ZA BRO­DO­GRA­DI­LI­ŠTE?

KON­ZOR­CI­JU KONCESIJA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - pd

Kon­zor­cij ko­jeg či­ne Por­to Mon­te­ne­gro i ni­zo­zem­ski Da­men je­di­ni je dos­ta­vio po­nu­du na jav­ni na­tje­čaj za do­dje­lu kon­ce­si­je za ko­ri­šte­nje bro­do­gra­di­liš­ne lu­ke u Bi­je­loj. U si­ječ­nju, ste­čaj­na upra­va Ja­dran­skog bro­do­gra­di­li­šta Bi­je­la obja­vi­la je na­tje­čaj za pro­da­ju ci­je­lo­kup­ne imo­vi­ne tvrt­ke po po­čet­noj ci­je­ni od 27,2 mi­li­ju­na eura. Na prodaji je bi­la imo­vi­na ko­ju či­ne po­seb­ni di­je­lo­vi pos­lov­ne zgra­de u gos­po­dar­stvu, bro­do­grad­nji, po­moć­ne zgra­de, te opre­ma za obav­lja­nje dje­lat­nos­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.