TR­ŽI­ŠTE NOV­CA: RAST

PO­NU­DE I PO­TRAŽ­NJE

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - pd

Utr­go­va­nju na Tr­ži­štu nov­ca ukup­no pri­jav­lje­na po­traž­nja za­bi­lje­ži­la rast a ka­ko je is­tob­no po­nu­da bi­la znat­no vi­ša ona je i da­lje „bo­ga­ti­ja“od ukup­no pri­jav­lje­nih po­tre­ba ko­ris­ni­ka ko­je su tek di­je­lom us­pi­ješ­no i pod­mi­re­ne. Ta­ko je ukup­no pri­jav­lje­na po­traž­nja u če­t­vr­tak iz­no­si­la 80 mi­li­ju­na ku­na ili za oko 11 pos­to vi­še no u sri­je­du. Is­to­dob­no se na stra­ni po­nu­de naš­lo 380 mi­li­ju­na ku­na ili za oko 71 pos­to vi­še no dan ra­ni­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.