cij­skih i tlač­nih cje­vo­vo­da te de­set cr­p­nih sta­ni­ca, grad­nju ure­đa­ja za pro­čiš­ća­va­nje ot­pad­nih vo­da tre­ćeg stup­nja pro­čiš­ća­va­nja, re­kons­truk­ci­ju gra­vi­ta­cij­skih cje­vo­vo­da mje­šo­vi­tog sus­ta­va odvod­nje, iz­grad­nju no­vih gra­vi­ta­cij­skih ko­lek­to­ra, kiš­nog pre­lje­va, re­ten­cij­skog ba­ze­na i tri cr­p­ne sta­ni­ce. Kao i u sva­kom pro­jek­tu, pro­ble­ma je bi­lo i u ovom.

“Je­dan od naj­ve­ćih pro­ble­ma bi­lo nam je rje­ša­va­nje imo­vin­sko-prav­nih od­no­sa jer tra­sa na ko­joj se iz­vo­de ra­do­vi sa­dr­ža­ni u pro­jek­tu sa­dr­ži oko 150 zem­ljiš­nih čes­ti­ca. Bu­du­ći da su ka­tas­tar i zem­ljiš­ne knji­ge u pri­lič­no ne­sre­đe­nom sta­nju je­dan od naj­ve­ćih iz­a­zo­va je bi­lo rje­ša­va­nje to­ga pri­je po­čet­ka ra­do­va”, re­kao nam je Da­mir Ma­re­nić, di­rek­tor Vir­ko­ma.

Na re­ali­za­ci­ji pro­jek­ta ra­de kon­ti­nu­ira­no dje­lat­ni­ci Vir­ko­ma ko­ji su uklju­če­ni u re­ali­za­ci­ju pro­jek­ta te po­vje­rens­tvo ko­je su ime­no­va­le Hr­vat­ske vo­da ko­je či­ne struč­ne oso­be iz Mi­nis­tar­stva po­ljo­pri­vre­de, Hr­vat­skih vo­da te je­di­ni­ca lo­kal­ne sa­mo­upra­ve na či­jem se po­dru­čju pro­vo­di pro­jekt.

“Ne pos­to­ji go­to­va for­mu­la po ko­joj ne­ko­me mo­že­mo pre­po­ru­či­ti da se odre­đe­ni pro­ble­mi olak­ša­ju ili iz­bjeg­nu. Jed­nos­tav­no se mo­ra pu­no ra­di­ti, uči­ti te ne odus­ta­ja­ti od za­da­nih ci­lje­va i sva­ka­ko po­tra­ži­ti struč­nu po­moć onih ko­ji ima­ju is­kus­tva i ko­ji su sprem­ni bi­ti vam na ras­po­la­ga­nju”, po­ru­ču­je Ma­re­nić.

NE­MA GO­TO­VE FOR­MU­LE PO KO­JOJ SE MO­GU OLAK­ŠA­TI ILI IZ­BJE­ĆI PRO­BLE­MI, MO­RA SE RA­DI­TI

DA­MIR ŠPE­HAR/ PIXSELL

Da­mir Ma­re­nić, di­rek­tor Vir­ko­ma u po­go­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.