Sni­že­ne prognoze ras­ta za ovu go­di­nu

Pre­dvi­đa­nja OECD-a

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - pd

Or­ga­ni­za­ci­ja

za gos­po­dar­sku su­rad­nju i ra­zvoj (OECD) snizila je u če­t­vr­tak prog­no­zu svjet­skog gos­po­dar­skog ras­ta u 2016. zbog ra­zo­ča­ra­va­ju­ćih po­da­ta­ka, mla­ke po­traž­nje, sla­bih ula­ga­nja i ve­li­kog fi­nan­cij­skog ri­zi­ka. OECD je još u stu­de­nom sni­zio po­čet­nu prog­no­zu za 2016., na­vo­de­ći kao raz­log stag­na­ci­ju tr­go­vi­ne u kon­tek­s­tu slab­lje­nja ki­ne­skog ras­ta. Sa­da su po­no­vo sni­zi­li prog­no­zu za ovu go­di­nu, s 3,3 na tri pos­to. Na­po­mi­nju da rast u mno­gim gos­po­dar­stvi­ma u nas­ta­ja­nju us­po­ra­va dok bi ra­zvi­je­na gos­po­dar­stva tre­ba­la za­bi­lje­ži­ti tek umje­re­ni opo­ra­vak. “Tr­go­vi­na i ula­ga­nja sla­bi su. Mla­ka po­traž­nja do­vo­di do ni­ske in­fla­ci­je i ne­adek­vat­nog ras­ta pla­ća i za­poš­lja­va­nja”, upo­zo­ra­va OECD.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.