Stag­na­ci­ja eu­rop­skog gra­đe­vi­nar­stva

Za­ko­če­no Rast u pro­sin­cu sve­ga 0,1 pos­to

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Luxem­bo­urg Ak­tiv­nos­ti u gra­đe­vin­skom sek­to­ru Eu­rop­ske uni­je go­to­vo su stag­ni­ra­le u pro­sin­cu jer je sma­nje­na pro­izvod­nja u sek­to­ru vi­so­ko­grad­nje ne­utra­li­zi­ra­la uz­let u sek­to­ru ni­sko­grad­nje, po­ka­za­lo je iz­vješ­će eu­rop­skog sta­tis­tič­kog ure­da.

U pro­sin­cu je se­zon­ski pri­la­go­đe­na pro­izvod­nja u gra­đe­vin­skom sek­to­ru EU28 sma­nje­na bla­gih 0,1 pos­to u od­no­su na pret­hod­ni mje­sec ka­da je sko­či­la 0,7 pos­to. Pri­tom su ak­tiv­nos­ti u vi­so­ko­grad­nji sma­nje­ne u pro­sin­cu 0,5 pos­to u od­no­su na pret­hod­ni mje­sec. U ni­sko­grad­nji je pak za­bi­lje­žen rast od 2,6 pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.