Rad za Uber i Air­b­nb uve­ća­va pla­ću za 15%

Pre­mi­jer­na ana­li­za Ame­rič­ka ban­ka JP Mor­gan pr­va iz­ra­ču­na­la utje­caj eko­no­mi­je di­je­lje­nja na financije ku­ćans­ta­va

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - MA­RIA MRVELJ

Su­dje­lo­va­nje u eko­no­mi­ji di­je­lje­nja pu­no bo­lja op­ci­ja za uve­ća­va­nje pri­ma­nja ako su al­ter­na­ti­ve kre­di­ti ili re­za­nje tro­ško­va

Uko­li­ko ra­di­te za tvrt­ke “eko­no­mi­je di­je­lje­nja” kao što su Uber ili Air­b­nb mo­že­te po­ve­ća­ti svoj bu­džet u ku­ćans­tvu za 15 pos­to, za­klju­čak je ana­li­ze ame­rič­ke ban­ke JP Mor­gan. Ame­ri­kan­ci ko­ji za­ra­đu­ju no­vac od pla­si­ra­nja us­lu­ga na plat­for­me po­put Ube­ra i Ta­skRab­bi­ta, za­ra­de u pro­sje­ku 533 do­la­ra vi­še na mje­seč­noj ba­zi. A po­je­din­ci ko­ji iz­najm­lju­ju smje­štaj­ne ka­pa­ci­te­te pre­ko stra­ni­ca kao što su Air­b­nb i eBay, mo­gu za­ra­di­ti do­dat­nih 314 do­la­ra mje­seč­no.

Eko­no­mi­ja di­je­lje­nja - ta­ko­đer poz­na­ta i kao “eko­no­mi­ja na zah­tjev”, od­no­si se na teh­no­lo­ške kom­pa­ni­je ko­je omo­gu­ću­ju lju­di­ma naj­am svo­je ne ko­ri­šte­ne imo­vi­ne ili us­lu­ga. “Ova stu­di­ja je pr­va ovak­ve vr­ste. Pr­va se po­za­ba­vi­la pi­ta­njem eko­no­mi­je di­je­lje­nja kroz me­to­do­lo­gi­ju fi­nan­cij­skih tran­sak­ci­ja”, rek­li su iz JP Mor­ga­na.

Ja­ko bit­no is­tra­ži­va­nje

Is­tra­ži­va­nje je pro­ve­de­no na 260.000 oso­ba ko­je su iz­me­đu lis­to­pa­da 2012. i ruj­na proš­le go­di­ne za­ra­di­le no­vac na ba­rem jed­noj od 30 plat­for­mi eko­no­mi­je di­je­lje­nja. Ban­ka pro­cje­nju­je da je u raz­dob­lju pro­vo­đe­nja nji­ho­ve stu­di­je u Ame­ri­ci ba­rem 10 mi­li­ju­na lju­di vi­še od po­pu­la­ci­je New Yor­ka - za­ra­di­lo no­vac na taj na­čin.

Iz JP Mor­ga­na na­vo­de ka­ko je re­zul­tat is­tra­ži­va­nja ja­ko bi­tan jer uka­zu­je na bu­duć­nost pos­lo­va­nja. Za­klju­čak is­tra­ži­va­nja jest da je su­dje­lo­va­nje u eko­no­mi­ji di­je­lje­nja “pu­no bo­lja op­ci­ja” za uve­ća­va­nje pri­ma­nja uko­li­ko su je­di­ne dru­ge al­ter­na­ti­ve kre­di­ti ili re­za­nje tro­ško­va.

Me­đu­tim, JP Mor­gan ta­ko­đer na­vo­di ka­ko pos­to­je i ne­ga­tiv­ne stra­ne os­la­nja­nja na pri­ho­de od eko­no­mi­je di­je­lje­nja, kao što je ne­dos­ta­tak osi­gu­ra­nja, pla­će­nog go­diš­njeg od­mo­ra ili os­ta­lih pri­vi­le­gi­ja re­zer­vi­ra­nih sa­mo za za­pos­le­ne.

Po­ti­caj za Eu­ro­pu

Iako je JP Mor­gan is­tra­ži­vao sa­mo ame­rič­ko tr­ži­šte, po­s­lje­di­ce eko­no­mi­je di­je­lje­nja odjek­nu­le su i na “sta­rom kon­ti­nen­tu”. Europ­ski eko­no­mis­ti iz­ra­ču­na­li su ka­ko eko­no­mi­ja di­je­lje­nja mo­že po­ve­ća­ti BDP Eu­rop­ske ni­je za 179,5 mi­li­jar­di do­la­ra dok glo­bal­na eko­no­mi­ja di­je­lje­nja tre­nut­no vri­je­di 15 mi­li­jar­di do­la­ra.

Ne­dav­no is­tra­ži­va­nje ko­je je obja­vi­la plat­for­ma za di­je­lje­nje par­king mjes­ta Jus­tPark, ot­kri­lo je da je vi­še od po­la od 865 svjet­skih star­tu­po­va iz eko­no­mi­je di­je­lje­nja os­no­va­no u Ame­ri­ci, od San Fran­cis­ca do New Yor­ka.

FOTOLIA

Ne­ga­tiv­ne stra­ne su ne­dos­ta­tak be­ne­fi­ci­ja ko­je ima­ju stal­no za­pos­le­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.