Sr­bi­ja ula­že 10 mi­li­ju­na eura u Du­nav

Pre­mi­jer Vu­čić naj­a­vio ve­će inves­ti­ci­je u tu­ris­tič­ke des­ti­na­ci­je i ure­đe­nje gra­do­va

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - pd

Sr­bi­ja će ove go­di­ne ulo­ži­ti u Du­nav 10 mi­li­ju­na eura, ka­ko bi­smo ure­di­li ci­je­lu in­fras­tru­ku­tu­ru i uvr­sti­li ri­je­ku u ono što zo­ve­mo re­gi­onal­nim tu­riz­mom, naj­a­vio je sr­p­ski pre­mi­jer Alek­san­dar Vu­čić otva­ra­ju­ći Sa­jam tu­riz­ma.

On je kao pri­ori­te­te u ovoj go­di­ni na­veo ula­ga­nja u in­fras­truk­tu­ru to­pli­ca, ces­tov­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju i in­fras­truk­tu­ru u pla­nin­skim cen­tri­ma, po­seb­no na Sta­roj pla­ni­ni, te ure­đe­nje Be­ogra­da, No­vog Sa­da i Ni­ša, gdje će se, ka­ko je re­kao, ure­di­ti cen­tar gar­da i uljep­ša­ti fa­sa­de zgra­da. “U Du­nav će­mo ulo­ži­ti 10 mi­li­ju­na eura do kra­ja go­di­ne i po­čet­kom slje­de­će, po­seb­no u dio od Apa­ti­na do Be­ške i od Sme­de­re­va do Kla­do­va”, re­kao je Vu­čić, do­da­ju­ći da je za­hva­lan pri­ja­te­lji­ma iz Slo­ve­ni­je, ko­ja je tu­ris­tič­ki vi­so­ko ra­zvi­je­na zem­lja i od ko­je će Sr­bi­ja mo­ra­ti još mno­go na­uči­ti. Vu­čić je do­dao da je Sr­bi­ja do­bra zem­lja za Slo­ven­ce, ali i za sve dru­ge tu­ris­te.

“Do­če­ka­ni su uvi­jek kao naj­bo­lji gos­ti, ne pra­vi­mo raz­li­ku iz­me­đu is­to­ka i za­pa­da, ni­ka­da ne­će­te vi­dje­ti raz­li­či­to po­na­ša­nje pre­ma gos­ti­ma. A Be­ograd je koz­mo­po­lit­ski grad, ali su is­to tak­vi i Niš i No­vi Sad”, na­veo je Vu­čić i po­zvao pri­ja­te­lje iz Slo­ve­ni­je da vi­še po­sje­ću­ju tu­ris­tič­ka mjes­ta u Sr­bi­ji.

Sr­bi­ja že­li pri­vu­ći vi­še gos­ti­ju iz Slo­ve­ni­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.