Enes Čen­gić od­la­zi s če­la Ener­go­inves­ta

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Na če­lu biv­šeg gos­po­dar­skog di­va Ener­go­inves­ta usko­ro bi se tre­bao na­ći no­vi di­rek­tor. Ka­ko je za por­tal Klix.ba po­t­vr­đe­no iz te kom­pa­ni­je, još uvi­jek ak­tal­nom pred­sjed­ni­ku Ene­su Čen­gi­ću, man­dat is­tje­če 28. ve­lja­če. “Di­rek­to­ru Ene­su Čen­gi­ću man­dat is­tje­če 28. ve­lja­če i on vi­še ne­će bi­ti di­rek­tor. Ka­da bu­de po­t­vr­đen no­vi Nad­zor­ni od­bor, od­lu­či­vat će se o ime­no­va­nju no­vog di­rek­to­ra”, rek­li su por­ta­lu iz Služ­be za od­no­se s jav­noš­ću Ener­go­inves­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.