Uz ko­si­li­cu s da­ljin­skim ko­še­nje je br­zo i za­bav­no

Do­bra ide­ja Sus­tav se mo­že pos­ta­vi­ti na baš sva­ku ko­si­li­cu, učin­ko­vit je i jed­nos­ta­van

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - MARTA DUIĆ

Ino­va­ci­ju mo­gu la­ko ko­ris­ti­ti sve dob­ne sku­pi­ne uz krat­ke upu­te o ko­ri­šte­nju da­ljin­skog uprav­lja­ča

Ino­va­tor Zlat­ko Dra­žić na ide­ju o ko­si­li­ci na da­ljin­sko uprav­lja­nje do­šao je iz po­tre­be, a na pro­jek­tu je ra­dio sa­mos­tal­no s ci­ljem da nje­go­va ino­va­ci­ja pos­ta­ne dos­tup­na svim dob­nim sku­pi­na­ma. “Na ide­ju za ovu ino­va­ci­ju do­šao sam za­to što u da­naš­nje vri­je­me lju­di stal­no žu­re s pos­la ku­ći i obr­nu­to, i čes­to ne­ma­ju vre­me­na za obav­lja­nje sva­kod­nev­nih pos­lo­va oko ku­će.

Mo­ja ide­ja je bi­la na­pra­vi­ti ne­što što će im to omo­gu­ći­ti, is­to­vre­me­no olak­ša­ti po­sao, a bit će pris­tu­pač­no sva­ko­me, pa čak i sta­ri­jim lju­di­ma ko­ji ima­ju pro­ble­me s kre­ta­njem i za tak­ve pos­lo­ve naj­češ­će mo­ra­ju pla­ća­ti ne­ko­ga dru­gog”, objas­nio je ide­ju Zlat­ko Dra­žić. Ka­ko ka­že, ovo mu je pr­vi ino­va­tiv­ni pro­jekt i odu­šev­lja­va ga to što su re­ak­ci­je jav­nos­ti po­zi­tiv­ne i što pos­to­ji in­te­res za nje­go­vom ino­va­ci­jom. “Put od pro­na­la­že­nja ide­je do re­ali­za­ci­je ko­si­li­ce na da­ljin­sko uprav­lja­nje bio je dos­ta te­žak, na­ime, ka­da sam sve na­pra­vio na ra­ču­na­lu či­ni­lo se u re­du, ali ve­ći­nu po­treb­nih di­je­lo­va bi­lo je te­ško na­ba­vi­ti u Hr­vat­skoj, ta­ko da je to ma­lo ko­či­lo cje­lo­kup­nu iz­ra­du”, po­ža­lio se Dra­žić.

Ipak, ko­si­li­ca je na­kon pet mje­se­ci ugle­da­la svje­tlo da­na. Ka­ko tvr­di Dra­žić, us­pio je na­ba­vi­ti sve po­treb­no i ino­va­ci­ju s pa­pi­ra do­ves­ti do to­ga da ra­di i da lju­di­ma uis­ti­nu mo­že ko­ris­ti­ti. “Pred­nost ovak­ve ide­je je u to­me što je pris­tu­pač­na za ko­ri­šte­nje dos­lov­no svi­ma, za­hva­lju­ju­ći si­gur­nos­nom sus­ta­vu mo­gu je ko­ris­ti­ti dje­ca iz­nad 15 go­di­na bez ikak­vih pro­ble­ma, a za­hva­lju­ju­ći da­ljin­skom uprav­lja­ču imat će osje­ćaj kao da se igra­ju za­bav­nom igrač­kom, dok is­to­vre­me­no ra­de i ne­što ko­ris­no za svo­je ro­di­te­lje. La­ko će je ko­ris­ti­ti i sta­ri­ji lju­di ko­ji će bez ikak­vih pro­ble­ma, uz krat­ke upu­te za ko­ri­šte­nje, sav­la­da­ti da­ljin­ski uprav­ljač.

Ve­li­ka pred­nost je što se sus­tav mo­že pos­ta­vi­ti na baš sva­ku stan­dard­nu ko­si­li­cu, di­je­lo­ve u elek­tro­ni­ci mo­že­te sa­mi pro­mi­je­ni­ti u tre­nu, bez pla­ća­nja sku­pih po­pra­va­ka, a is­ti­če se jed­nos­tav­nim di­zaj­nom i ve­li­kom učin­ko­vi­toš­ću”, po­ru­ču­je Dra­žić.

Ka­ko tvr­di, u pla­nu mu je pro­bi­ja­nje na stra­na tr­ži­šta s ovom ino­va­ci­jom, a na­mje­ra­va i da­lje ra­di­ti na po­bolj­ša­nju ide­je ka­ko bi pos­ti­gao to da pro­izvod bu­de vi­so­ke kva­li­te­te i pris­tu­pač­ne ci­je­ne.

PD

Ino­va­tor Zlat­ko Dra­žić pet mje­se­ci na­bav­ljao je u ino­zem­s­tvu di­je­lo­ve za svo­ju ko­si­li­cu s da­ljin­skim uprav­lja­čem

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.