Čakovec pos­tao dom high tech vir­tu­al­ne stvar­nos­ti

Ve­le­uči­li­šte inas­ta­li­ra­lo Lo­ca­taNet mre­žu kak­vu ko­ris­ti NASA

Poslovni Dnevnik - - AFTER 5 - MARTA DUIĆ marta.du­ic@pos­lov­ni.hr

Me­đi­mur­skom ve­le­uči­li­štu u Ča­kov­cu cilj je iz­ra­di­ti pr­vi svjet­ski funk­ci­onal­ni pro­to­tip no­si­vog sus­ta­va pro­ši­re­ne stvar­nos­ti u vanj­sko­me pros­to­ru

Me­đi­mur­sko ve­le­uči­li­šte u Ča­kov­cu pus­ti­lo je u po­gon Lo­ca­taNet mre­žu za pre­ciz­no vanj­sko po­zi­ci­oni­ra­nje ukup­ne vri­jed­nos­ti če­ti­ri mi­li­ju­na ku­na. Ri­ječ je o je­dins­tve­noj ino­va­ci­ji, do­sad naj­pre­ciz­ni­joj Lo­ca­taNet ins­ta­la­ci­ja u ci­je­loj Eu­ro­pi. Ova teh­no­lo­gi­ja slič­na je GPSu, ali sa ze­malj­skim sa­te­li­ti­ma, umjes­to “pra­vih” u Zem­lji­noj or­bi­ti te sa zna­čaj­no vi­šom ra­zi­nom pre­ciz­nos­ti, ko­ja će omo­gu­ći­ti vir­tu­al­nu stvar­nost u ko­joj mo­zak ko­ris­ni­ka ne mo­že ras­poz­na­ti ko­ji su stvar­ni, a ko­ji virtualni objek­ti oko nje­ga.

“Lo­ca­taNet sus­tav je im­ple­men­ti­ran na biv­šem voj­nom po­li­go­nu u sklo­pu Me­đi­mur­skog ve­le­uči­li­šta u Ča­kov­cu, ti­me da je iz­ve­de­na tzv. mo­bil­na im­ple­men­ta­ci­ja, ko­ja omo­gu­ću­je pro­jek­t­nom ti­mu da br­zo i efi­kas­no pro­mi­je­ni lo­ka­ci­ju na ko­joj je Lo­ca­naNet im­ple­men­ti­ran. Sva­ka­ko će nam to ko­ris­ti­ti kod dalj­njih is­tra­ži­va­nja, kroz su­rad­nju s Ge­odet­skim fa­kul­te­tom, ko­ris­ti­ti će se i u ge­odet­skim is­tra­ži­va­nji­ma po­put pra­će­nja po­ma­ka i de­for­ma­ci­ja obje­ka­ta po­put bra­na, kva­li­tet­ni­ja na­vi­ga­ci­ja vo­zi­la i slič­no”, ot­krio je Ro­bert Ili­jaš, su­os­ni­vač Won­der­land pro­jek­ta u sklo­pu ko­jeg je or­ga­ni­zi­ra­na ins­ta­la­ci­ja Lo­ca­ta- Net sus­tav. Cilj je iz­ra­di­ti pr­vi svjet­ski funk­ci­onal­ni pro­to­tip no­si­vog sus­ta­va pro­ši­re­ne stvar­nos­ti “aug­men­ted re­alityja”, u vanj­sko­me pros­to­ru.

