Veliki igra­či uvo­de stu­den­te u biz­nis

Po­ve­zu­ju sve­uči­li­šte i gos­po­dar­stvo

Poslovni Dnevnik - - AFTER 5 - MARTA DUIĆ

Tre­ći Dan ka­ri­je­ra u Du­brov­ni­ku će se odr­ža­ti 25. ve­lja­če, a mo­guć­nos­ti za­pos­le­nja stu­den­ti­ma će pred­sta­vi­ti broj­ne tvrt­ke po­put Adri­sa, Va­la­ma­ra, Co­ca-Co­le....

Što se tra­ži na tr­ži­štu ra­da? Ka­ko se pred­sta­vi­ti pos­lo­dav­cu i bi­ti dru­ga­či­ji kan­di­dat? Pi­ta­nja po­put ovih mu­če ve­ći­nu stu­de­na­ta za­vr­š­nih go­di­na hr­vat­skih sve­uči­li­šta, po­ru­ču­ju sa Sve­uči­li­šta u Du­brov­ni­ku ko­je, ka­ko bi omo­gu­ći­lo stje­ca­nje re­le­vant­nih zna­nja svo­jim stu­den­ti­ma te ih uči­ni­lo kon­ku­rent­ni­ma na tr­ži­štu ra­da, sva­ke go­di­ne or­ga­ni­zi­ra niz do­ga­đa­nja i ak­tiv­nos­ti. Ta­ko će se 25. ve­lja­če odr­ža­ti 3. Dan ka­ri­je­ra na ko­je­mu će mo­guć­nos­ti za­pos­le­nja stu­den­ti­ma pred­sta­vi­ti broj­ni pos­lo­dav­ci.

“U ok­vi­ru pa­nel­di­sku­si­je stu­den­ti će od­go­vo­re na nji­ma iz­nim­no važ­na pi­ta­nja da­ti pred­stav­ni­ci ne­kih od vo­de­ćih tvrt­ki na hr­vat­skom tr­ži- štu Co­ca Co­la HBC Hr­vat­ska, Du­kat, Ma­is­tra, Adris gru­pa, Va­la­mar Ri­vi­era ho­te­li, Ja­dran­ski luk­suz­ni ho­te­li i Ra­if­fe­isen ban­ka”, po­ru­ču­ju or­ga­ni­za­to­ri. Do­ga­đa­nja po­put ovo­ga, na­po­mi­nju, sa­mo su je­dan od ala­ta za po­ve­zi­va­nje sve­uči­li­šta i gos­po­dar­stva i nji­ho­vu me­đu­sob­nu su­rad­nju. Na taj na­čin stu­den­ti se, is­ti­ču, pri­pre­ma­ju za tr­ži­šte ra­da i bu­du­će za­pos­le­nje još ti­je­kom stu­di­ja, te uz zna­nja ko­ja do­bi­ju na stu­di­ju ra­zvi­ja­ju i dru­ge vje­šti­ne pri­je­ko po­treb­ne u bu­du­ćem pro­fe­si­onal­nom ra­du.

“Di­plo­ma je ulaz­ni­ca u pos­lov­ni svi­jet, ali se po­treb­no kon­ti­nu­ira­no usa­vr­ša­va­ti. Kon­ti­nu­ira­no ula­že­mo na­po­re u po­bolj­ša­nje su­rad­nje s tvrt­ka­ma i ins­ti­tu­ci­ja­ma pa se stu­den­ti­ma otva­ra­mo sve vi­še mo­guć­nos­ti struč­nog usa­vr­ša­va­nja ti­je­kom stu­di­ja. Mo­guć­nost obav­lja­nja struč­ne prak­se ili vo­lon­ti­ra­nja u kva­li­tet­noj or­ga­ni­za­ci­ji vri­je­dan je upoz­na­va­nja sa stvar­nim pri­li­ka­ma na tr­ži­štu ra­da ka­ko bi se, na­kon za­vr­šet­ka stu­di­ja, stu­den­ti što us­pješ­ni­je u nje­ga in­te­gri­ra­li”, po­ru­ču­ju iz Du­brov­ni­ka.

MARKO JURINEC/PIXSELL

Stu­den­ti se pri­pre­ma­ju za tr­ži­šte ra­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.