Nes­tleu do­bit pa­la go­to­vo 40 pos­to

Efekt ‘švi­car­ca’ Slab re­zul­tat prehrambenog di­va uz­ro­ko­vao jak fra­nak

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Zürich Švi­car­ski pre­hram­be­ni div Nes­tle u če­t­vr­tak je obja­vio da mu je ne­to do­bit u proš­loj go­di­ni u od­no­su na go­di­nu ra­ni­je sma­nje­na za go­to­vo 40 pos­to, po­naj­vi­še zbog vi­so­kog te­ča­ja švi­car­skog fran­ka i re­va­lo­ri­za­ci­je udje­la te kom­pa­ni­je u seg­men­tu der­ma­to­lo­ške far­ma­ce­uti­ke. U 2015. go­di­ni ne­to do­bit Nes­tlea pa­la je za 37 pos­to u us­po­red­bi s go­di­nom ra­ni­je, na 9,07 mi­li­jar­di švi­car­skih fra­na­ka, po­ka­za­lo je pos­lov­no iz­vješ­će.

Osim re­va­lo­ri­za­ci­je udje­la u tvrt­ki Gal­der­ma, na ta­kav pos­lov­ni re­zul­tat utje­ca­la je i pro­da­ja nji­ho­va udje­la u fran­cu­skom koz­me­tič­kom di­vu L’Ore­alu, što je po­ve­ća­lo do­bit tvrt­ke u 2014. go­di­ni. Nes­tle­ovi pri­ho­di la­ni su u od­no­su na go­di­nu ra­ni­je sma­nje­ni za tri pos­to, na 88,79 mi­li­jar­di fra­na­ka.

“Oče­ku­je­mo da će na­še tr­go­vin­sko okru­že­nje u ovoj go­di­ni bi­ti slič­no ono­me u proš­loj go­di­ni uz čak ne­što sla­bi­je ci­je­ne”, ka­zao je iz­vr­š­ni di­rek­tor kom­pa­ni­je Pa­ul Bul­c­ke.

Iz­vr­š­ni di­rek­tor Pa­ul Bul­c­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.