Di­plo­mat­ski od­go­vor

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Iran je oprez­no poz­dra­vio do­go­vor Sa­udij­ske Ara­bi­je, Ru­si­je, Ka­ta­ra i Ve­ne­cu­ele o za­mr­za­va­nju pro­izvod­nje na si­je­čanj­skim ra­zi­na­ma, ali se ni­je pri­dru­žio tom do­go­vo­ru. “Iran po­du­pi­re sve mje­re ko­je po­ma­žu sta­bi­li­zi­ra­ti tr­ži­šte i po­bolj­ša­ti ci­je­nu si­ro­ve naf­te”, iz­ja­vio je iran­ski mi­nis­tar za naf­tu Bi­jan Zan­ga­neh na­kon sas­tan­ka u Te­he­ra­nu s pred­stav­ni­ci­ma Ve­ne­cu­ele, Ira­ka i Ka­ta­ra. Pre­ma miš­lje­nju za­pad­nih naf­t­nih ana­li­ti­ča­ra, Zan­ga­ne­hov di­plo­mat­ski od­go­vor otva­ra mo­guć­nost nas­tav­ka pre­go­vo­ra. “Iran ne­će pris­ta­ti na ni­šta dok ne do­bi­je ne­što za­uz­vrat”, is­ti­če iz­vor Fi­nan­ci­al Ti­me­sa. Pod­sje­ti­mo, spo­ra­zum o za­mr­za­va­nju ne­će stu­pi­ti na sna­gu ako Iran ne pris­ta­ne. Una­toč to­me, ci­je­na ba­re­la Brent naf­te u če­t­vr­tak se kre­ta­la oko 35 do­la­ra na­kon što je sko­či­la se­dam pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.