Amazon nam je otvo­rio Fran­cu­sku i Nje­mač­ku

U lje­to 2014. po­če­li ste su­rad­nju s ame­rič­kim Ama­zo­nom, naj­ve­ćom svjet­skom onli­ne tr­go­vi­nom, kak­vi su re­zul­ta­ti?

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Amazon nam je dao jed­no no­vo i do­bro is­kus­tvo. Za­do­volj­ni smo re­zul­ta­ti­ma, ali još vi­še či­nje­ni­com da nam je za­pra­vo otvo­rio su­rad­nju i s ne­ko­li­ko ve­li­kih europ­skih web sho­po­va spe­ci­ja­li­zi­ra­nih za na­mje­štaj u Fran­cu­skoj te Nje­mač­koj, gdje pro­da­ja na­mje­šta­ja go­diš­nje vri­je­di oko 30 mi­li­jar­di eura, a pu­tem in­ter­ne­ta se os­tva­ri šest pos­to. Pri­ma će usko­ro po­kre­nu­ti i vlas­ti­ti web shop, ali ne oče­ku­je­mo ve­li­ku eks­pan­zi­ju. Na­ime, naš ključ­ni kon­cept os­ta­je pri­bli­ži­ti se kup­cu lo­ka­cij­ski ka­ko bi se on osob­no mo­gao uvje­ri­ti da asor­ti­man ko­ji nu­di­mo ima naj­bo­lji omjer kva­li­te­te i ci­je­ne. Pri­ma je­di­na na tr­ži­štu ima vlas­ti­tu pro­izvod­nju i pro­da­ju. Ne­ma po­sred­ni­ka iz­me­đu nas i ku­pa­ca, što je na­ša ve­li­ka pred­nost u od­no­su na kon­ku­ren­ci­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.