As­ton Mar­tin pri­pre­ma elek­tro­auto

Bon­dov auto na stru­ju U ra­zvo­ju će bri­tan­ska tvrt­ka su­ra­đi­va­ti s ki­ne­skim LeEcom

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - mm

Bri­tan­ski pro­izvo­đač sport­skih auto­mo­bi­la As­ton Mar­tin su­ra­đi­vat će s ki­ne­skom elek­tro­nič­kom tvrt­kom LeEco na ra­zvo­ju pr­vog elek­trič­nog auto­mo­bi­la ove bri­tan­ske tvrt­ke. As­ton Mar­tin i LeEco po­t­vr­di­li su da će di­zaj­ni­ra­ti auto­mo­bil ba­zi­ran na već pos­to­je­ćem As­ton Mar­ti­no­vom mo­de­lu Ra­pid S, iako fi­nan­cij­sko pi­ta­nje još uvi­jek ni­su za­klju­či­li. Pre­ma do­sa­daš­nim in­for­ma­ci­ja­ma, LeEco će osi­gu­ra­ti sus­tav za vož­nju i ba­te­ri­ju za auto­mo­bil, ko­je će ugra­di­ti As­ton Mar­tin.

Iz­vr­š­ni di­rek­tor bri­tan­ske kom­pa­ni­je An­dy Pal­mer re­kao je da će se auto­mo­bil na tr­ži­štu po­ja­vi­ti 2018. , a bit će pro­izve­den u Gaydo­nu u En­gle­skoj. Že­le na­pra­vi­ti dos­toj­nog ri­va­la Mo­de­lu S tvrt­ke Tes­la Mo­tors. “Lan­si­ra­nje no­vog mo­de­la Ra­pid E na tr­ži­šte 2018. bit će ogro­man ko­rak za obje kom­pa­ni­je”, re­kao je Pal­mer. Iz LeEcoa već su se or­ga­ni­zi­ra­li oko sa­me pro­mo­ci­je auto­mo­bi­la, te je os­ni­vač di­vi­zi­je za auto­mo­bi­le Lei Ding iz­ja­vio ka­ko nji­ho­vu web stra­ni­cu po­sje­ću­je vi­še od 300 mi­li­ju­na lju­di, te bi bes­plat­no mo­gli ogla­ša­va­ti As­ton Mar­tin. Čak bi uklju­či­li u pro­mo­ci­ju uklju­či­li i slav­ne oso­be. Ki­ne­ska je vla­da već odav­no uklju­če­na u pro­mo­vi­ra­nje elek­trič­nih auto­mo­bi­la ka­ko bi se sma­nji­la za­ga­đe­nos­ti zra­ka.

Elek­trič­ni As­ton do­la­zi 2018.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.