No­vac iz EU fon­da

Na­bav­ka Lo­ca­taNet mre­že te cje­lo­kup­ni pro­jekt Won­der­land, su­fi­nan­ci­ra­ni su u sklo­pu na­tje­ča­ja MZOŠ “Ja­ča­nje ka­pa­ci­te­ta za is­tra­ži­va­nje, ra­zvoj i ino­va­ci­je” iz struk­tur­nih fon­do­va EU, toč­ni­je iz Eu­rop­skog fon­da za re­gi­onal­ni ra­zvoj u sklo­pu Ope­ra­tiv­nog pro­gra­ma za re­gi­onal­nu kon­ku­rent­nost 2007. 2013. Pro­jekt je služ­be­no po­kre­nut u lis­to­pa­du 2014. go­di­ne, a na­kon što su us­pješ­no do­vr­še­ne sve ad­mi­nis­tra­tiv­ne i teh­nič­ke pri­pre­me, u pro­sin­cu 2015. je us­pješ­no ins­ta­li­ran Lo­ca­taNet sus­tav. Ovaj pro­jekt rad­nim pro­to­ti­pom že­li po­ka­za­ti ka­ko je s da­naš­njom teh­no­lo­gi­jom pri­mje­na mo­gu­ća i u pros­to­ru u ko­jem se oso­ba mo­že slo­bod­no kre­ta­ti, što će osi­gu­ra­ti pot­pu­no no­ve i kre­ativ­ne na­či­ne pri­mje­ne teh­no­lo­gi­je pro­ši­re­ne stvar­nos­ti, pri­mje­ri­ce u tu­riz­mu.

“Lo­ca­taNet teh­no­lo­gi­ja je ključ­ni dio pro­jek­ta Won­der­land jer omo­gu­ću­je ap­so­lut­no odre­đi­va­nje po­zi­ci­je toč­ke u vanj­skom pros­to­ru s mno­go ve­ćom ra­zi­nom pre­ciz­nos­ti od ak­tu­al­nih teh­no­lo­gi­ja, pri­mje­ri­ce GPSa. Kon­kret­no, već ti­je­kom tes­t­nog ra­da pos­tig­nu­ta je ho­ri­zon­tal­na pre­ciz­nost od 3mm i ver­ti­kal­na od 6mm i to na po­li­go­nu ve­li­či­ne no­go­met­nog igrališta. Tak­va pre­ciz­nost omo­gu­ću­je kva­li­tet­ni­ji pri­kaz vir­tu­al­nog od­nos­no ren­de­ri­ra­nog objek­ta ko­ris­ni­ku, od­nos­no omo­gu­ću­je da se lak­še ‘pre­va­ri’ ljud­ski mo­zak i da virtualni objekt iz­gle­da čim stvar­ni­ji, što i je dugoročni cilj pro­jek­ta Won­der­land”, ka­že Ili­jaš.

Ka­ko ka­že, u Eu­ro­pi, pri­je ove im­ple­men­ta­ci­je u Hr­vat­skoj, pos­to­ja­la je sa­mo jed­na slič­na i to u ve­li­koj fin­skoj lu­ci, ali hr­vat­ska je ins­ta­la­ci­ja znat­no pre­ciz­ni­ja.

Sus­tav ko­ris­ti ame­rič­ka voj­ska

“Im­ple­men­ti­ra­na Lo­ca­taNet teh­no­lo­gi­ja je ve­li­ko pos­tig­nu­će za hr­vat­sku is­tra­ži­vač­ku za­jed­ni­cu i ve­li­ka pri­li­ka za hr­vat­ske i re­gi­onal­ne is­tra­ži­va­če. Tu teh­no­lo­gi­ju tre­nut­no ko­ris­ti ame­rič­ka voj­ska za po­zi­ci­oni­ra­nje avi­ona pri sli­je­ta­nju u ba­zi u New Mexi­cu, ko­ris­ti je NASA za po­zi­ci­oni­ra­nje dro­no­va, naj­ve­ći aus­tral­ski rudnik zlata za po­zi­ci­oni­ra­nje stro­je­va za bu­še­nje i mno­gi dru­gi veliki svjet­ski sus­ta­vi”, po­hva­lio se Ili­jaš.

IM­PLE­MEN­TI­RA­NA LO­CA­TANET TEH­NO­LO­GI­JA JE VE­LI­KO POS­TIG­NU­ĆE ZA HR­VAT­SKU

IS­TRA­ŽI­VAČ­KU ZA­JED­NI­CU TE VE­LI­KA PRI­LI­KA ZA HR­VAT­SKE I RE­GI­ONAL­NE IS­TRA­ŽI­VA­ČE

PD

Lo­ca­taNet teh­no­lo­gi­ja slič­na je GPS-u, ali sa ze­malj­skim sa­te­li­ti­ma, umjes­to 'pra­vih' u or­bi­ti te sa zna­čaj­no vi­šom ra­zi­nom pre­ciz­nos­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.