STI­ŽE NO­VI KOM­PAK­T­NI

SUV PE­UGE­OT 2008

Poslovni Dnevnik - - AFTER 5 - pd

PE­UGE­OT 2008 po­ja­vio se na auto­mo­bil­skoj sce­ni 2013. i po­brao broj­ne po­hva­le, a u fran­cu­skoj tvor­ni­ci oče­ku­ju još ve­ći us­pjeh s no­vim mo­de­lom kom­pak­t­nog SUV-a. Us­pon u vi­šu kla­su, ka­žu, po­pra­ćen je no­vim pa­ke­tom opre­me. Uz Ac­cess, Ac­ti­ve i Al­lu­re uve­den je i pa­ket GT Li­ne, ko­ji do­no­si iz­ra­že­ni sport­ski ase­so­ar po­put ek­s­klu­ziv­nij sjaj­nih cr­nim na­plat­ci­ma od 17’’ Eri­dan di­ja­mant­ne obra­de, a Kro­mi­ra­ni ele­men­ti za­mi­je­nje­ni su tren­di cr­ni­ma. U mo­ru no­vi­te­ta dos­toj­nih vr­hun­skih te­re­na­ca su sus­tav pri­la­go­đe­nog pri­anja­nja Grip Con­trol, tri na­či­na vož­nje, a EUGEOT 2008 olak­ša­va kre­ta­nje u grad­skom okru­že­nju. Ac­ti­ve City Bra­ke sma­nju­je te­ži­nu nez­go­da ili ih čak sp­rje­ča­va, Park Assist omo­gu­ću­je auto­mat­sko par­ki­ra­nje, a ka­me­ra za vož­nju una­trag na zas­lo­nu pri­ka­zu­je di­men­zi­je vo­zi­la. Funk­ci­ja Mir­ror Scre­en, omo­gu­ću­je da se na do­dir­nom zas­lo­nu auto­mo­bi­la pri­ka­zu­je sa­dr­žaj vo­za­če­va pa­met­nog te­le­fo­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.