Ra­fi­ne­ri­ja će tra­ži­ti od­go­du mo­der­ni­za­ci­je

Op­ti­mis­ti Ru­ski vlas­nik ra­fi­ne­ri­je, Op­ti­ma gru­pa, tvr­di da se gu­bi­ci smanjuju i da će 2016. pos­lo­va­ti bez gu­bi­ta­ka

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - pd

Sma­nje­nje onečišćenja iz ra­fi­ne­ri­je u Bo­san­skom Bro­du ne­će po­če­ti pri­je 2020. go­di­ne

Ru­si ne od­la­ze iz brod­ske Ra­fi­ne­ri­je, tvr­di pr­vi čo­vjek Op­ti­ma gru­pe An­drej Oze­rov. “Ne pla­ni­ra­mo na­pus­ti­ti BiH tr­ži­šte, fi­nan­cij­ski po­ka­za­te­lji go­vo­re da sma­nju­je­mo gu­bit­ke i u 2016. go­di­ni pla­ni­ra­no pos­lo­va­ti bez gu­bi­ta­ka”, re­kao je Oze­rov no­vi­na­ri­ma, iz­vje­šta­va ATV.

Du­go­va­nja dr­ža­vi su re­pro­gra­mi­li i mi­nis­tar in­dus­tri­je, ener­ge­ti­ke i ru­dar­stva RS Pe­tar Đo­kić uvje­ra­va da ih ured­no ser­vi­si­ra­ju.

Inves­ti­tor ko­ji je od do­la­ska ulo­žio 400 mi­li­ju­na eura i pos­lu­je na re­la­tiv­no ma­lom tr­ži­štu, ka­že, tre­ba po­moć. Za­to će se za­lo­ži­ti da se mo­der­ni­za­ci­ja s ci­ljem sma­nje­nja onečišćenja pla­ni­ra­na do 2017. go­di­ne, ko­ja bi Ra­fi­ne- ri­ju go­diš­nje op­te­re­ti­la sa tri mi­li­ju­na KM, od­go­di.

“Mi će­mo u svom ak­cij­skom pla­nu kao RS pred­lo­ži­ti da se to raz­dob­lje po­mak­ne na 2020. jer je to is­ti ura­di­la Sr­bi­ja i oče­ku­je­mo da će pre­ma tom sta­vu bi­ti pu­no ra­zu­mi­je­va­nja unu­tar BiH”, re­kao je mi­nis­tar Đo­kić. Brod­ska Ra­fi­ne­ri­ja za­poš­lja­va vi­še od ti­su­ću rad­ni­ka i stup je ra­zvo­ja gos­po­dar­stva u Bo­san­skom Bro­du. Sta­nov­ni­ci tog gra­da ne že­le ni po­mis­li­ti ka­ko bi sve funk­ci­oni­ra­lo bez nje, tvr­di ATV. U pri­ču o od­la­sku Ru­sa ne vje­ru­ju, jer ona je ak­tu­el­na, ka­žu od ka­ko su doš­li.

Do­bro upu­će­ni tvr­de da za­pos­le­ni­ci Ra­fi­ne­ri­je pri­ma­ju naj­ma­nju pla­ća u iz­no­su od 800 KM (oko 3200 kn). Za­nim­lji­vo je, na­vo­di ATV, da Bro­đa­ni ko­ji ra­de u Ra­fi­ne­ri­ji uvje­ra­va­ju ka­ko ne osje­ća­ju one­čiš­će­nje, a os­ta­li go­vo­re da se ra­ni­je nit­ko ni­je ža­lio.

PD

Ra­fi­ne­ri­ja za­poš­lja­va vi­še od ti­su­ću rad­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.